ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ

Bavappa, K.V.A., Nair M.K., Prem Kumar T. (Edi) – The Arecanut Palm CPCRI 1892.

Bhat Sham and Nair, C.P. (Edi) – Arecanut, Research and Development CPCRI 1985.

Vigneswara, V. – Marketing of Arecanut – crisin of 2000 A.D. – Unpublished book – Nov. 2000.

Vigneswara, V. – The CAMPCO in Arecanut Marketing in India – Indian Journal of Marketing 15(8–9) 1986.

Vigneswara, V. – Marketing of Arecanut : Problems and prospects – Indian Journal of Marketing April 1990.

Vigneswara, V. – Marketing of Arecanut : Need for consumer based Approach – Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal Oct – Dec. 1990

Vigneswara, V. – Role of CAMPCO in Arecanut and Cocoa Marketing in India – Indian Cooperative Review April 1991.

Vigneswara, V. – Arecanut Full of Promises – Financial Express, Aug. 3 1991.

Vigneswara, V. – Need to Search External Markets For Arecanut – The Canara Times July 27, 1991.

Vigneswara, V. – Arecanut : Need to Search External Markets – Alive Dec (First), 1991.

Vigneswara, V. – Arecanut, Agro India Oct/Nov. 2000.

Vigneswara, V. – Arecanut Growers in peril – Deccan Herald – April 10, 2001.

Vigneswara, V. – A Crisis in the Arecanut Sector, Facts For You, – April 10, 2001.

 

ಕನ್ನಡಭಾಷೆ

ಬಿಲ್ಲಂಪದವು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ – ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ, – ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೯.

ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್, ಎಂ. ಎಸ್. – ಅಡಿಕೆ, – ಸಪ್ನ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು, – ಹೊಸದಿಗಂತ ೧೭-೦೧-೧೯೯೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ಯೋಜನಾ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ೧೯೯೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ : ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ, – ಹೊಸದಿಗಂತ ೨೧-೦೯-೧೯೯೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಆಶಾದಾಯಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆ – ಜನಪದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಿದು ಸಕಾಲ – ಜನಾಂತರಂಗ ೨೦-೧೦-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಕುಸಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ? – ಜನಾಂತರಂಗ ೧೯-೧೧-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (ಅ)ಪರಿಚಿತನ ಪಾತ್ರವೇನು? – ಜನಾಂತರಂಗ ೨೨-೧೧-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾರಣಗಳೇನು? – ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಪೂರಕವೇ ಯಾ ಮಾರಕವೇ – ಜನಾಂತರಂಗ ೦೬-೧೨-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗುಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಹೇಗೆ? – ಜನಾಂತರಂಗ ೧೩-೧೨-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಘಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಿದು ಸಕಾಲ – ಜನಾಂತರಂಗ ೨೭-೧೨-೨೦೦೦.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ರಂಗಕ್ಕೊಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ – ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನವರಿ ೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಜನಾಂತರಂಗ ೦೩-೦೧-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೇನು? – ಉದಯವಾಣಿ ೦೩-೦೧-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಡಿಕೆ – ಜನಾಂತರಂಗ ೧೦-೦೧-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾಕಾಗಿ? – ಭಾರತ ಜನವರಿ ೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? – ಹೊಸದಿಗಂತ ೧೯-೦೧-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ : ಪರಿಹಾರ – ಹೊಸದಿಗಂತ ೨೯-೦೧-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು – ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ೧೪-೦೨-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಿಳಿಕೆ : ಇತಿಹಾಸದ ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯೇ? – ಹೊಸದಿಗಂತ ೨೨-೦೩-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅಂದು-ಇಂದು, – ಹೊಸದಿಗಂತ ೩೧-೦೩-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂದು ಏನಾಗಬೇಕು? – ಹೊಸದಿಗಂತ ೧೪-೦೫-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆ : ಡಾ. ರತಿನಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು – ಹೊಸದಿಗಂತ ೨೨-೦೬-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿಚ್ಚು? – ಹೊಸದಿಗಂತ ೦೭-೦೭-೨೦೦೧.

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿ – ಆಗ್ರಾ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ “ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ….” – ಹೊಸದಿಗಂತ ೨೪-೦೭-೨೦೦೧.

 

ವರದಿಗಳು

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ೧೯೭೩–೭೪ – ೧೯೯೮–೯೯
ಡಾ. ರತಿನಂ ವರದಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ೨೦೦೧
ಪೌಲೋಸ್‌ ಸಮಿತಿ ವರದಿ – ಮಾರ್ಚ್‌ ೧೯೭೩
ದ.ಕ. ಕೃಷಿಕರ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ – ಮಂಗಳೂರು
ತೋಟಗಾರ್ಸ್‌ ಸಹಕಾರಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಸೊಸೈಟಿ (ಲಿ) ಶಿರಸಿ ೧೯೯೮–೯೯
ತೋಟಗಾರ್ಸ್‌ ಸಹಕಾರಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಶಿರಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ೧೯೨೩–೭೩
ಸಿಂಗಾರ – ಮ್ಯಾಮ್‌ಕೋಸ್‌ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ೧೯೩೯-೨೦೦೦