ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೆ
ಹೆಣ್ಣಿನಾ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೆ
ಹೆಣ್ಣಿನಾ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋದಾರೆ
ಗೊಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಾಳೆಂದೆ ಅಂಬುತಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೊಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಾಳೆಂದೆ ಅಂಬುತಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನನ್ನೇನೆ ಹೊಟ್ಟೇಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದ್ದರೆ,
ಗೌರಿ ಮಗಳಾನ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೌರಿ ಮಗಳಾನ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಣ್ಣಾದ ಸೀರೆ ಉಡುಸುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಣ್ಣಾದ ಸೀರೆ ಉಡುಸುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸರಗಾಳಾ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸರಗಾಳಾ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತಿದ್ದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಶಿವರಾಯ ನೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮ||
ಶಿವರಾಯ ನೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊಲಕ್ಕೊದಾ ಭರಮರೆಡ್ದಿ ಬಂದಾನವ್ವ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊಲಕ್ಕೊದಾ ಭರಮರೆಡ್ದಿ ಬಂದಾನವ್ವ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಾಲಿಗೆ ನೀರಾ ಕೊಟ್ಟಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಾಲಿಗೆ ನೀರಾ ಕೊಟ್ಟಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈ ಕಾಲು ಮಾರಿ ತೊಳದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈ ಕಾಲು ಮಾರಿ ತೊಳದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಂಡಾಗೆ ಊಟ ನೀಡ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಂಡಾಗೆ ಊಟ ನೀಡ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉಂಡನೆ ಉಟಾನೆ ಅಂಗೈ ತೊಳದಾನೆ
ಕುರ್ಚಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕುರ್ಚಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಂಧದ  ಇಳೇವೆ ಮೆಲುದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಂಧದ ಇಳೇವೆ ಮೆಲುದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||

ಮಲಮ್ಮ ಏನೊಂದೆ ನುಡಿದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲಮ್ಮ ಏನೊಂದೆ ನುಡಿದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನನ್ನೇನೆ ಹೊಟ್ಟೇಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನನ್ನೇನೆ  ಹೊಟ್ಟೇಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಶಿವರಾಯ ನೋಗಿ ಬೇಡತೀನಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಶಿವರಾಯ ನೋಗಿ ಬೇಡತೀನಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ನೊಂದೆ ನುಡಿದಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ನೊಂದೆ ನುಡಿದಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹತ್ತಿಯ ಹೂವಿನಂಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೆರೆಬಂದು
ಇನ್ನೇನೆ ಬಗಸಿ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಇನ್ನೇನೆ ಬಗಸಿ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಂಡ ಕಂಡವರು ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಂಡ ಕಂಡವರು ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹತ್ತಿಯ ಹೂವಿನಂಗೆ ನೆತ್ತೀಗೆ ನೆರೆಬಂದು
ಮತ್ತೇನೆ ಬಗಸಿ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮತ್ತೇನೆ ಬಗಸಿ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸೊಸ್ತೀರಾ ಕಂಡಾರೆ ನಗರೇನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಜಾರಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಜಾರಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುನ್ನೂರು ಸೂಜಿ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುನ್ನೂರು ಸೂಜಿ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುನ್ನೂರು ಡಬ್ಬಣ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುನ್ನೂರು ಡಬ್ಬಣ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಈ ಬತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಈ ಬತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಂಬಿಯ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಂಬಿಯ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗೊನೆ ಮುರಿದಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೊನೆ ಮುರಿದಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಚಂದಿರಾ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಚಂದಿರಾ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸುಡುವೇನೆ ಲೋಬಾನ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸುಡುವೇನೆ ಲೋಬಾನ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉದ್ದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉದ್ದಿನಕಡ್ಡಿ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೂವಿನಾ ಸರ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೂವಿನಾ ಸರ ಕೊಂಡಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರಿಯ ಸಿಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ತಗಂಡಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರಿಯ ಸಿಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ತಗಂಡಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತನ್ನೇನೆ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತನ್ನೇನೆ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಳಕವಾ ಮಾಡ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಳಕವಾ ಮಾಡ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉಡುಲಾಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಟ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉಡುಲಾಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಟ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರಿಯಾನೆ ಕಂಬಳಿ ಬಗಲಾಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರಿಯಾನೆ ಕಂಬಳಿ ಬಗಲಾಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಇಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಇಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಡವೀಯಾ ದಾರಿ ಇಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡವೀಯಾ ದಾರಿ ಇಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆರ್ಯಾಣದಾಕೆ ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆರ್ಯಾಣದಾಕೆ ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರಿಯೇನಾ ಕಂಬಳಿ ಮುರಿದು ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ
ಮುನ್ನೂರು ಸೂಜಿ ಜಡದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುನ್ನೂರು ಸೂಜಿ ಜಡದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುನ್ನೂರು ಡಬ್ಬಣ ಬಡದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುನ್ನೂರು ಡಬ್ಬಣ ಬಡದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಂಬಿಯ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಂಬಿಯ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗೊನೆ ಮುರಿದಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೊನೆ ಮುರಿದಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಚ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಚ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸುಡುವಾ ಲೋಬಾನ ಸುಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸುಡುವಾ ಲೋಬಾನ ಸುಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಡಿಕೀಯಾ ಎಲೆಯಾ ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡಿಕೀಯಾ ಎಲೆಯಾ ಇಟ್ಟಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರಿಸಿಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಿ ಒಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರಿಸಿಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಿ ಒಡದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೇಮಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೇಮಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಯಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂಟಿಗಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂಟಿಗಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುಚ್ಚಿವೀದಾ ಕಣ್ಣ ತಗಿವಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುಚ್ಚಿವೀದಾ ಕಣ್ಣ ತಗಿವಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈಲಾಸ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈಲಾಸ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಂದೀಯಾ ಬರುತೈತೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಂದೀಯಾ ಬರುತೈತೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಂದೀಯಾ ಏರ್ಯಾನ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಂದೀಯಾ ಏರ್ಯಾನ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂಟಿಗಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂಟಿಗಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಪಾರ್ವತಿ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಪಾರ್ವತಿ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಂದಿಯನ್ನಾ ಇಳಿಸು ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಂದಿಯನ್ನಾ ಇಳಿಸು ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅದು ಏನು ಸುದ್ಧಿ ನೋಡಿಬಾರಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅದು ಏನು ಸುದ್ಧಿ ನೋಡಿಬಾರಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಂದೀಯಾ ಇಳಿವ್ಯಾನೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಂದೀಯಾ ಇಳಿವ್ಯಾನೆ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮರಕೇನಾ ಬಿಗದಾನ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮರಕೇನಾ ಬಿಗದಾನ ಶಿವರಾಯ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ತಾಕ ಬಂದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ತಾಕ ಬಂದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುಚ್ಚಿವಿದಾ ಕಣ್ಣು ತಗಿವಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುಚ್ಚಿವಿದಾ ಕಣ್ಣು ತಗಿವಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂಟಿಕಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಿಯಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂಟಿಕಾಲಲಿ ತಪಸಾ ನಿಂತಿಯಲ್ಲಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನಾ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅದು ಏನಾ ಸುದ್ಧಿ ಹೇಳ ಮಗಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅದು ಏನಾ ಸುದ್ಧಿ ಹೇಳ ಮಗಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನನ್ನೇನೆ ಹೊಟ್ಟೇಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಣ್ಣೀನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣೀನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೆಣ್ಣೀನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣೀನ ಸಂತಾನ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂಜೆತನ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂಜೆತನ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಕ್ಕಳ ಫಲಗಳ ಬೇಡುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಕ್ಕಳ ಫಲಗಳ ಬೇಡುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೊಟ್ಯಾನೆ ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ
ಆಸೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆಸೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಈಗಲೇ ಹುಟ್ಟಲಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಯಲಿ
ಬಂಜೆಯ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂಜೆಯ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಈಗಲೇ ಹುಟ್ಟಲಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಯಲಿ
ಬಂಜೆಯ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂಜೆಯ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಂಜೇಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಲಿ
ಗೊಡ್ಡೆಂಬ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೊಡ್ಡೆಂಬ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಂಜೇಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಲಿ
ಗೊಡ್ಡೆಂಬ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗೊಡ್ಡೆಂಬ ಸೊಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಯ್ಯಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಜೋಳಿಗೆಯಾಗಳ ತಾನೊಂದು ಶಿವರಾಯ
ಇಟ್ಟಾನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನೊಸಲಿಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಇಟ್ಟಾನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನೊಸಲಿಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಹೋಗೆ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಹೋಗೆ ಫಲಗಳಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಿಂದಕಾ ನೀನು ತಿರುಗಮ್ಮಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಿಂದಕಾ ನೀನು ತಿರುಗಮ್ಮಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಯ ಮಾಯವಾದ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಯ ಮಾಯವಾದ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತನ್ನ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತನ್ನ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಡುಮನ್ಯಾಕ ಹೋಗಿ ನಿಂತಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಡು ಮನ್ಯಾಕ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ನನಗೆ ಕೊಡುತಾನೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ನನಗೆ ಕೊಡುತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ನನಗೆ ಕೊಡುತಾನೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ನನಗೆ ಕೊಡುತಾನೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನೊಂದಾ ನುಡಿದಾಳವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನೊಂದಾ ನುಡಿದಾಳವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎರಡು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎರಡೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎರಡು  ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎರಡೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೂರು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಮೂರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೂರು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಮೂರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಐದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಐದೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಐದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಐದೆ  ತಿಂಗಳಾಗಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂದೇನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನೆ ಬಗಿಸ್ಯಾಳೆ
ಒಂದೇ ಎಲೆ ಅರದಾ ಎಳೆ ಹುಣಸಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂದೇ ಎಲೆ ಅರದಾ ಎಳೆ ಹುಣಸಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂದೆ ಎಲೆ ಅರದಾ ಎಲೆ ಹುಣಸಿ ಕೈಮಾರೆಡ್ದಿ
ಒಂದೆ ಎಲೆ ಕಟ್ಟಿ ತರೀಸ್ಯಾನ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂದೆ ಎಲೆ ಕಟ್ಟಿ ತರೀಸ್ಯಾನ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎರಡೇನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡೇನೆ ಬಗಿಸ್ಯಾಳೆ
ಎರಡು ಎಲೆ ಅರದಾ ಹುಣಸಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎರಡು ಎಲೆ ಅರದಾ ಎಳೆ ಹುಣಸಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎರಡು ಎಲೆ ಅರದಾ ಎಳೆ ಹುಣಸಿ ಮಾರೆಡ್ಡಿ
ಎರಡು ಹೊರೆ ಕಟ್ಟ ತರೀಸ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎರಡು ಹೊರೆ ಕಟ್ಟ ತರೀಸ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎರಡು ಹೊರೆ ಕೊಟ್ಟಾ ತರೀಸ್ಯಾನೆ ಕೈಯಲಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ನಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ತೀರ್ಯಾವ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ತೀರ್ಯಾವ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುರೇನಾ ಬಗಿಸ್ಯಾಳ
ಮೂಡುವಲದಾಗ ಮಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೂಡುವಲದಾಗ ಮಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೂಡುವಲದಾಗ ಮಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು
ಮೂರುವರಾ ಕೊಟ್ಟ ತರಿಸ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೂರುವರಾ ಕೊಟ್ಟ ತರಿಸ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||