ಅನುಬಂಧ

ಪಠ್ಯಗಳು

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್
ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ
ಅಪ್ಪೆಲಮ್ಮೆಲ ದೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಲಮ್ಮೇಲ..
ಓ ಲಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಅಪೆನ ಪುದರ್ ಪನ್..
ಓ ಲಮ್ಮನ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದ್..
ಓ ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪೊವಂಬಲಕ್ಕಂಬಲೆ..
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..
ಓ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಲದ್ದಿಂದ್ ಚೆನ್ನು ಬೈತ್ತಡಿಯೊಕ್ಕುಬಲ್..
ಒರ ತೂನಗಸ ದೆತ್ತಿ ಕೈತ್ತಡಿ ಒಕ್ಕುಬಲ್..
ಓ ಗಂಜಿಗ್‌ ದಾಲದ್ದಿಂದ್‌ ಚೆನ್ನು ಬಂಜಿಗ್ ನೋತೋಂಡಲ್‌..
ಓ ಗಂಜಿಗ್‌ ದಾಲದ್ದಿಂದ್‌ ಚೆನ್ನು ಬಂಜಿಗ್ ನೋತೋಂಡಲ್‌..
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಓ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುಂಡುಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿದಲೆಕ್ಕೊನೇ..
ಓ ಉಲಯಿ ಪೋಲಯ ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆನೊಚ್ಚಿಲೇ..
ಓ ಲೇಲೆಲೇ.. ಪಿದಯಿ ಬಲೆಯೇ ದೆತ್ತಿ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ತೊಲೆ..
ಓ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೈಲ ಕಾನೆಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆದ ಕುತ್ತಾಂಡ ದೆತ್ತಿ ಪೇರ‍್ಡೆ ಪೋವಡ್..
ಓ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ದೆತ್ತಿ ಕಡಲ್ ಪಾಯಡ್..
ಓ ಮಾಯಿದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಚೆನ್ನು ಮಾಯೊನು ಪೋಪಳ್..
ಓ ಸುಗ್ಗಿದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಚೆನ್ನು ನಟ್ಟ್‌ಬರ್ಪಳ್‌ಯಾ..
ದೂರ ಒಚ್ಚೊನು ಚೆನ್ನು ಗಿಟ್ಟ ಮಾನವೊನು..
ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು..
ಓ ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಲುಂಡು..
ಓ ನಾಯಿಲ ತುಚ್ಚಿಡಂದೋಸ ಚೆನ್ನು ಪುಚ್ಚೆ ಪರಂಕ್ದಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೇಗ್ ಬಾಸೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ನಾಯಿಗ್ ಬುದ್ದಿಲುಂಡು..
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ.. ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ
ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಒಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಚೆನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಅಂತ
ಓ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಪೊವಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮಲೆ
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಓ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಬೈಹುಲ್ಲು ಕೆದಕುವಳು
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಡತಿ ಕೈ ಕೆದಕುವಳು
ಓ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಕೊಂಡಳು
ಓ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಡಕೊಂಡಳು
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಓ ಮಗು ಅಳುತ್ತದೆ ಒಡತಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೇನೇ..
ಓ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಚೆನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು
ಓ ಲೇಲೇಲೆ.. ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಡತಿ ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ನೋಡಿ
ಓ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೈಲ ಕಾನೆ ಅಂತ
ಓ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುತ್ತಾದರೆ ಒಡತಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ
ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಾದರೆ ಒಡತಿ ಕಡಲು ಸೇರಲಿ
ಓ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ
ಓ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನು ಬೇಡಿ ಬರುವಳು
ದೂರಕ್ಕೆ ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಾಮಿಸು
ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ಗಡವ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಒಡತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಇದೆ
ಓ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚದೇ ಚೆನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಪರಚದೇ?
ಓ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಷೆಯಿದೆ ಒಡತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯಿದೆ
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ.. ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ..
(ಮಾಹಿತಿದಾರರು – ಕುಂಬೆ, ಪೆರ್ನಡ್ಕ, ೬೭, ಕಾಸರಗೋಡು)

