ನಾಮಸೂಚಿ

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ೩-೩೬
ಅನ್ನಮ್ಮ ೧-೨೫,೩೧,೩೩,೧೨೮
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ೧-೧೧, ೧೪೪, ೨-೧, ೪-೨, ೭೩, ೫-೧, ೧೧೧, ೬-೧,
ಕೆಂಚರಾವುತ ೧-೩೦
ಕೊಂಡಪ್ಪ ೧-೧೨೯, ೨-೮,
ಚೂಡಣ್ಣ ೧-೫೯, ೬೬, ೭೧
ಝೇಂಕಪ್ಪ ೧-೨೬, ೧೨೮
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ೩-೫೨
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ೩-೫೦, ೫೧
ನರಸ ೩-೩೪,
ನರಸಪ್ಪ ೧-೨೭
ನಾಗಪ್ಪ ೬-೨೪, ೨೮, ೩೧, ೩೯
ನಾರಪ್ಪ ೧-೧೦೩, ೧೧೦
ಪಂಪಕ್ಕ ೧-೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೮, ೧೧೦
ಪದಕಿ ತಿರುಕಪ್ಪ ೭-೧೭೯
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ೩-೩೯
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ೩-೧೬, ೪೦
ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ೩-೨೭
ಪೊಂಪಣ್ಣ ೧-೧೧
ಬಚ್ಚಯ್ಯ ೬-೧೪೮
ಭವಾನಿ ೭-೧೧೩, ೧೨೦, ೧೩೧, ೧೪೧
ರೇವಣ್ಣ ೫-೬
ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ೧-೧೦೨, ೧೦೪, ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೧೮, ೧೨೧
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ೧-೨೫, ೧೨೮
ಲಿಂಗಮ್ಮ ೩-೧೭, ೩೯
ವೀರಮ್ಮ ೨-೩೪, ೩೭, ೪೩, ೪೬, ೪೭, ೪೮, ೪೯, ೫೦, ೫೬, ೬೫, ೬೬, ೭೮, ೩-೫, ೩೮
ವೆಂಕಟಾಜಿ ೬-೯೭
ವೆಂಕಪ್ಪ ೨-೮೫
ಶಿವಾನಂದ ೧-೧೩
ಶೀತರಾಮ ೫-೧೦೯, ೬-೧೩೧, ೧೩೭
ಸುಬ್ಬ ೭-೧೩, ೧೬
ಹನುಮಂತರಾಯ ೬-೮೦, ೮೫, ೧೨೯
ಹನುಮಯೋಗಿ ೧-೧೩

ಸ್ಥಳಸೂಚಿ

ಅಯೋಧ್ಯ ೧-೧೨೯, ೧೩೪, ೨-೯, ೧೩೫, ೩-೪, ೯, ೩೩, ೪೮, ೪-೬, ೭೨
ಅಲಂಪುರಿ ೨-೧೦
ಅಹೋಬಲ ೨-೧೧
ಆದವಾನಿ ೧-೨೫, ೧೨೮, ೩-೩೬, ೬೮, ೮೯
ಉಡುಪಿ ೨-೨೦
ಉಜ್ಜನಿ ೨-೨೬
ಉನಿಕಿ ೨-೮೪, ೮೫
ಉಳೆಯನೂರು ೭-೧೯೩
ಏದಲಾಪುರ ೬-೭೬, ೭-೧೦೯, ೧೧೨
ಕಂಚಿ ೨-೧೩
ಕಂಪಲಿ ೩-೫೦, ೫-೬, ೭-೧೭೪, ೧೭೯, ೧೯೨, ೧೯೩
ಕನಕಗಿರಿ ೩-೩೩
ಕಾಶಿ ೧-೧೧, ೨-೨೭, ೨೮, ೬-೧೩೦, ೧೩೨, ೧೫೬, ೧೭೫, ೧೭೯
ಕಾಳಹಸ್ತಿ ೨-೧೨
ಕೂಡಲೂರು ೧-೭೫, ೮೨
ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ೨-೨೩
ಕೊಲ್ಲೂರು ೨-೨೧
ಕೋಟೇಶ್ವರ ೨-೨೦
ಕೋಡೂರು ೬-೬
ಗಂಗಾವತಿ ೧-೧೦೧, ೧೦೩,
ಗೋಕರ್ಣ ೨-೨೦
ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ಲು ೩-೫೭
ಜೋಹರಪುರ ೧-೫೪, ೭-೧೫
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ೫-೯೪
ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿ ೨-೧೮
ತುಲಸಿ ೨-೮೨
ತುಳಜಪುರಿ ೨-೧೩೨
ನಾಗಪಟ್ಟಣ ೬-೧೩೬
ಬಳಗಾನೂರ ೫-೧೦೭, ೬-೪
ಬಿಜವಾಡಗಿ ೨-೧೩
ಮಧುರೆ ೨-೧೮
ಮುದುಗಲ್ಲ ೧-೧೦೧
ಮೈಲಾರ ೨-೨೪
ರಾಚೋಟಿ ೨-೧೨
ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ೫-೯೪
ವಾರಣಾಸಿ ೭-೧೧೧
ವಾಲಗೊಂಡ ೨-೩೬
ವೇಮುಲವಾಡ ೨-೧೧
ಶೃಂಗೇರಿ ೨-೨೨
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ೬-೮೩
ಹಂಪೆ ೩-೪೮
ಹಿರಿಯಹಟ್ಟಿ ೧-೧೧
ಹಿರಿಯ ಹರಿವಾಣ ೧-೨೫, ೨೮
ಹೆಬ್ಬಾಳು ೧-೧೦೧, ೧೦೨