ಫೋಜು = ಸೈನ್ಯ

ಫೌಜು = ಸೈನ್ಯ

ಫಳಾರ = ಫಲಹಾರ

 

ಬೀದರ ಕ್ವಾಟಿ = ಬೀದರಿನ ಕೋಟೆ

ಬುಕ್ಕು = ಮುಕ್ಕು, ತಿನ್ನು

ಬಿಜಲೂಟ =

ಬಂಗೂಲಾಕ = ಬಂಗ್ಲೆ, ಕಛೇರಿ

ಬಾಗೀನ =

ಬನ್ನಿಹಬ್ಬ =

ಬೆಳಸಿಗೆ =

ಬೆರಿ = ಸೇರು

ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಬಕ =

ಬಗಲಾಗ = ಬಾಗಿಲುದಾಗ

ಬೆಲ್ಲಪತ್ತೂರಿ = ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ

ಬೌದ್ಧ್ಯರೂಪ = ವಿರೋಧಿಸು, ಬೌದ್ಧವತಾರನೆಂದು  ಜನರೂಢಿ

ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು = ಕಪ್ಪು ಗಂಧದ ಪುಡಿ

ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು =

ಬರಕು = ಸುರಿ

ಬ್ಯಾನಿ = ಬೇನೆ

ಬತಾಗಿರಿ =

ಬೆಲ್ಲಪತ್ತೂರಿ = ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ

ಬಾಜಿ = ವಾದಾ

ಬಗಸೆ = ಬೇಗಸೆ

ಬಟ್ಟಂಗ = ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತುದಿಯ ತೊಟ್ಟು

ಬಡಗಲು = ಉತ್ತರದಿಕ್ಕು

ಬಣ್ಣ = ಸೀರೆ

ಬಲಗು = ಮರಮುಟ್ಟು

ಬಲಕೊಂದು = ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನಿಲ್ಲು

ಬಲಗೊಳ್ಳು = ಸುತ್ತು ಹಾಕು

ಬಾರಿ = ರಾಜಾಸ್ಥಾನ ರಾಯಭಾರಿ

ಬಾಲ = ಗಂಡುಮಗು

ಬಾಲೆ = ಹೆಣ್ಣುಮಗು, ಹೆಂಗಸು

ಬಾಣ್ತಿ = ಬಾಣಂತಿ

ಬಿಳಿಯೊಲೆ = ಬಿಳಿ ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ

ಬೆಟ್ಟು = ಬೆರಳು

ಬೆನವ = ಗಣಪತಿ (ಸೆಗಣಿ ಗಣಪ)

ಬೆರಕೋಲು = ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಬಿದಿರಿನ ಒಂಟಿಹಲ್ಲಿನ ಕೋಲು

ಬೇಗ = ಭೋಗ

ಬಂದಿ = ಒಂದು ಒಡವೆ

ಬಣಗು = ಕೀಳು

ಬಣ್ಣನೆ = ವರ್ಣನೆ

ಬಲುಮೆ = ಬಲ್ಮೆ, ಬಲ

ಭಾಷೆ = ಭಾಷೆ, ವಚನ

ಬಾಳಲಿಖಿತ = ಹಣೆಬರಹ

ಬಿಂಕ = ಸೊಕ್ಕು

ಬೀಜೆಮಾಡು = ಬರಮಾಡು

ಬಿತ್ತು = ಬೀಜ

ಬಿದರಕ್ಕಿ = ಬಿದರಿನಬೀಜ

ಬಿನದ = ವಿನೋದ

ಬಿನ್ನಪ = ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ಬೀಸುಗಣ್ಣ = ಶಿವ

ಬೆಡಗು = ವೈಯಾರ

ಬೆದಕು = ಹುಡುಕು

ಬೆಸಸು = ಹೇಳು

ಬೇಂಟೆ = ಬೇಟೆ

ಬೊಂಬೆ = ಗೊಂಬೆ

ಬೊಬ್ಬೆ = ಚೀರಾಟ

ಬೋಕಿ = ತುಂಡು

ಬೋನ = ಅನ್ನ

ಬಗಸು = ಬಯಸು

ಬಗಳಿ = ಪೊಳ್ಳು, ಜೊಳ್ಳು

ಬಚಾವ = ಉಳಿಸು, ರಕ್ಷಿಸು

ಬಣ್ಣದಗಿಣಿ = ಸೂಳೆ

ಬದ್ದು = ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ

ಬರಗೆಡು = ಎದುರು ಕಾಣುವವನಂತೆ ವರ್ತಿಸು

ಬರಷಣ = ದುಷ್ಟಪರಿಣಾಮಬೀರಬಲ್ಲದ,ಬೇಡಾದ

ಬರ್ಕತ್ತು = ಶಕ್ತಿ

ಬಳಸಾಲ = ಬಿತ್ತಿಗೆ ಬೀಜ ಮುಚ್ಚಲು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾಯಿಸುವ ಕಂಬಿ

