ಯದುರನಳಿದು ಬಾಹ್ಯ ೫-೫೨
ಯರಿಮಂಗ ನಾನು ಅಲ್ಲ ೧-೧೩೨
ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ದ ವಿವರ ೩-೫
ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಯುಕ್ತ ೪-೭೧
ಯೋಗಧಾರಣವು ೭-೧೭೫
ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನೆ ಹೇಳ್ವೆ ೪-೫
ಯೋಗವೀ ಪರಿಯಲಿಂತು ೫-೬೦
ಯೋಗಿಗಳ ಕರೆದುವೈದು ೭-೧೦೪
ಯೋಗಿ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದೆ ೭-೯೬
ಯೋಗಿಯಾಗು ನಿಜಸುಖದ ೩-೯೯
ಯೋಗಿಯಾತ ರುಷಿಯು ೧-೧೩೦


ರಂಡೆ ಈಗ ರಜಶ್ವಲಿಯು ೭-೮೩
ರಕ್ತ ತಲಿಗೆ ಹೂಸಿಕೊಂಡು ೭-೧೨೭
ರತ್ನ ಅರಿವೆ ಗಂಟಿನೊಳು ೫-೩೭
ರಾಜ ತೇಜಮಾನದಿಂದ ೭-೪೫
ರಾಜಪುರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ೭-೯೮
ರಾಜಯೋಗವನ್ನೆ ಹೇಳ್ದೆ ೫-೧೧೧
ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಮಂಜು ಸರಿಯೆ ೬-೧೩೯
ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೊಡೆ ೧-೪೫
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ ತೆಗೆದು ೭-೧೭೬
ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಂಡವರು ೭-೧೩೬
ರಾಯಗುರುಕರುಣದಿಂದ ೪-೫೨
ರುದ್ರಸೇವೆಯೊಳಗೆ ೪-೩೬
ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಹೇಳಿ ಇರ್ದ ೭-೧೮೬
ರೂಪು ಪೊಂಪಕ್ಕನಾಗಿ ೧-೧೦೮
ರೇಚಕದ ಪೂರಕ ೪-೧೪
ರೋಗವಲ್ಲ ಭೂತವಲ್ಲ ೬-೮೫


ಲಕ್ಷಭೇದ ಹೇಳಿದನು ೩-೯೬
ಲಕ್ಷ್ಯ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ೫-೧೩
ಲೋಕ ಪಾವನವ ಮಾಡ್ವ ೩-೪೧
ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚೆ ಗುರುವು ೨-೭೭
ಲೋಲ ಆತ್ಮ ತನುವಿಲಿದ್ದು ೬-೧೨೨


ವಂದನೀಗ ಹಿಗ್ಗದಲೆ ನಿಂದ್ಯ ೫-೮೭
ವರ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ೭-೧೫
ವಹಿಸಿ ಸಿದ್ದಿ ದಿವಿಜರು ೪-೭೦
ವ್ರತವನೀಗ ಒಂದು ಬಿಡರು ೭-೧೦೬
ವೃತವ ಮಾಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ೬-೧೦೭
ವಾಯು ಗಂಧವನ್ನು ಕೂಡೆ ೬-೧೨೦
ವಾಯು ಧಾರಣಿಯ ಈಗ ೪-೧೨
ವಾಯು ಭರವು ಬಹಳ ೪-೪೭
ವಾರಾಹಿ ನಾರಸಿಂಹೆ ೧-೩೭
ವಾಲಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೨-೩೬
ವಾಸನೆಯು ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ೭-೪೮
ವಾಸವಾಗಿ ಜಾರಿರಲ್ಲಿ ೭-೮೧
ವಿಮಲ ನೀಲಸೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯ ೫-೪೭
ವಿರಕ್ತಿ ಮುಪ್ಪೆರಗೆ ೨-೫
ವಿಶ್ವಾಸದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮರಲ್ಲಿ ೭-೭೫
ವಿಶುದ್ಧಿ ಕಮಲಕೆಯು ೪-೩೯
ವೀರಮ್ಮಗೆಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ೨-೪೯
ವೆಂಕಟಾಜಿಯಂಬವನು ಪ್ರಧಾನಿ ೬-೯೭
ವೇದಶಿರ ಹನುಮಯೋಗಿ ೧-೧೩
ವೇಷಧಾರಿಯೆಂಬವನು ವೇಷ ೬-೧೨೪


