೧. ಎಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ ೧೯೭೨ (ಅನು) “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ” ಸಂ:೪, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು
೨. ನಾಯಕ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ೧೯೭೫ “ಸಂಸ್ಮರಣ ಸಂಪುಟ”, ವಿಜಾಪುರ
೩. ಜೀ. ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ೧೯೭೯ “ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು”, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
೪. ಬಸವರಾಜ ನೆಲ್ಲಿಸರ ೧೯೮೦ ಲಂಬಾಣಿಗರು, ಐ..ಬಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೫. ಜಿ.ಎಸ್‌.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ೧೯೮೧ (ಸಂ) “ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ” ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
೬. ಎಂ.ಬಿ.ಸಿಂಗ್ ೧೯೮೫ (ಸಂ) ಸುಧಾ (೨೮ ಜುಲೈ, ೩ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಪುಟ-೨೧, ಸಂಚಿಕೆ-೩೦) ಬೆಂಗಳೂರು.
೭. ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ ೧೯೮೭ “ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ” ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲಾಮೇಳ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೬), ಬೆಂಗಳೂರು.
೮. ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ ೧೯೮೭ (ಪ್ರ.ಸಂ.) “ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಹನಿಯರು” (೧೯೮೦-೧೯೮೬) ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೯. ಪಿ.ಕೆ.ಖಂಡೋಬಾ ೧೯೮೮ “ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”. ದಿ.ತೇಜಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗುಲಬರ್ಗಾ.
೧೦. ಪಿ.ಕೆ.ಖಂಡೋಬಾ ೧೯೯೧ “ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ದಿ.ತೇಜಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗುಲಬರ್ಗಾ.
೧೧. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ೧೯೯೩ (ಸಂ) “ಸಾಧನೆ” (ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಪುಟ-೨೧-೨೨, ಸಂಚಿಕೆ-೧-೪,೧-೨ ಜನೇವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೨ ಜನೇವರಿ ೧೯೯೩) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೧೨. ಹರಿಲಾಲ ೧೯೯೫ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಳವರು ಒಂದು ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
೧೩. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ೧೯೯೬ ಲಂಬಾಣಿಗರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೧೪. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ೧೯೯೭ ಲಂಬಾಣಿಗರಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ, ಶಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ.
೧೫. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ೧೯೯೮ “ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ”, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಮ ಡಂಬಳ.
೧೬. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ ೨೦೦೨ “ಬಂಜಾರ ಗೋತ್ರಗಳು” ಪ್ರೀತಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ.
೧೭. ಕೃಷ್ಣ ಕೋಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ೧೯೯೬ “ಕಿತಾಬೆ ನೌರಸ್”, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೧೮. ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ.ನೇಗಿನಹಾಳ ೧೯೯೮ (ಸಂ) “ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ”, (ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಚಿಕೆ) ಸಂಪುಟ ೩೦, ಸಂಚಿಕೆ ೧-೨ ಜನೇವರಿ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್,  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೧೯. ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ.ನೇಗಿನಹಾಳ ೧೯೯೯ (ಸಂ) “ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ”, (ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಚಿಕೆ) ಸಂಪುಟ ೩೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧-೨ ಜನೇವರಿ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ,  ಪ್ರಸಾರಾಂಗ,  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೨೦. ಡಿ.ಬಿ.ನಾಯಕ ೨೦೦೦ “ಲಂಬಾಣಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ.
೨೧. ಕೆ.ಎನ್.ಹರಿಕುಮಾರ ೨೦೦೧ (ಸಂ) “ಸುಧಾ”, ಸಂಪುಟ ೩೭, ಸಂಚಿಕೆ ೨೬, ಬೆಂಗಳೂರು.
೨೨. ಗುರುದ್ವಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಕಮೀಟಿ   “ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜೆರ ಮೂಳ ಇತಿಹಾಸ ಆಣಿ ಶಿಖ ಧರ್ಮೇತಿ ಸಂಬಂಧ, ನಾಂದೇಡ.
23. Elliot H.M. 1869 “The Race of the N.U.P. of India”, Vol.-I, London.
24. Cumberlej F.N. 1882 “Monograph on the Banjara Clan’.
25. Colonel Mackenzie 1881 Berar Census Report
26.  E. Thurston and Rangachari 1909 The Caste and Tribes of Southern India, Vol-IV
27. B.N.Chaturvedi 1956 Hyderabad State A Regional and Economic  Servey.
28  Chamanlal 1968 Cipseies Forgotton Children of India
29. Sohondersing Bedi 1971 Folklore of the Punjab.
30. R.V.Rusell and Rai Bahadur 1975 The Tribes and Castes of the Central Provinces of the India, Vol.-II, COSMO Hiralal Publication, Delhi.