ನೀ ಆರು ಕಾಸು, ನಾ ಮೂರು ಕಾಸು:
ಕೂಡಿದರೆ ನಮ್ಮ, — ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ!

ನೀ ತರುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾ ತರುವುದಲ್ಪ:
ಸೇರಿದರೆ ನಾವು, — ನಾಚುವುದು ಕಲ್ಪ!

ನಿಂದೊಂದು ಮುತ್ತು, ನಂದೊಂದು ಮುತ್ತು;
ಅಪ್ಪಿದರೆ, ಮೊತ್ತ? — ವಿತ್ತೇಶನೆತ್ತ!

ನಾನೊಂದು ಬೇಸರ, ನೀನೊಂದು ಆಸರ:
ಸಂಗಮಿಸೆ ನಾವು, — ಆನಂದ ಕಾಸಾರ!

ನಾನೊಂದು ಕ್ಷುದ್ರ, ನೀನೋ ದರಿದ್ರ:
ಒಟ್ಟಾದರಾಹಾ, — ಸಂಪತ್ಸಮುದ್ರ!

ನೀನೊಂದು ಪೂಜ್ಯ, ನಾನೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ:
ಒಂದಾಗಲೆರಡೂ, — ಪೂರ್ಣತಾ ರಾಜ್ಯ!