Categories
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ

ಕೃತಿ:ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ
ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಯಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