ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದಾದ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
(
ಪ್ರಮಾಣ ಕಿಲೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ರಾಷ್ಟ್ರ

೧೯೯೯೨೦೦೦ (ಏಪ್ರಿಲ್ಫೆಬ್ರವರಿ)

೨೦೦೦ (ಏಪ್ರಿಲ್ಜುಲೈ)

ಪ್ರಮಾಣ

ಮೌಲ್ಯ

ಪ್ರಮಾಣ

ಮೌಲ್ಯ

ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ ೧೯೯೫ ೩೯೧೭೯೪ ೧೦೯೬೨೫ ೨೧೪೬೨೦೩
ಹಾಂಕ್ಹಾಂಗ ೬೮೩೦೦೦ ೭೨೪೧೦೨೯೮ ೬೨೦೦೦ ೧೬೭೮೧೫೨
ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ೧೮೧೪೫೦೨ ೫೦೮೨೩೦೨೬ ೧೦೪೬೨೪೩೪ ೨೯೮೧೦೪೬೯೦
ಮ್ಯಾನ್‌ಮಾರ್ ೫೩೫೪೦೦ ೧೬೭೮೧೩೬೦ ೧೦೮೨೧೫೦ ೩೪೯೨೭೦೦೦
ಸಿಂಗಾಪುರ ೮೩೦೦೦ ೨೦೩೭೦೨೧ ೩೪೩೩೮೦ ೧೧೫೩೬೬೫೧
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ೬೬೪೨೦ ೧೭೪೭೬೫೩ ೫೨೬೧೮ ೧೯೩೭೧೪೦
ತಾಂಜ್ಹಾನಿಯಾ ೬೮೯೫೦ ೧೬೫೪೬೪೦ ೬೯೦೦೦ ೨೧೯೬೯೪
ಧಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ೩೪೬೫೩ ೧೩೯೫೨೦೩ ೪೦೭೮೯೩೯ ೧೧೧೨೨೯೦೬೭
ಅಮೇರಿಕಾ ೨೦೦೦ ೯೫೦೨೫೩
ಚೀನಾ ೨೮೦೦೦ ೧೨೫೪೨೧೮
ಮಲೇಶಿಯಾ ೨೨೬೮೮೦ ೬೨೩೮೯೯೨
ಒಟ್ಟು ೩೩೩೧೮೭೫ ೮೮೨೯೧೨೪೮ ೧೬೫೧೫೦೨ ೪೬೯೨೭೧೮೦೭

 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದಾದ ಹೋಳಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುಡಿಯಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
(
ಪ್ರಮಾಣ ಕಿಲೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ರಾಷ್ಟ್ರ

೧೯೯೯೨೦೦೦ (ಏಪ್ರಿಲ್ಫೆಬ್ರವರಿ)

೨೦೦೦ (ಏಪ್ರಿಲ್ಜುಲೈ)

ಪ್ರಮಾಣ

ಮೌಲ್ಯ

ಪ್ರಮಾಣ

ಮೌಲ್ಯ

ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ೧೦೩೨೮೩೨ ೨೩೭೪೧೧೮೩ ೨೬೩೩೯೫೯ ೮೩೪೨೩೯೬೨
ಸಿಂಗಾಪುರ ೧೦೫೦೦೦ ೧೯೭೯೩೨೫ ೧೦೮೦೦೦ ೪೧೭೩೯೦೦
ಮ್ಯಾನ್‌ಮಾರ್ ೩೮೦೦೦ ೧೨೨೬೨೭೪ ೧೭೫೦೨೦೦ ೨೪೫೭೪೬೯೬
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ ೧೩೯೨೦೦ ೪೮೦೫೧೮೬ ೧೪೬೭೭೩೩ ೪೭೫೧೫೭೬೦
ಮಲೇಶಿಯಾ ೧೦೩೮೮೦ ೩೫೫೧೨೬೬
ಹಾಂಕ್ಹಾಂಗ್‌ ೩೦೦೦೦ ೫೨೭೮೨೬
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ೭೮೫೬೯ ೩೧೮೫೭೧೯
ತಾಂಜ್ಹಾನಿಯಾ ೯೫೬೫೦ ೨೭೭೩೯೪೧
ಒಟ್ಟು ೧೫೧೯೨೫೧ ೩೮೨೩೯೪೫೪ ೫೦೬೩೭೭೨ ೧೬೩೨೩೯೫೮೪

ಮೂಲ: ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವಿಭಾಗ, ಹೊಸದೆಹಲಿ.