ಬ್ಯಾರಿಗೆ = ಕಸಪೊರಕೆ

ಬಿದ್ದೋಡಿ = ಓಡಿಬಂದುಬಿದ್ದವಳು, ನಿರುಪಯೋಗಿ

ಬಿಡೆ = ಉಪಕಾರ

ಬಿರಾಡ = ಹೊಲದ ಕರ

ಬಿಂಗಬಿಡಸು = ಮುಂಗಾಣದಂತೆ ಮಾಡು

ಬುಗುಡಿ = ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ

ಬೇತು = ತಂತ್ರ

ಬೈಮಂಗ = ಶೇಂಗ

ಬೋಕ್ = ದೊಡ್ಡತೂತು

ಬರಕ್ಕಾದ = ಸುರುವಿದೆ

ಭೋಗಿ = ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನ ದಿನ

ಬಂದಬಂದಿ = ಬಂದು ಬಂದು

ಬಂದಾನೆ = ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

ಬಂದಾವಕ್ಕ = ಬಂದಿವೆ ಅಕ್ಕ

ಬಟುಲಾಗ = ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ

ಬನಗೊಂಟ = ಬನಬನಕ್ಕೆ

ಬರಲಾಕ = ಬರಲಿಕ್ಕೆ

ಬಲ್ಲೆ = ಬಳಿ, ಹತ್ತಿರ

ಬಸರು = ಬಸಿರು, ಗರ್ಭ

ಬಾಗಲೆಲ್ಯಾವೊ = ಬಾಗಿಲ ಎಲ್ಲಿವೆಯೊ

ಬಾನಾ = ಅನ್ನ, ನುಚ್ಚು

ಬಾರಕ = ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ

ಭರತ = ಶಪಥ

ಭವ = ಹುಟ್ಟು, ಸಂಸಾರ

ಭಗ್ನ = ಚೂರು

ಭಾಂಡ = ಪಾತ್ರೆ

ಭಾನು = ಸೂರ್ಯ

ಭಾಳನೇತ್ರ = ಶಿವ

ಭಾಳಾಕ್ಷ = ಶಿವ

ಭುವನ = ಭೂಮಿ

ಭಕರಿ = ರೊಟ್ಟಿ

ಭಂಗಿ = ಅಮಲುಭರಿಸುವ ವಸ್ತು

ಭರ್ತಿ = ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ

ಭಾರತ = ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರು

ಭೋಗಿ = ಹಾವು

ಭಣವಿ = ಸೊಪ್ಪಿನ ಭಣವೆ, ಹೊಟ್ಟಲು

ಭಂಗರ = ಬಂಗಾರ

ಭಂಗಾರ = ಬಂಗಾರ

ಭಂಗಾರ್ಹೇರಿಕೊಂಡು = ಬಂಗಾರ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು

ಭಾರಂಭಾಯಿ = ಆಳವಾದ ಬಾವಿ

ಭಾರುಸಿದ್ಹಂಗ = ಬಾರುಸಿದ ಹಾಗೆ, ಬಾರಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ಭಾವ = ಭಾವನೆ (ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ)

ಭಾಳ = ಬಹಳ

ಬಾವನಿ = ಭವಾನಿ, ಅಂಬಾಬಾಯಿ, ದೇವಿ

ಭಂಡಿ = ಚಕ್ಕಡಿ

ಬೆದಕು = ಹುಡುಕು

ಭಾಂಞ = ಬಾವಿ

ಭಾರಿಭಾರಿ = ಸರಸರ

ಭಾನಾ = ಸೂರ್ಯ

ಭ್ಯಾಡೇ = ಬೇಡ

ಭಾವಯ್ಯ = ಭಾವ

ಭಾಳ = ಬಹಳ

ಭೋಗಿ = ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನ

ಭಾಂವ = ಸ್ಥಾನ

ಭಾಷ್ಯ = ಮಾತು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಬಾರಾ = ಹನ್ನೆರಡು

ಬ್ಯಾಟಕಾರನ = ಬೇಟೆಗಾರನ

ಬಿತ್ತು = ಬಿತ್ತಿ (ಕ್ರಿ) ಬಿತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

ಬಿತ್ತುತಾ = ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ

ಬಿಸುತಿ = ಬಿಸಿಲು

ಬಿಳೆ = ಬಿಳಿ, ಬಿಳಿಯ

ಬುಟ್ಟ್ಯಾಗ = ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ಬುಡುಕ = ಬಡುದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ

ಬೆಯಲದ್ಹಂಗ = ಬೈಯಲಾರದ ಹಾಗೆ

ಬಣವಿ = ದಂಟಿನ ರಾಶಿ

ಬಣ್ಣಿ = ಮೊಗಲರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಮ

ಬ್ಯಾನಿ = ಬೇನೆ

ಬಾರಹರಿ = ಹನ್ನೆರಡುರಹದಾರಿ

ಬರುಲಿ = ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ

ಬೋರಾಡಿ = ಹೊರಳಾಡಿ

ಭಾಡೇರು = ಒಂದು ಬಯ್ಯುವ ಪದ

ಬದ್ದ = ನಿಜ

ಬಹ್ನಕಡೆ = ಸಾಯಂಕಾಲ

ಬಂದಿ = ಒಂದು ಆಭರಣ

ಬಳ್ಳೆ = ಬಾಳೆಎಲೆ

ಬ್ಯಾಸರಕಿ = ಬೇಜಾರು

ಬಹಳೆ = ಬಹಳ

ಬುರಜಗಲಿ = ಒಡವೆ

ಭಂಗಿಬೈರೂಪ = ಬೇರೆರೂಪ

ಬದಕ = ಸಂಪತ್ತು

ಬೆತ್ತಾಸು = ಸಕ್ಕರೆಯ ಪದಾರ್ಥ

ಬುಕ್ಕದು = ತಿನ್ನುವುದು