ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವೂ ಈ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಲೋ ಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಲೆತು ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೋ ಅವು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮರೆಯಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆ-ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಪಾಲು ಬಲುದೊಡ್ಡದು. “ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸುವುದು ವಿಶಾಲದವಾದ ನಿಸರ್ಗ ನದಿ, ಕಡಲು, ಗುಡ್ಡ, ಬಯಲು, ಅರಣ್ಯ, ಬಾನು. ಗಿಡಮರ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಅವನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಉಸಿರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಸಿ, ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಅವರವರ ಬಾಳ್ವೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

[1] ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. “ಆದಿಮಾನವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಳಿತು, ಕೆಡಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ ಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.”[2] ಒಂದೊಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಒಂದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಚರಣೆ, ಭಾಷೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ಭೋಮಿಕ್ ಅವರು “Tribe in the Dictionary of anthropology is defined as a Social Group as usually with definite area, dialet, cultural homogeneity, and unifying social organization”2A ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊರಮರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊರಮರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊರಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಲವಾರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು “ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ”ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರು “Tribe is a collection of families or group of families being a common name, members of which occupy the same territory, speak the same language and abseve ecrtain taboos regarding marriage, profession of occupation and have developed a well-assessed system of reciprocity and mutuality obligations”[3] ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊರಮರ ಬದುಕಿನ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಾನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪೂಜೆ, ಪಾರಾಯಣ, ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟು, ಮದುವೆ, ಸಾವು ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲಪದ್ಧತಿಗಳು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆ ಮೂಲದ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಲೆದಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುವೆಂಬುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಮ ಜನಾಂಗದವರು ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.[1]       ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಕಲೆಯ ದರ್ಶನ, ಪು-10

[2]        ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲಾಟಗಳು

2A      L.K. Bhowmic Trible India A Profile in Indian ethnology, p-1

[3]      D.N. Mujumdar Races and culture of india (Asia Publishing House, Bombay-1, p-355