ಪಠ್ಯ

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..
ಓ ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೇ..
ಓ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೈದಿಂಡ್ ದೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆಲ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌..
ಓ ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್.
ಓ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್‌ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಲಕ್ಕಮ್ಮಲೆ..
ಓ ದೂರಗೊಚ್ಚೊನು ಚೆನ್ನು ಗಿಟ್ಟಗ್ ಮಾನವೊನು..
ಓ ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು..
ಓ ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆಲುಂಡು ದತ್ತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಲುಂಡು..
ಓ ಚಣ್ಣನ ನೋತಂಡಲ್ ಚೆನ್ನು ಚಂಞಣ ನಟ್ಟೊಂಡಲ್.
ಓ ಚರೆಕ್ಕ್ ನೋತಂಡಲ್ ಚೆನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ನಟ್ಟೊಂಡಲೇ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆ ಪರಂಕ್ಡಂದೋ ಚೆನ್ನು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಬಾಸೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ನಾಯಿಗ್ ಬುದ್ದಿಲುಂಡು..
ಓ ಲಮ್ಮಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ್ ಪನ್..
ಓ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಅರಂಬೋಲಿರಂಬೋಲು..
ಓ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್ ಯೇ..
ಓ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್‌ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದ್..
ಓ ಎಡತ್ತರಿಪ್ಪಂಡ ಚೆನ್ನು ಎಡತ್ತ ಮಿರೆಕೊರು..
ಓ ಬಲತ್ತರಿಪುಂಡ ಚೆನ್ನು ಎಡತ್ತ ಮಿರೆಕೊಡು..
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ
ತಂದೆಯು ಇದ್ದಾರೆ ಒಡತಿ ತಾಯಿಯು ಇದ್ದಾರೆ
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೇನು ಚೆನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೇನು
ಓ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮಲೆ
ದೂರಕ್ಕೆ ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಾಮಿಸು
ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ..?
ಓ ಗಡವ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಒಡತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಯಿದೆ..
ಓ ಚಣ್ಣನ ಹೊಡಕೊಂಡಳು ಚೆನ್ನು ಅನ್ನ ಪಡಕೊಂಡಳು
ಓ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಕೊಂಡಳು ಚೆನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಡಕೊಂಡಳು
ಓ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚದೇ ಚೆನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಪರಚದ?
ಓ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಷೆಯಿದೆ ಒಡತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯಿದೆ
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಚೆನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು
ಓ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಅರಂಬೋಲಿರಂಬೋಲು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಅಂತ
ಓ ಎಡದ ಜಿನುಗಿದರೆ ಚೆನ್ನು ಬಲದ ಮೊಲೆ ಉಳಿಸು
ಓ ಬಲದ ಜಿನುಗಿದರೆ ಚೆನ್ನು ಎರಡ ಮೊಲೆ ಉಣಿಸು
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಮಾಹಿತಿದಾರರು: ಮಯ್ಯ (೬೫) ಪೆರ್ನಡ್ಕ, ಕಾಸರಗೋಡು

 

ಅನುಬಂಧ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ

ಅಮೆ – ಹೆತ್ತ ಬಳಿಕ ೧೬ನೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪೆದ್ದೊಲಿ ಮರ್ದ್‌ – ಬಾಣಂತಿ ಮದ್ದು

ನಂಜಿ – ತಾಯಿ ಮಾಸು

ಪೊಲದ್ಯೆ – ಬಾಣಂತಿ ಮದ್ದು

ಗುರಿಕಾರ್ತಿ -ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖನ ಹೆಂಡತಿ

ಪೇತ್ -ಹೆತ್ತ, ಖರ್ಚು

ಸಾರಣೆ ಮರ್ದ್‌ – ಬಾಣಂತಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟುನೆ – ಮೈ ನೆರೆಯುವುದು

ಕೊಟ್ಯ- ಗುಡಿಸಲು

ಮೊಜಿನೀರ್ – ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಸ್ನಾನ

ಪಾಲೆ ಮರ – ಹಾಲೆ ಮರ

ಮದಿಮಾಲೆ ಮದ್ಮೆ – ಮದುಮಗಳ ಮದುವೆ

ಪುದ್ವಾರ್ – ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ

ಅಗ್ಗಿ ದಿಂಜಾವುನೆ -ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸು

ತುಲ್ಲೆಲ್ – ಮೊಗೇರರ ಮದುವೆ

ದುಡಿ -ಉಡದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಗೇರರ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ

