ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಯಸ್ಸು ಊರು / ತಾಲೂಕು ಉದ್ಯೋಗ

ಶ್ರೀ ಖೀರು ಮೇಗು ಪವಾರ

೪ನೇ ತರಗತಿ

೭೫

ರಾಜನಾಳ ತಾಂಡೆ, ತಾ: ಇಂಡಿ

ಒಕ್ಕುಲುತನ

ಶ್ರೀ ಲಾಲು ಗೇಮು ಪವಾರ

೭ನೇ ತರಗತಿ

೫೦

ಸದರ        ”            “

ಕೂಲಿ

ಶ್ರೀ ಗುಂಡು ಭೋಜು ರಾಠೋಡ

ಇಲ್ಲ

೭೦

ಸಾವಳಸಂಗ ತಾಂಡೆ, ತಾ:ಇಂಡಿ

ಒಕ್ಕುಲುತನ

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ

ಬಿ.ಎ

೨೬

ಬಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಸವದತ್ತಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶ್ರೀ ಧೀರಸಿಂಗ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ

ಪಿ.ಯು.ಸಿ

೪೮

ಸದರ        ”            “

ಟೇಲರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಖಾನಪ್ಪ ಸಂಕ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ

ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ

೩೩

ಸದರ    ”     “

ಒಕ್ಕುಲುತನ

ಶ್ರೀಮತಿ ಘಮಣಾಬಾಯಿ ಖೀರು ಪವಾರ

ಇಲ್ಲ

೭೦

ರಾಜನಾಳ ತಾಂಡೆ, ತಾ: ಇಂಡಿ

ಮನೆಕೆಲಸ

ಶ್ರೀಮತಿ ಝಮಣಬಾಯಿ ಲಚಮ ಪವಾರ

ಇಲ್ಲ

೯೦

ಸದರ        ”            “

ವೃದ್ಧೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋತಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಕು ಪವಾರ

ಇಲ್ಲ

೭೦

ಸದರ        ”            “

ವೃದ್ಧೆ

೧೦

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಲಚಮು ಪವಾರ

ಇಲ್ಲ

೮೦

ಸದರ        ”            “

ವೃದ್ಧೆ

೧೧

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಧನಸಿಂಗ ಪವಾರ

ಇಲ್ಲ

೫೫

ಸದರ        ”            “

ಕೂಲಿ

೧೨

ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಾಬಾಯಿ ಜನಗಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಗಾರ್ತಿ)

ಇಲ್ಲ

೯೦

ಬಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಸವದತ್ತಿ

ವೃದ್ಧೆ

೧೩

ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಣಾಬಾಯಿ ಕಾರಬಾರಿ

ಇಲ್ಲ

೬೦

ಸದರ ”            “

ವೃದ್ಧೆ

೧೪

ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಂಕಾಬಾಯಿ ತುಳಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ಇಲ್ಲ

೭೫

ಸದರ        ”            “

ಮನೆಗೆಲಸ

೧೫

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿದಾಸ ಮುಡೆ

೪ನೇ ತರಗತಿ

೬೫

ಉಮರಖೇಡ, ತಾ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಮನೆಕೆಲಸ

೧೬

ಶ್ರೀಮತಿ ಧಾನಾಬಾಯಿ ಗುಂಡು ರಾಠೋಡ

ಇಲ್ಲ

೬೫

ಸಾವಳಸಂಗ ತಾಂಡೆ, ತಾ:ಇಂಡಿ

ಮನೆಕೆಲಸ