(೧) ಅವನು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರ, ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(೨) ದೇವರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳಾವುವು?

(೩) ಅಕ್ಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ಲುತಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

(೪) ಅಣ್ಣಾ, ಇತ್ತ ಹೋಗು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹ್ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ, ಪ್ಲುತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

(೫) ಕ್ ಅ ನ್ ನ್ ಅ ಡ್ ಅ ನ್ ಆ ಡ್ ಉ – ಈ ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಶಬ್ದಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(೬) ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ?

(೭) ಹನುಮಂತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ವರ್ಣಗಳಾವುವು?

(೮) ಸ್ತ್ರೀ, ಸ್ತ್ರ – ಈ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳಾವುವು? ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇವನ್ನು ಎಂಥ ಸಂಯುಕ್ತವರ್ಣಗಳೆನ್ನುವರು?

(೯) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಜಾತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

(೧೦) ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ, ಅನುನಾಸಿಕ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳೆಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ.

(೧೧) ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ:-

(ಅ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ೧ನೆಯ, ೩ನೆಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು _____________

(ಆ) ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ವರಕ್ಕೆ _________ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(ಇ) ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳಿಗೆ ___________ ಎಂದು ಹೆಸರು.

(ಈ) ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿ ___________ ಎನಿಸುವುವು.

(ಉ) ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ________ ಎನ್ನುವರು.