ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಮೊದಲ ಅವತಾರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ನಂದಿ

ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಮೊದಲ ಅವತಾರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ನಂದಿ

ಹುಲಜಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬೊಬ್ಬಲಿವನ

ಹುಲಜಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬೊಬ್ಬಲಿವನ

ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿ

ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿ

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಸಮಾಧಿ

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಸಮಾಧಿ

ಮಾಳಿಂಗರಾಯನೇ ನಟ್ಟಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಂಡಾರದ ಮರ ಮತ್ತು ಹೋಮದ ಕಟ್ಟೆ

ಮಾಳಿಂಗರಾಯನೇ ನಟ್ಟಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಂಡಾರದ ಮರ ಮತ್ತು ಹೋಮದ ಕಟ್ಟೆ

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ವಂಶಸ್ಥರ ಸಮಾಧಿಗಳು

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ವಂಶಸ್ಥರ ಸಮಾಧಿಗಳು

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ.

ಬೊಬ್ಬಲಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ.

ಸಿರಿಡೋಣ (ಸಿಡಿಯಾಣ) ದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಸಿರಿಡೋಣ (ಸಿಡಿಯಾಣ) ದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