ರಸಪ್ರಯೋಜನ ಭುವನಂ ಕವನಂ:
ಭಗವಂತನೆ ಕವಿ, ಸಹೃದಯನಾಂ!

ಬಾನೋ ಬಯಲೋ ಕಾಡೋ ಮಿಗವೋ
ಮಣ್ಣಿನೊಳಾಡುವ ಮುದ್ದಿನ ಮಗುವೋ,
ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯೊ
ಮಿಂಚುವ ಚುಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಯೊ,
ಅಲೆ ಅಲೆ ಏರಿಳಿಯುವ ಮಲೆಬೆಟ್ಟವೊ
ಹೂವಕ್ಕಿಯ  ಇಂಚರ ಟೂವ್ವಿಟ್ಟುವೊ,-
ರಸಪ್ರಯೋಜನ ಭುವನಂ ಕವನಂ:
ಭಗವಂತನೆ ಕವಿ, ಸಹೃದಯನಾಂ!

ಹೊನಲೋ ಹೊಳೆಯೋ ತಳಿರೋ ತರುವೋ
ಕೆಚ್ಚಲ ಕರುವನು ನೆಕ್ಕುವ ತುರುವೋ,
ಮುಳುಗುವ ನೇಸರೊ ಮೂಡುವ ತಿಂಗಳೊ
ಚೆಲುವಿನ ಹೆಂಗಳೊ ಒಲವಿನ ಕಂಗಳೊ,
ಆನೆಯೊ ಸಿಂಹವೊ ಮೊಸಳೆಯೂ ಮೀನೋ
ಉಗ್ರವೊ ಸಾಧುವೂ ಎಂತೋ ಏನೋ-
ರಸಪ್ರಯೋಜನ ಭುವನಂ ಕವನಂ:
ಭಗವಂತನೆ ಕವಿ, ಸಹೃದಯನಾಂ!

ಅಲ್ಪವೊ ಭೂಮವೊ ಹಿರಿದೋ ಕಿರಿದೋ
ಸಿಹಿಯೋ ಕಹಿಯೋ ಬಿಳಿದೋ ಕರಿದೋ,
ಬಂಜರು ಮಳಲೋ ಹುಲುಸಿನ ಹೊಳಲೋ
ಬರವೋ ಸಾವೋ  ಕದನದ ನೋವೋ,
ನೆಲಗೆಟ್ಟಲೆವಾ ಜನತೆಯ ಬೇವೋ,
ಲೀಲಾಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸರ್ವಂ, ಓವೋ!-
ರಸಪ್ರಯೋಜನ ಭುವನಂ ಕವನಂ:
ಭಗವಂತನೆ ಕವಿ, ಸಹೃದಯನಾಂ!

೩೦-೩-೧೯೫೦