ಘೂಸಿ = ಗುದ್ದಲಿ

ಘಂಟೆ = ಗಂಟೆ

ಘೌಳಿ = ಗಾಳಿ

ಘೆಜ್ಜೆ = ಗೆಜ್ಜೆ

ಘೋಧಿ = ಗೋಧಿ

ಘಾಲಗಡರ =

 

ಚಾಜ = ಹೊಡೆಯುವ ತೆಳ್ಳನೆ ಕೋಲು, ನಿಯಮ ಆಚರಣೆ

ಚಾಯ = ಛಾಯೆ

ಚಾಂಜೂಲಿ = ಕ್ವಿಂಟಾಲು

ಚೊಂಜೆ = ಚೀಲ

ಚಳಕ = ಹೊಡೆಯುವ ತೆಳ್ಳನೆ ಕೋಲು

ಚಂಚರು = ಕಾಡುಜನರು

ಚಂಚುಹೆಣ್ಣ = ಬೇಡತಿ

ಚಲದಂತೆ = ಸಹಾಸಿ

ಚಲ್ಲಣ = ಚಡ್ಡಿ

ಚಿಟ್ಟಿಗ = ಸಣ್ಣವ

ಚಿಂತಾಯಕ = ಚಿಂತಾದಾಯಕ

ಚಿಂಚಿತಾರ್ಥ = ಮನದ ಬೇಡಿಕೆ

ಚಿನ್ಮಯ = ಜ್ಞಾನ

ಚುನ್ನ = ಚುಚ್ಚು

ಚೋದ್ಯ = ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಚಡತಿ = ಏರಿಕೆ, ಮೇಲ್ಮೆ

ಚರಕಿ = ಕೊಬ್ಬು

ಚವಕಾಸಿ = ಚೌಕಾಸಿ, ಚರ್ಚಿಸು

ಚೌಟ = ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮರೆ

ಚ್ಯಾಲುರಿ = ಒತ್ತಾಯದಿಂದಬೇಡು

ಚಿಣಿ = ಆಡಲು ಮಾಡಿದ ಚೌಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಚೋಟುದ್ದ ತುಂಡು

ಚೌನ್ನ = ಕಳೆ (ಚೋಟುದ್ದದ ತುಂಡು)

ಚಿಂಗ = ಗಬ್ಬುವಾಸನೆ

ಚಾಲಕಿನತೆನೆ = ಹಿಡಿದೆನೆ, ಆಯ್ದ ದೊಡ್ಡತೆನೆ

ಚೂಕ = ತಪ್ಪು

ಚಾವುಕಿ = ಪೀಟ

ಚೌಗಳಿ = ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲದ ಮುದ್ದೆ

ಚೌಟ್ಟ = ಚಿಕ್ಕ

ಚೌಳ್ಯುಂಗರ = ಕಾಲುಬೆರಳಿನ ಒಂದು ಬಗೆಯಉಂಗುರ

ಚಕಾರಿ = ಸೇವೆ

ಚಂಜೀಕೆ = ಸಾಯಂಕಾಲ

ಛಡಿ = ಸಿಡಿ

ಚರ್ಚರ = ಜಾಗರ

ಚಳಿಮಂಚ = ಅಗ್ಗದ ಮಂಚ

ಚಳ್ಳುಗುರಿ = ಉಗುರಿನ ತುಂಡು

ಚಂಬು = ಜೊಂಬು

ಚಾಜೆ = ನಡಾವಳಿ, ಪದ್ಧತಿ

ಚೊಚ್ಚಲು = ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆ, ಕೂಸು

ಚುಕ್ಕ = ಚಿಕ್ಕ

ಚಣಗಿ = ಚಣಗೆ

ಚಂದುಳ = ಚೆಂದದ, ಸುಂದರವಾದ

ಛಂಜೆ = ಸಂಜೆ

ಜೆಗ್ಗು = ತೆಗ್ಗು

ಚಿನಿವಾರ = ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ

ಚಿಲ್ವಂತರು = ಶೀಲವಂತರು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು

ಚಬುಕು = ಬಾರುಕೋಲು

ಚಿಗವ್ವ = ಚಿಕ್ಕತಾಯಿ

ಚ್ಯಾಜ = ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ

ಚಲುವ = ಅತಿ ಸುಂದರ

ಚೇದ್ಧ್ಯರೂಪ = ವಿರೋಧಿಸು

ಚಿಗುಳಿ = ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಮುದ್ದೆ, ಚಿಗುಳಿಚಿನ್ವಾಲ್ ಬಚ್ಚೇವ

