೧. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ ಸಂಪುಟ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೨. ಡಾ. ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ೧೫, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೩. ಡಾ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ, ಶಿವಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ.

೪. ಡಾ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು.

೫. ಡಾ.ಎಚ್‌. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಕದಳಿಕ ಕರ್ಪೂರ, ಮೈಸೂರು

೬. ತರಂಗಿಣಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ, ಸುಯಿಧನ ಸುಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ

೭. ಡಾ. ವಿ. ಕಮಲಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.

೮. ಡಾ. ರಹಮತ್‌ ತರೀಕೆರೆ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.