ಶಮದ ಮಾವು ಸಾವಧಾನ ೭-೪೨
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬನ ೨-೨೨
ಶ್ರಮವುಯೇನಿಲ್ಲದಲೆ ೨-೯೬
ಶಾಖಾಗ್ರದ ಚಂದನನ್ನು ೫-೨೩
ಶಾಪಿಸುವರು ಚಿಟುಕು ೩-೧೨
ಶಾಸ್ತ್ರವೋದ್ವ ವೇದ ೭-೭೫
ಶಿಂಗಳೀಕ ಕೊನಿಯ ೭-೯೫
ಶಿಷ್ಟ ವಿಶುದ್ಧಿ ಹೊಕ್ಕು ೪-೪೦
ಶಿಸುವು ಸಾಯೆ ಕಳ್ಳ ೬-೧೧೧
ಶಿದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ೧-೧೭
ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ೧-೧೦೫
ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದಾರು ೬-೪೨
ಶೀತರಾಮನೆಂಬವನ ಸೇವೆಗೆ ೬-೧೩೧
ಶೀತರಾಮನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯ ೬-೧೩೭
ಶೀತರಾಮನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯ ಸತ್ತ ೫-೧೦೮
ಶುದ್ಧ ವುಷ್ಣಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ೨-೧೦೯
ಶೂನ್ಯವಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ೭-೪೦


ಸಂಗಡಲೆ ಕಳುಹಿದನು ೩-೩೭
ಸಂಗಡಲೆ ಬಾರದವರ ೬-೧೪೧
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಮಾಡಿ ೨-೧೨೮
ಸಂಸಾರದೊಳಗೆಯಿದ್ದು ೬-೧೦೨
ಸಚ್ಛದ್ರೂಪಳೆಂದು ತಿಳಿದು ೧-೧೧೩
ಸಡಲಿಸಿದರು ಎರಡು ೬-೮೯
ಸತ್ಯವೆಂಬುದೆನ್ನ ಸತಿಯು ೫-೯೯
ಸತಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ವನಿಗೆ ೭-೩
ಸದಾ ಆನಂದನಾಗಿ ಶಿದ್ಧನೆನಿಪ ೧-೧೨೨
ಸದಾನಂದನಿಹದ ಕಂಡು ೨-೮
ಸನ್ನಿಪಾತ ಬಹಳವಿದೆ ಎಂದು ೬-೭೯
ಸಪ್ತಗೋದಾವರಿಗೆ ಬಂದು ೨-೩೧
ಸರ್ಪಗಳು ದಿನವು ರಾತ್ರಿ ೭-೧೯೭
ಸಮಾಧಿಯ ಎಂದಡೆಯು ೫-೫೪
ಸರಿಗೆ ತೆಗೆದವೋಲು ಸಾಧಿಸುವ ೪-೨
ಸರಿಯು ನಾವು ಅವರು ೭-೮೯
ಸರ್ವಕಾಲ ಕಾಶಿಲಿದ್ದು ೭-೮
ಸರ್ವ ಘಾಟಗಳನೆ ನೋಡ್ದ ೬-೧೫೮
ಸರ್ವ ತೀರ್ಥ ನೋಡ್ದ ೨-೧೩೪
ಸರ್ವನಾದ ಎಡಬಲದಿ ೪-೭೭
ಸರ್ವರೂಪು ಆದಾತಗೆ ೭-೭೧
ಸರ್ವಕಂಟವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ೪-೪೬
ಸಾವೆ ನೀ ಮನೆಯೊಳಗೆ ೧-೩೨
ಸ್ಫಟಿಕದೊಳು ಬಣ್ಣ ೬-೧೧೭
ಸ್ಫಟಿಕ ವರ್ನದ ಗುಂಡಿ ೩-೭೧
ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯ ಅಜಗೆಯಿತ್ತೆ ೫-೮೬
ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ೩-೧೮
ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ೧-೪
ಸಾಧುನಿಂದಕನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ೧-೨೩
ಸಾಧನೆನಿಪ ಚತುಷ್ಟಯವ ೪-೨೨
ಸಾರರೀಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೀರ್ವ ೩-೩
ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ನೀರಿನೊಳಗೆ ೬-೪೩
ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ವ ವಿವರ ಹೇಳ್ವೆ ೨-೧೦೩
ಸ್ನಾನ ಮಾಡೆ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ೩-೯೩
ಸ್ನಾನವನ್ನು ಶೌಚವನ್ನು ೬-೧೦೫
ಸ್ವಾಧಿಸ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕಮಲಕೆಯು ೪-೨೯
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಶಿಗೆಯು ೬-೧೩೨
ಸಿಕ್ಕದಲೆ ವಿಷಯಕೆಯು ೫-೮೪
ಸೀತೆಗೆಯು ಕಾದನೀರ ೨-೯೩
ಸಿದ್ದಿ ಆವವೆಂದೆನಲು ೪-೬೬
ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕಾಯ್ದು ಇಹವು ೪-೬೫
ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಿಗೆ ೧-೨
ಸ್ತ್ರೀ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಡೆಯು ೬-೫೭
ಸುಂದರದ ಸ್ತ್ರೀಯಳಲ್ಲಿ ೫-೨೯
ಸುಗಮವರಿವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ೪-೯
ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಡುತಲಿ ೬-೫೮
ಸುತ್ತಿಕೊಳುವ ಮುಂಡಾಸ ೬-೧೭೩
ಸುತ್ತಿದರು ಮೂರು ೬-೨೭
ಸುತ್ತಿದರು ಮೈಗೆ ಸರ್ಪವೀಗ ೫-೬೨
ಸುದ್ಧಿ ತನ್ನದನೆ ಅರಿಯ ಸುದ್ಧಿ ೭-೩೩
ಸುಬ್ಬನೆಂಬನಿಗೆ ಆರು ಪಕ್ಕ ೭-೧೬
ಸುಮ್ಮನಿರು ಹುಚ್ಚ ನೀನು ೧-೭೩
ಸೂರ್ಯ ನಾಳೆ ಉದಯ ೨-೧೨೫
ಸೂಲಗಿತ್ತಿಗ್ಹೋಗಬೇಡ ೩-೨೦
ಸೂಳಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗರತಿ ೬-೧೨೫
ಸೇತು ಸ್ನಾನವನ್ನೆ ಮಾಡಿ ೨-೧೭
ಸೇರು ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಪತ್ರಿ ೬-೧೭೦