ಚಾಮಕಿ = ಪೀಠ

ಚಾಮಕಿ = ಪೀಠ

 

ಛತ್ತರಿ = ಕೊಡೆ

ಛೀಡಿದೇ = ಸಿಡಿದು

ಛಾವಣಿ = ಸೈನ್ಯದ ಬಿಡಾರ

ಛಿಡಿ = ಸಿಡಿ, ಪಾವಟಿಗೆ

ಛೂಜಿ = ಸೂಜಿ

 

ಜಂಗು = ಬಿಲ್ಲು

ಜಂತ = ದಂತ

ಜಗುಲಿ = ಮನೆಯ ಚಾವಡಿ

ಜರಿ = ಹೀಯಾಳಿಸು

ಜಲ್ಲಿ = ಹೂವಿನ ಕೆತ್ತನೆ,

ಜೊತೆಗ = ಹೂಟಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎತ್ತುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ನಾರಿನ ಹಣಿಗೆಯ ಸಾಧನ

ಜೋತರ = ದೋತರ, ಪಂಚೆ

ಜಟ್ಟಿ = ಸೂರ

ಜರಿ = ಜಾರು, ಹೀಯಾಳಿಸು

ಜರಜರ = ನೀರನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ

ಜವಳಿಹಸ್ತ = ಜೋಡುಗೈ

ಜಾವ = ಯಾಮ, ಪ್ರಹಾರ

ಜಾಳು = ಪೊಳ್ಳು

ಜಿಬಿನಾಣ್ಯ = ನಾಣ್ಯವಿಶೇಷ

ಜೂಟಗಾರ = ಸುಳ್ಳುಗಾರ

ಜೀವಡೆ = ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡೋ

ಜತ್ತಲೆ = ಜೊತೆಯಾಗಿ

ಜಲ್ಲ = ಅಂಜಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಬ್ಯಾನಿ

ಜಾಂಬ = ಬಟ್ಟಲು, ಗ್ಲಾಸು

ಜೀರ್ಣ = ತೀರಹಳೆಯ

ಜಟ್ವಂತ = ತಕ್ಷಣ

ಜಲ್ಮ = ಜನ್ಮ

ಜಲೂಮ = ಜನ್ಮ

ಜವಾನ = ಪೋಲಿಸ

ಜ್ವಾಕೆ = ಜೋಕೆ

ಜೋಕಾನಿ = ಶರಮನೆ

ಜಿಡಿಹುಳಿಶಾಲಿ = ಜರತಾರಿ ಸೀರೆ

ಜಗತ್ಯಾಕ = ಜಗತ್ತಿಗೆ

ಜ್ವಾಳ = ಜೋಳಾ

ಜಟಾಕ = ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಉಪದೇವತೆ

ಜರದರುಮಾಲು = ಜರದ ಅಂಚಿರುವ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ಪೇಟ

ಜೇಳಿಗಿಲಿ = ಹೊನ್ನು

ಜಮಿಕಿ = ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ

ಜಾಮೀನ = ಸಾಕ್ಷಿ

ಜೆಬ್ಬಿಲಿಂದ = ಒತ್ತಾಯದಿಂದ, ಜೋರಿನಿಂದ

ಜೆಂಬ್ಯಾ = ಖಡ್ಗ

ಜೀಕ = ಜೋಕಾಲಿ

ಜತ್ತಾಗಿ = ಜತೆಗೂಡಿ

ಜೇಂದೇಂಸ = ಅವನದೇ ವಂಶ

ಜ್ವಾಕಿ = ಜೋಕೆ

ಜಡಿಯಾಗ = ಜಡೆಯಲ್ಲಿ

 

ಝಟ್ಟಂತ = ಒಮ್ಮೇಲೆ

ಝಳಕ = ಸ್ನಾನ

ಝಡಿಝಡಿಮಳೆ = ತುಂತುರುಮಳೆ

ಝಂಡಾ = ಧ್ವಜ

ಝಗಡ = ಜಗಳ, ಬಡಿದಾಟ

ಝೋಳಿಗೆ = ಜೋಳಿಗೆ

ಝಂಗೀ = ದೊಡ್ಡ

ಝಿಲ = ಹಳ್ಳದ ಹೊಲ

 