ತಗೆ ತಂಗಡಿ -ಅಂಣ್ಣ ತಂಗಿ

ಇಲ್ಲ್‌ ತೊವೆರೆ ಬರ್ಪುನು -ಮನೆ ನೋಡಲು ಬರುವುದು

ದೊಂಪದ ಮದ್ಮೆ -ಚಪ್ಪರದ ಮದ್ಮೆ

ಪೊರ್ನನ ಕುಂಟು -ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ

ಬೆಂಡ್ -ಕಿವಿಯ ಓಲೆ

ಮೂರ್ತ ಕಂಬ -ಮುಹೂರ್ತ ಕಂಬ

ತರೆಕ್ ನೀರ್ ಪತ್ತುನೆ -ತಲೆಗೆ ನೀಡು ಹಿಡಿಯುವುದು

ಅರ್ತದ ಪಣವು -ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಯ, ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ

ಉಣ್ಪು ಬಲಸ್ಸುನೆ -ಅನ್ನ ಬಡಿಸುವುದು

ಕೊಡ್ಡಿಕಣ್ಣೆ – ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟು ಇರುವ ಮೀನು

ಪಾಚೊಲಿ ತರು – ಚಿಕ್ಕ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮೀನು

ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನು – ಹೆಣ್ಣು ಇಳಿಸಿಕೊಡುವುದು

ನಾನವುನೆ – ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು

ತರೆಂಗಟ್ಟ – ತಲೆಯ ಸೂಡಿ

ದೊಂಪೊ – ಚಪ್ಪರ

ಮೂರಿ – ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆ

ಕೂಲಿ – ಹುಲ್ಲು

ಪೂಲು – ಹೋಳು

ಒರಂಕ – ಉದ್ದವಾದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ತೆರಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೌಟು

ಮಾಮಿ – ಅತ್ತೆ

ಮುಟ್ಯಲ್ಲ್‌ – ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಸಿಂತೋಟೇ – ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ

ಮೈತಿದಿ – ಅತ್ತಿಗೆ

ಮೈತ್ನೆ – ಮೈದುನ

ಅರ್ಪಡ – ಅಳಬೇಡ

ಜಾಲ್ – ಬಾಚಣಿಗೆ

ಕುರಿನೀರು – ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡಿದ ನೀರು

ಕಾಲ್ಜೀರಿಗೆ – ಕಾಳು ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಡು ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ (Centreatherum anthelminticum) (willd) (O. Kuntre)

ಪದ್ನಾಜೈಕ್ ಬಲಸ್ಸುನೆ – ೧೬ಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವುದು

ಕುಂಜ್ಞತ್ತಿ – ಮಣಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತಿ

ಕಲಿ – ಕಳ್ಳು, ಶೇಂದಿ

ದಟ್ಟಿಗೆ – ಗುಡಿಸಲು

ದೆತ್ತಿ – ಒಡತಿ

ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆ – ಗಡವ ಬೆಕ್ಕು

ಕರ್ಬ – ಕಬ್ಬಿಣ

ಕೈಪೆ – ಕಹಿ

ಪುರುಷ ರತ್ನ – (Hybanthus ennespermns, (L) F.V. Muell

ಎಲ್ಲಮಲೆ – ಬಿಳಿಎಕ್ಕ Ealotropis procera (Ait) R.Br.

ಈಸರ ಬೇರು – ಈಶ್ವರ ಬೇರು Indian Birgthwort, The root of the plant Aristolochia Indica (Aristolochiaceae)

ಎದುರೊಳಿ – ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ , The creeper Lasminum angustifolium (Jasminaceace)

ಏಕನಾಯಕನಸ ಬೇರು – A medicinal creeper, solacia reticulate or caseariaesculanta

ಪಾಂಡಿಲ್ – ಕರಿಯ ಮಾದೆರಿ, ಉಣಾಮಿಣಿ ಗಿಡ, ಕರಿಬಳ್ಳಿ, Uvaria narum (Dunal) w & A (Anninaaceae)

ಬೇಂಗ – ರಕ್ತಹೊನ್ನೆ, Kino rosewood, Petrocarpus morsupium, Roxb (Papilionaceae)

ಪರಂಟೊಲು -ಮರಡೀಬಳ್ಳಿ, ಮೊರಳಿ ಬಳ್ಳಿ, (Papilionaceae)

 

ಅನುಬಂಧ

ಮಾಹಿತಿದಾರರು:

