ಪಂಪಭಾರತದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳು

೧. ಆದಿಪುರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ (ಉಪೋದ್ಛಾತ) -ಸಂ. ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ (೧೯೫೫)

೨. ಕರ್ಣನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು-ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ (೧೯೪೯)

೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಾತರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗ-ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ (೧೯೬೩)

೪. ಕನ್ನಡ ರತ್ನತ್ರಯ-ಎನ್. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ (೧೯೫೯)

೫. ನಾಡೋಜ ಪಂಪ- ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ (೧೯೩೮)

೬. ಪಂಪ-ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ (೧೯೪೨)

೭. ಪಂಪ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ- ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

೮. ಪಂಪಕವಿ ವಿರಚಿತ ಆದಿಪುರಾಣಂ (ಪಂಪಕವಿವಿರಚಿತಂ)- ಸಂ. ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ (೧೯೦೦)

೯. ಪಂಪನ ಕರ್ಣರಸಾಯನ- ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಳಗದ್ಯಾನುವಾದ- ಶ್ರೀಧರ (೧೯೫೯)

೧೦. ಪಂಪನ ಕಲಿಕರ್ಣ- ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ (೧೯೫೨)

೧೧. ಪಂಪ-ನನ್ನಯ- ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ- ಕೆ. ವೆಂಟರಾಮಪ್ಪ

೧೨. ಪಂಪಭಾರತ-ಉಪೋದ್ಛಾತ ಸಂ.ಬೆ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ (೧೯೩೦)

೧೩. ಪಂಪನ ಭರತ-ಬಾಹುಬಲಿ- ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಕೆ.ಎಂ. (೧೯೫೨)

೧೪. ಪಂಪ ಭಾರತ ದೀಪಿಕೆ-ಡಾ.ಡಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ (೧೯೭೨)

೧೫. ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ- ಸಂ.ರಂ. ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ (೧೯೭೦)

೧೬. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ವಿರಚಿತಂ ಆದಿಪುರಾಣಂ ಉಪೋದ್ಛಾತ ಸಂ: ಕೆ.ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ, ಎ.ಪಿ. ಚೌಗುಲೆ (೧೯೫೩)

೧೭. ಭರತೇಶನ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು- ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ (೧೯೫೪)

೧೮. ಮಹಾಕವಿ ಪಂಪ ಹಾಗೂ ಅವನ ಕೃತಿಗಳು (ಕ.ವಿ.ವಿ.) (೧೯೬೬)

೧೯. ಯುಗಾಂತ -ಇರಾವತಿಕರ್ವೆ

೨೦. ವಚನಭಾರತ-ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

೨೧. ವ್ಯಾಸ, ಪಂಪ, ನಾರಣಪ್ಪ- ಇವರ ಮಹಾಭಾರತಗಳು (ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ) ನ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ (ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ) (೧೯೫೧)

೨೨. ಶ್ರೀ ಕವಿ ಪಂಪ-ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ (೧೯೫೧)

೨೩. ತಪೋನಂದನ- ಕುವೆಂಪು

೨೪. ಪರಿಶೀಲನ- ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಡಾ. ಮುಗಳಿಯವರ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’ಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

೨೫.Discriptive Grammer of Pampa Bharata-(Osmania-University) Doctorate Thesis)-B.Ramachandra Rao

೨೬.Mahakavi Pampa -V. Sitaramaiah -1967

೨೭. ಪಂಪಭಾರತ ಕಥಾಲೋಕ- ಆರ್. ಎಲ್. ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

೨೮. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ – ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ ಭಾಗ-೨

೨೯. ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚರಿತೆ- ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ.

೩೦. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ- ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟ, ಎಂ.

೩೧. ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ- ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ಶಾಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮೇ. ರಾಜೇಶ್ವರಯ್ಯ

೩೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ- ಎನ್. ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

೩೩. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ- ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರಚಾರ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೩೪.History of Kannada Literature -R. Narasimhacharya

೩೫.History of Kannada Literature E.P.Rice (Heritage of India Series)

೩೬.Hisotory of Kannada Literature- Dr. R.S. Mugali