ಟೊಂಕ = ಸೊಂಟ

ಠೀಕ್ಹಾಳ = ಚೆಲುವೆ ಇದ್ದಾಳೆ

ಟಿಕಾವ = ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಧನ

ಟೆಳಕಬಟ್ಟಿ = ತಿಲಕದ ಬೊಟ್ಟು

ಟೆಪ್ಪಿಗೀ = ಟೊಪ್ಪಿಗಿ

ಟಿಲಕ = ತಿಲಕ

 

ಡಾಬ = ಸೊಂಟದ ಆಭರಣ

ಡುಮಕಿ ಹೊಡೆ = ಫೇಲಾಗು

ಡಬ್ಬಣ = ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹೊಲೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚೋಪಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಧನ

 

ತರಬು = ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು

ತನುಜೆ = ಮಗಳು

ತಮ್ಮಟ = ವಾದ್ಯವಿಶೇಷ

ತರಗೆಲೆ = ಒಣಗಿದ ಎಲೆ

ತಲ್ಲಣ = ಅಂಜಿಕೆ, ಚಿಂತೆ

ತೆಲೆಯೋಡು = ತಲೆಡವಿಗೆ

ತಿಳಿಸು = ಕುಟ್ಟು

ತಾಣ = ಸ್ಥಾನ

ತಾಡಿದೆ = ತಟ್ಟದೆ

ತಾರಕ = ದಾಟಿಸುವ

ತ್ರಾಹಿ = ರಕ್ಷಿಸು

ತಿಮಿರ = ಕತ್ತಲೆ

ತಿಲಕ = ಕುಂಕುಮ

ತೀವು = ತುಂಬು

ತುಡುಕು = ದುಡುಕು, ನೂಕು

ತುರಗ = ಕುದುರೆ

ತೆತ್ತಿಸು = ಹೊಂದಿಸು, ರಚಿಸು

ತೊಯಜಾಕ್ಷಿ = ಕಮಲಾಕ್ಷಿ

ತ್ರಿಣಯ = ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ್ಳವ, ಶಿವ

ತ್ರಿಯಂಬಕ = ಶಿವ

ತಗಲ = ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣಸುಳ್ಳು

ತರಬು = ನಿಲ್ಲಿಸು

ತಳ್ಳಿ = ಗೋಡವೆ

ತ್ರಾಣ = ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ತಿಪಲ = ವಕ್ರಮಾರ್ಗ, ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ

ತುರುಬು = ಕೂದಲಿನ ದುಂಡನೆ ಕಟ್ಟು

ತಾಳಿ = ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಲುಕಾಯಿಸಲು ಒಟ್ಟಿದ ಕುಳ್ಳಿನ ಕಿಚ್ಚು

ತನುಗಾಳಿ = ತನುವುಳ್ಳಿಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ

ತರವೋ = ತರಲಿಕ್ಕೆ

ತೇಲಿ = ತಲೆ

ತಳವಾರ = ಅಗಸೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ

ತಪನಿದ್ದ = ತಪವಿದ್ದೇನು

ತುಂಗಭದ್ರಕಾಳಿ = ಉಪದೇವತೆಗಳು

ತಕೋಮಾಲ = ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ತೆಪಸ್ಯಾಯ = ತಪಸ್ಸು

ತೆರಪ್ಯಾ = ಕಂದಾಯ, ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ

ತನ್ನೋಟಗಿ = ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ

ಥೆಮಗಿ = ತಂಬಿಗೆ

ತರಳರ = ಎಳೆಯರ

ತೂಬು = ನೀರಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ

ತಾವು = ಜಾಗ, ಸ್ಥಳ

ತಿಪ್ಪರ = ವೈಯಾರ, ಜಂಭ

ತೆವರು = ದಿಬ್ಬ

ತೋಪೆ = ತೋಪು, ಫಿರಂಗಿ

ತ್ರಪಸ್ ಮೂನಿಗಳು = ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ

ತಾಳ = ಬಾಗಿಲ ಅಗುಳಿ

ತಿಳಿಗು = ಎಚ್ಚರವಾಗು

ತಿದ್ದಂಬಿ = ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಾಣದಂಥ ಸಾಧನ

ತೆಂಕ = ದಕ್ಷಿಣ

ತೇರು = ರಥ

ತೊಳಸು = ಶುದ್ಧಮಾಡಿ, ಕುಟ್ಟು

ತೇಲಿ = ಮನೆಗೆ ಬಿಳಿಸಿದ ಮರಮುಟ್ಟು

ತೋದು = ನೆನದು

ತೋಪಿ = ಪೇಟ, ಕಿರೀಟ

ತೊಂಡಲು = ಗೊಂಚಲು, ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