೧. ಅಂಗರೆ (೫೦)
ಕಳ್ಯಾಂಗಾಡ್ ಕಾಲೊನಿ
ರಾಮ್‌ದಾಸ್‌ನಗರ, ಕಾಸರಗೋಡು

೨. ಕುಂಟಾರು (೬೦)
ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು (ಮನೆ)
ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ (ಅಂಚೆ) ಕಾಸರಗೋಡು(ತಾ)

೩. ಚನಿಯಾರು ಚೆನ್ನೇರ ಕಟ್ಟೆ (೬೫)
ಗಿಡಿಕೆರೆ (ಮನೆ)
ಬದಿಯಡ್ಕ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡು

೪. ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ತಿ (೭೦)
ಚೆನ್ನೇರೆ ಕಟ್ಟೆ (ಮನೆ)
ಕುಟೀಲು (ಅಂಚೆ)
ಮಂಗಳೂರು, ದ.ಕ.

೫. ಬಾಗಿ ಬದಿಯಡ್ಕ (೬೫)
ಬದಿಯಡ್ಕ (ಮನೆ)
ಕಾಸರಗೋಡು (ಜಿಲ್ಲೆ)

೬. ಚುಕ್ರು ಕಂತಾಯಿ (೬೦)
ಕಂತಬಾಯಿ (ಮನೆ)
ಪೆರ್ಮುದೆ (ಅಂಚೆ)
ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ (ವಯ) ಕಾಸರಗೋಡು(ಜಿಲ್ಲೆ)

೭. ಕುಂಬೆ (೮೫)
ಕಾಳ್ಯಂಗಾಡ್ ಕಾಲೊನು
ರಾಮದಾಸ್‌ನಗರ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡು (ಜಿಲ್ಲೆ)

೮. ಕೋಯಿರಾ ಬಾಳೆಪುಣಿ (೬೫)
“ದುಡಿ”
ನಾರ್ಯ, ಬಂಟ್ವಾಳ (ತಾ)
ಮಂಗಳೂರು, ದ.ಕ.

೯. ಕಾರ್ತ್ಯಾಯಿನಿ (೬೦)
ಕೂಡ್ಲು  ಪೆರ್ನಡ್ಕ (ಮನೆ)
ರಾಮ್‌ದಾಸ್ ನಗರ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡ (ತಾ), ಕೇರಳ

೧೦. ಮಯ್ಯ (೭೦)
ಕೂಡ್ಲು ಪೆರ್ನಡ್ಕ (ಮನೆ)
ರಾಮ್‌ದಾಸ್ ನಗರ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡ (ತಾ), ಕೇರಳ

೧೧. ಕುಂಬೆ (೬೯)
ಕೂಡ್ಲು ಪೆರ್ನಡ್ಕ (ಮನೆ )
ರಾಮ್‌ದಾಸ್ ನಗರ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡ (ತಾ), ಕೇರಳ

 

ಅನುಬಂಧ

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರದ ಮೇರರ ಕುಣಿತಗಳು -೧೯೮೯, ಯದುಪತಿ ಗೌಡ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪ್ರಬಂಧ (ಅಪ್ರಕಟಿತ)

೨. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ-೧೯೬೮, ಪಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಮಂಗಳೂರು

೩. ತುಳುವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು- ೧೯೮೦, ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ, ತುಳುವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳೂರು

೪. ತುಳುನಾಡಿನ ಮೊಗೇರರು-ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಅಧ್ಯಯನ- ೧೯೯೨, ಜಾನಪದ ಗಂಗೋತ್ರಿ -(ಸಂ)೫, ಸಂಚಿಕೆ-೧, ಬೆಂಗಳೂರು

೫. ಮೊಗೇರರು ಜನಾಂಗ-ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ- ೧೯೯೭; ಅಭಯ್‌ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು

೬. ಸೇರಿಗೆ -೨೦೦೦, (ಸಂ) ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ, ಮದಿಪು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ

೭. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ-ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ -೨೦೦೫, ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೨, (ಸಂ) ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ

೮. ತುಳು ನಿಘಂಟು-೧೯೯೨, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ

೯. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ :ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ-೨೦೦೪, (ಸಂ) ಎನ್. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜಾನಪದ ಸಂಘ, ತಿರುವನಂತಪುರ

೧೦. ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು -೧೯೯೮, ಡಾ|| ಮಾಗಡಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ, ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವೇಶ್ವ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೧. Table-A10 State primarycensys abstract for Individual scheduled Caste – 2001, censusofindia.gov.in