ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಕಳ ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಕರವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ
ನಮಗೆ ಆಕಿಯಾಕ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಮಗೆ ಆಕಿಯಾಕ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೋಗಿ ಬರ್ರೆವ್ವ ಅವರ ಮನಿಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೋಗಿ ಬರ್ರೆವ್ವ ಅವರ ಮನಿಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೇಳಿಸಿ ಬರಬೇಕು ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೇಳಿಸಿ ಬರಬೇಕು ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಗಂದಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಗಂದಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆಯ ತಗಂದಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆ ತಗಂದಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರಿಯ ಸಿಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಿ ತಗಂದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರಿಯ ಸಿಪ್ಪಿನಾ  ಕಾಯಿ ತಗಂದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಮನಿಗೆ ಬಂದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಮನಿಗೆ ಬಂದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಿಂಹಾಸನದ ಮ್ಯಾಲೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮ್ಯಾಲೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರೆಡ್ಡೇರಾ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರೆಡ್ಡೇರಾ ಮಾರಿ ನೀಡ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಯಾಕೆ ಬಂದೀರಿ ರೆಡ್ಡೇರೇ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಯಾಕೆ ಬಂದೀರಿ ರೆಡ್ಡೇರೇ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊತ್ತಿಗಿ ತಗಿಯಪ್ಪ ಧರ್ಮಣ್ಣ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊತ್ತಿಗಿ ತಗಿಯಪ್ಪ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆಠಿ||ಹಿ||

ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆಯ ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆಯ ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಹಿ|||

ಕರಿಸಿಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರಿಸಿಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಹಿ||

ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಗೀತಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಗೀತಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುಸಿನಗು ಧರ್ಮಣ್ಣ ನಗುತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||ಮು
ಮುಸಿನಗು ಧರ್ಮಣ್ಣ ನಗುತಾನೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂದದ್ದು ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂದದ್ದು ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಸೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆಸೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹದಿನಾರು ದಿನದಾಗ ಲಗ್ಗಾನ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹದಿನಾರು ದಿನದಾಗ ಲಗ್ಗಾನ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾನೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಾಳಿ ಹೊತ್ತು ಮೀರಿದರೆ ಆಗ್ಯಾತೋ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಾಳಿಹೊತ್ತು ಮೀರಿದರೆ ಆಗ್ಯಾತೋ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಸೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆಸೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಮುಂಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಮ್ಮ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಮ್ಮ ಅರಮನಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅರಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅರಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಪಡಸಾಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಪದಸಾಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತುಪ್ಪಬಾನ ಉಣ್ಣಾಕೆ ಬಂದೀವಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತುಪ್ಪಬಾನ ಉಣ್ಣಾಕೆ ಬಂದೀವಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತುಪ್ಪಬಾನ ಉಣ್ಣಾಕೆ ಬಂದೀವಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತುಪ್ಪಬಾನ ಉಣ್ಣಾಕೆ ಬಂದೀವಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಾದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಾದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹಡದೀನಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹಡದೀನಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಾದರಕಿ ಬಾಳ್ಯವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸಾದರಕಿ ಬಾಳ್ಯವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀಲಿ ನೋಡೊದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀಲಿ ನೋಡೊದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಮಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಮಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಳಗಿದ್ದ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಳಗಿದ್ದ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭರಮರೆಡ್ದಿ ಏನೊಂದೆ ನುಡಿದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಏನೊಂದೆ ನುಡಿದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಳಿಯರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ  ಕೊಡಬೇಕೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಳಿಯರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ  ಕೊಡಬೇಕೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಕಳು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕರಗಳ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆಕಳು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕರಗಳ ಕೊಡಬೇಕು  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕರುಗಳ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕರುಗಳ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಡತಿನಿ ಹೋಗು ರೆಡ್ಡೆರೇ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಡತಿನಿ ಹೋಗು ರೆಡ್ಡೆರೇ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರ್ಯಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೋರ್ಯಾಡಿ ಅಳುತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಸರಾ ಇಳೇವು ತರುತೀವಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಸರಾ ಇಳೇವು ತರುತೀವಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಸರಾ ಇಳೇವು ತರುತೀವಿ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಸರಾ ಇಳೇವು ತರುತೀವಿ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಸರಾ ಇಳೇವೆ ನಡೆಸ್ಯಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಸರಾ ಇಳೇವೆ ನಡೆಸ್ಯಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಹಿ||

ಹದಿನಾರು ದಿನದಾಗೆ ಲಗ್ನನೋಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹದಿನಾರು ದಿನದಾಗೆ ಲಗ್ನ ನೋಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮಗಾ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಯಾವವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮಗಾ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಯಾವವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಹಿ||