ಹಂಡೆತ್ತು ಕಟ್ಟೊ ಕಂಭ ೧-೩೪
ಹಂಪೆಯೊಕ್ಕು ಪೊಂಪಾ ೩-೮೪
ಹಟದಿ ಊರಿಗೆಯು ೭-೮೨
ಹಠದಯೋಗವನ್ನೆ ಹೇಳ್ದ ೪-೭೩
ಹಠದಯೋಗ ಸಾಧನದಲಿ ೭-೧೦೮
ಹಠವುಯೆನೆ ಹಕಾರ ೪-೧೧
ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆದಳಲ್ಲಿ ೩-೧೯
ಹತ್ತಿದನು ಆ ಸದರ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾದ ೪-೫೮
ಹತ್ತಿದುದು ಹೇಲಾಟ ೩-೩೯
ಹತ್ತಿರಕೆ ಕರೆದು ಈಗ ೭-೧೫೪
ಹತ್ತಿಸಿದರು ಬ್ರಹ್ಮರಥವನು ೬-೩೭
ಹತ್ತು ಮರನ ಕೊನಿಗೆ ೩-೫೯
ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮೃದಂಗ ೬-೫೩
ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ೪-೧೯
ಹರನು ಈಗ ತ್ರಿಪುರಕೆಯು ೫-೨೮
ಹರಳ ಹೆಂಚು ಯೆಲುವ ೫-೪೩
ಹರ ಹರಾಯೆಂದರಾಗ ೫-೭೪
ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದುದಾನು ೭-೬೬
ಹರಿಹರಕೆ ಬಂದನಲ್ಲಿಂದ ೨-೨೩
ಹಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ನಾಲಗಿರ್ದು ೬-೧೧೨
ಹಸಿವಿಗೆಯು ಅಡವಿ ೬-೫
ಹಸಿವಿಗೆಯು ಕೊಡು ೬-೧೪೫
ಹೃದಯಸ್ಥಾನವ ಕಮಲ ೪-೪೪
ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪೋಷಣೆಯನೆ ೨-೯೭
ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಕುಣಿವುತ್ತಿತ್ತು ೬-೫೨
ಹಾದಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆ ಸುಲಿವ ೭-೮೦
ಹಾರುತಿರಲು ಗುಂಡು ೩-೩೫
ಹಾರುತಿಹವು ನಾನ ಕಳೆಯು ೪-೪೧
ಹಾಲ ತಂದು ನಿನಗೆ ಕುಡಿಪೆ ೬-೧೧
ಹಾಲ ತಂಬಿಗೆಯೊಳು ೬-೧೨
ಹಾಲನೀಗ ನಿತ್ಯ ಭಕರಲ್ಲಿ ೭-೧೯೪
ಹಾಸ್ಯ ನರರಿಗೆಯು ಸಹಜ ೧-೧೨೬
ಹ್ಯಾಗೆ ದಾಡುವಳು ನಾನು ೧-೭೯
ಹಿಂದಕೆಯು ಬಂದನಾಗ ೩-೭೩
ಹಿರಿದು ಅನ್ನ ಛತ್ರವು ೭-೧೦೪
ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ೧-೨೪
ಹಿರಿಯಹಟ್ಟಿ ಕುಲಕರಣಿ ೧-೧೧
ಹುಚ್ಚರಂಡೆ ಮಗಳೆ ನಾವು ೬-೧೩
ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಚ್ಚರಿಗೆ ೧-೫
ಹುಟ್ಟಲಿವನು ಬಹಳ ದೇಶ ೨-೧೧೭
ಹುಟ್ಟಿದವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ೧-೨೬
ಹುಟ್ಟು ಬಲ್ಲದೇನೊ ರುಚಿಯು ೬-೧೧೫
ಹುಡುಗರ ಸಂಗಡಾಡಿ ಹಸಿದು ೧-೫೮
ಹುಡುಗುತನವ ನಿಂತು ಮಾಡೆ ೧-೯೩
ಹುರಿಯಕೊಯ್ದು ಮಾಸಹೂಳಿ ೩-೨೨
ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಗುರು ೬-೧೩೩
ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನೆ ಹಾಸಿ ೨-೩೯
ಹುಲಿಯಹೆನು ಎಂದು ನರಿಯು ೭-೯೨
ಹುಳಿಯು ಹಣ್ಣು ಐದು ಸೇರಿ ೭-೧೯
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ನಾನು ೬-೯
ಹೆಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಡಿಗೆ ೩-೩೦
ಹೆಣವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ೭-೫೮
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮುನ್ನೂರು ೬-೪೭
ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಾಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ೭-೨೪
ಹೇರು ಹೇರು ಲಾವಂಗ ೬-೧೬೩
ಹೇಳದ್ಹೋದಳ್ಯಾಕ ಎನಗೆ ೧-೭೭
ಹೇಳಿದನು ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು ೭-೧೮೯
ಹೇಳಿದನು ಪಿಪೀಲ ಮಾರ್ಗ ೩-೯೭
ಹೇಳಿದಾನು ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ೧-೧೦೦
ಹೇಳಿದೆನು ಗುರು ಕಟಾಕ್ಷ ೩-೧೦೮
ಹೇಳು ಪದನ ಅರ್ಥವನ್ನು ೧-೨೯
ಹೇಳುವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುವತ್ತು ೭-೧೯೦
ಹೇಳುವೆನು ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತ ೨-೧
ಹೇಳ್ವೆ ಹಲಿಗೆ ತಾಯೆಂದು ೭-೧೮೮
ಹೊಗಳಿದನು ನಿನ್ನಂತೆ ಗುರುವ ೨-೮೧
ಹೊಗಳಿದನು ಬಾಯದಣಿಯ ೩-೧೦೬
ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ೭-೧೫೭
ಹೊರಕಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರುತಲಿ ೭-೧೭೨
ಹೊರಟರಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿ ೨-೧೧೧
ಹೊಳೆಯು ಇಳಿದ ಹಿಂದೆ ೭-೧೯೮
ಹೋಗಲು ನೋಡುವರ ಕೂಡ ೬-೧೭೭
ಹೋಗುತಿರಲು ಚಕ್ರಮಾರ್ಗ ೪-೨೮
ಹೋಗುತಿರಲು ಭಿಕ್ಷಕೆಯು ೨-೭
ಹೋಗುವೆನು ಕಾಶಿಗೆಯು ೬-೧೩೦
ಹೋಗ್ವೆವೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ೬-೬೯
ಹೋದ ನರಸಿಂಹ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ೬-೭೩
ಹೋದನಲ್ಲಿಗೆಯು ಸೋಮವಾರ ೩-೭೨
ಹೋರಿನೊಳು ಹುಡುಕಿದೆನು ೧-೮೪
ಹೋಹೆದತ್ತಾತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕೆನಲು ೨-೮೪
ಹೋಳಿಗೆಯು ಮುರಿದು ತುಪ್ಪ ೭-೧೪೮

ಜ್ಞ
ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಇದುವೆ ೭-೧೪೦
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನೆಂಬಾತ ಗೀತ ೭-೧೮೫