ಗರಡಿ ಮನಿಯಾಗೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗರಡಿ ಮನಿಯಾಗೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎದ್ದು ಬಂದಾನ ಗಜಭೀಮ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎದ್ದು ಬಂದಾನ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಿಟ್ಟಿಗಿ ಬಂದಾನೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸಿಟ್ಟಿಗಿ ಬಂದಾನೆ ಗಜಭೀಮ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲ ಗಜ ಹೊತ್ತು  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲ ಗಜ ಹೊತ್ತು ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈಲಾಸಕಾ ಹೋಗ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈಲಾಸಕಾ ಹೋಗ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಜ ತಿರುಗಿಸ್ಯಾನೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಜ ತಿರುಗಿಸ್ಯಾನೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಯಾಕ ಬಂದೀಯಾ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಯಾಕ ಬಂದೀಯಾ ಗಜಭೀಮ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊರಳಾ ಸರ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊರಳಾ ಸರ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಾನು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಾನು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊರಳಾ ಸರ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊರಳಾ ಸರ್ಪ ಕೊಡಬೇಕೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಶಿವರಾಯ ಏನೊಂದಾ ನುಡಿದಾನೊ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಶಿವರಾಯಏನೊಂದಾ ನುಡದಾನೊ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಟ್ಟಿರೊ ತಾಳಿ ಹರಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಟ್ಟಿರೊ ತಾಳಿ ಹರಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೂಗಿನ್ಯಾಗಳ ಮೂಗುತಿ ತಗಿಸಬೇಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೂಗಿನ್ಯಾಗಳ ಮೂಗುತಿ ತಗಿಸಬೇಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈಯಾಗಳ ಬಳೆಯ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈಯಾಗಳ ಬಲೆಯ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಗಳ ದಂಡೆ ತಗಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಗಳ ದಂಡೆ ತಗಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉಡಿಯಾಗಳ ಉಡಿಯಕ್ಕಿ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉಡಿಯಾಗಳ ಉಡಿಯಕ್ಕಿ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈಯಾಗಳ ಕಂಕಣ ಹರಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈಯಾಗಳ ಕಂಕಣ ಹರಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಣ್ಣದ ಐರಾಣಿ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಣ್ಣದ ಐರಾಣಿ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಣ್ಣದ ಐರಾಣಿ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಣ್ಣದ ಐರಾಣಿ ವಡಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಂದಾದ ಆಲುಗಂಬ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಂದಾದ ಆಲುಗಂಬ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಂದಾದ ಆಲುಗಂಬ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಂದಾದ ಆಲುಗಂಬ ತಗಿಸಬ್ಯಾಡ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಿಟ್ಟಿಗಿ ಬಂದಾನ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸಿಟ್ಟಿಗಿ ಬಂದಾನ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೈಲಾಸ ಗದಗದ ನಡುಗಿತವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೈಲಾಸ ಗದಗದ ನಡುಗಿತವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಶಿವರಾಯ ಗದಗಟ್ಟಿ ನಡುಗ್ಯಾನವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಶಿವರಾಯ ಗದಹಟ್ಟಿ ನಡುಗ್ಯಾನವ್ವಾ ಸ್ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಡುತೀನಿ ಬಾರೋ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಡುತೀನಿ ಬಾರೋ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಹಾವ ಕೊಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಹಾವ ಕೊಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎಬ್ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹೇಳತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎಬ್ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹೇಳತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮನಿಗೆ ಹಾವು ಕೊಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮನಿಗೆ ಹಾವು ಕೊಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಾವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಾವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮನ ಹೆಗಲಮ್ಯಾಲೆ ಹಾವುನೋಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮನ ಹೆಗಲಮ್ಯಾಲೆ ಹಾವುನೋಡೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗರಡಿ ಮನಿಯಾಕ ಹೋಗ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗರಡಿ ಮನಿಯಾಕ  ಹೋಗ್ಯಾನವ್ವಾಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಯಾನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಾವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಾವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳತಾನೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಬೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚ ಬ್ಯಾಡೋ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಬೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚ ಬ್ಯಾಡೋ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚಬೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಾದಾಳದಾಗೆ ಬಿಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಾದಾಳದಾಗೆ ಬಿಟ್ಟನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಾಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ ಕುಂತನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಾಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ ಕುಂತನವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮನಿಯ ಮಾರುಗಳ ಬಳಿದಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮನಿಯ ಮಾರುಗಳ ಬಳಿದಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಜಾರಸಾಲು ಬಳಿಸ್ಯಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಜಾರಸಾಲು ಬಳಿಸ್ಯಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ||ಹಿ||

ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿಗಳ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿಗಳ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಗಳ ಕೊಂಡರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಗಳ ಕೊಂಡರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮನಿಯಾಗ ಹಿರಿಯರನಾ ಮಾಡ್ಯಾರವ್ವಾ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮನಿಯಾಗ ಹಿರಿಯರನಾ ಮಾಡ್ಯಾರವ್ವಾ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಂದರಾಲಗಂಬಾ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಂದರಾಲಗಂಬಾ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಣ್ಣದ ಐರ್ಯಾಣಿ ತುಂಬ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಣ್ಣದ ಐರ್ಯಾಣಿ ತುಂಬ್ಯಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಂಗಳಕೆ ನೀರೆ ಇಡುದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಂಗಳಕೆ ನೀರೆ ಇಡುದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸುರಿಗೀಯ ಅವರೆ ಸುತ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸುರಗೀಯ ಅವರೆ ಸುತ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒನಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಕುಂತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒನಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಕುಂತಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಒನಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಒನಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆನ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆನ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆನ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆನ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಎರದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಎರದಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮದುಮಗ ಆಗ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮದುಮಗ ಆಗ್ಯಾನೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಮದಲಗಿತ್ತಿ ಆಗ್ಯಾಳೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಮದಲಗಿತ್ತಿ ಆಗ್ಯಾಳೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ಸೀರೆ ಕುಬಸ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ಸೀರೆ ಕುಬಸ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಯಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಯಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ರಾಕಿರೆಡ್ದಿಗೆ ಈಬುತ್ತಿ ಹಚ್ಯಾರೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ರಾಕಿರೆಡ್ದಿಗೆ ಈಬುತ್ತಿ ಹಚ್ಯಾರೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||