ಎತ್ತು ಬಂಡಿಗೆ ಸುಂಕಾ ಮೂಲಿ ಮುಕಟಿಗೆ ಸುಂಕಾ
ಅಡವ್ಯಾಳ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾತರ ಸುಂಕಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡವ್ಯಾಳ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾತರ ಸುಂಕಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಿವಿಯಾಗಳ ವಾಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗದ್ಲು ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಿವಿಯಾಗಳ ವಾಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗದ್ಲು ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿನ್ನಂತ ಮಡದಿ ನನಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಾಲಿ ವೈದು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿನ್ನಂತ ಮಡದಿ ನನಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ವೈದು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಣ್ಣಿನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಣ್ಣಿನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಡವ್ಯಾಗಳಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾತರ ಸುಂಕಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡವ್ಯಾಗಳಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾತರ ಸುಂಕಾಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅಡವ್ಯಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ನಾ ಬಂದೆ,
ಅಡವ್ಯಾಗ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಡವ್ಯಾಗ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಗಜಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗ್ಯಾನ ಮೂಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗ್ಯಾನ ಮೂಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೀನೇನೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಮುಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೀನೇನೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಮುಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಜಾಣ ಮೂಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಜಾಣ ಮೂಳಾ ಗಜ ಭೀಮ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದೀನೆ ನಾನೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದೀನೆ ನಾನೇಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂದೀನಿ ನಾನೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂದೀನಿ ನಾನೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಂದವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಂದವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಇಡುವುತಾಳೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಇಡುವುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬ್ಯಾಡೆ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ
ಹಣ್ಣೀನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಣ್ಣೀನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹಣ್ಣೀನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹಣ್ಣೀನ ಸುಂಕಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಭೀಮಗೆ ರೋಷ ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಭೀಮಗೆ ರೋಷ ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊಕ್ಕು ಮುಂಗೈ ಇಡದಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊಕ್ಕು ಮುಂಗೈ ಇಡದಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಇಡದಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಇಡದಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊಕ್ಕು ಒಳದೆಡೆ ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊಕ್ಕು ಒಳದೆಡೆ ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊಕ್ಕಳ ತಡಿಯ ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೊಕ್ಕಳ ತಡಿಯ ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಚ್ಯಾನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿ
ಎರಡೆ ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎರಡೆ ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎರಡೆ ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎರಡೆ ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎರಡೆ ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎರಡೆ ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮೂರು ದಿನ ಅಂಬೋದು ನಾಕು ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮೂರು ದಿನ ಅಂಬೋದು ನಾಕು ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಾಕು ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಾಕು ತಿಂಗಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಾಕು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಾಕು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಐದು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಐದು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಐದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಐದು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಆರು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಆರು ತಿಂಗಳು ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಏಳು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಏಳು ದಿನ ಅಂಬೋದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತುಂಬ್ಯಾವವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸಂದು ಸಂದೆಲ್ಲಾ ಸವಾಬ್ಯಾನೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸಂದು ಸಂದೆಲ್ಲಾ ಸವಾಬ್ಯಾನೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸವಾಬ್ಯಾನೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸವಾಬ್ಯಾನೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೊತ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾನಿ ಕತ್ತೀಲಿ ಕಡದಂಗ
ನಿತ್ತರಿಸಲಾರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿತ್ತರಿಸಲಾರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿತ್ತರಿಸಲಾರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿತ್ತರಿಸಲಾರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿತ್ತರಿಸಲಾರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಕವ್ವ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊ ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅಕ್ಕವ್ವ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊ ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಜಾವ ಜಾವಕೆ ಬ್ಯಾನಿ ತಾಳ ಬಾರಿಸಿದಂಗ
ತಾಳಲಾರೆ ತಡಿಯಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಾಳಲಾರೆ ತಡಿಯಲಾರೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಡಿಯಲಾರೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಡಿಯಲಾರೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಾಳಲಾರೆ ತಡಿಲಾರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ತಾಯವ್ವ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊ ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಾಯವ್ವ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊ ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮರುಗಾಕೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರ ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರ ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಾಯಿಯಾಗಳ ಮಾತು ಬಾಯಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರನ  ನೆನೆದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರನ  ನೆನೆದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೆನೆದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೆನೆದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ಸತ್ಯುಳ್ಳರಾದರೆ
ಕೂಸು ಮಾಸುಗಳ ಬೀಳಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸು ಮಾಸುಗಳ ಬೀಳಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬೀಳಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬೀಳಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗ್ಯಾನುಳ್ಳಧರ್ಮರು ಗ್ಯಾನಾರಾದರೆ
ಕೂಸು ಮಾಸುಗಳ ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸು ಮಾಸುಗಳ ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೂಸಿನ ಮೈ ತೊಳಿಯಾಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲೊ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸಿನ ಮೈ ತೊಳಿಯಾಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲೊ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೀರು ಇಲ್ಲೊ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೀರು ಇಲ್ಲೊ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರನ ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರನ ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||

ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೆನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮರ ಸತ್ಯುಳ್ಳರಾದರೆ
ಬಿಸಿನೀರಾ ಕಾಲ್ಯಾವು ತಿರುಗಬಾರದೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಿಸಿನೀರಾ ಕಾಲ್ಯಾವು ತಿರುಗಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಿರುಗಬಾರದೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಿರುಗಬಾರದೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಾಯಿಯಾಗಳ ಮಾತು ಬಾಯಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ
ಬಿಸಿನೀರ ಕಾಲ್ಯಾವು ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಬಿಸಿನೀರ ಕಾಲ್ಯಾವು ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗ್ಯಾನುಳ್ಳ ಧರ್ಮದ ಗ್ಯಾನುಳ್ಳರಾದರೆ
ತಣ್ಣೀರು ಕಾಲೇವು ತಿರುಗಬಾರದೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಣ್ಣೀರು ಕಾಲೇವು ತಿರುಗಬಾರದೆ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಿರುಗಬಾರದೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಿರುಗಬಾರದೆ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಬಾಯಿಯಾಗಳ ಮಾತು ಬಾಯಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ
ತಣ್ಣೀರು ಕಾಲೇವು ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಣ್ಣೀರು ಕಾಲೇವು ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಿರುಗ್ಯಾವಲ್ಲೇ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೂಸಿನ ಮೈಯ ತೊಳೆದಾಳಲ್ಲೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸಿನ ಮೈಯ ತೊಳೆದಾಳಲ್ಲೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತೊಳೆದಾಳೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತೊಳೆದಾಳೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಒಳದಡಿ ತೊಳೆದಾಳಲ್ಲೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಒಳದಡಿ ತೊಳೆದಾಳಲ್ಲೋ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತೊಳೆದಾಳಲೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತೊಳೆದಾಳಲೋ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಅವ್ವಣೆವ್ವ ಏನೊಂದು ನುಡಿದಾಳೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನುಡಿದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನುಡಿದಾಳೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉರಿಗಳಾ ಕೊಯ್ಯೋ ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉರಿಗಳಾ ಕೊಯ್ಯೋ ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೇ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೇ ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೋ ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೋ ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||

ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೋ ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನೀನು ಕೊಯ್ಯಲೋ ಗಜಭೀಮ   ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||

ಕೊರಕಲ್ಲು ಭೀಮ ತಂದನವ್ವಾ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊರಕಲ್ಲು ಭೀಮ ತಂದನವ್ವಾ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಂದನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಂದನವ್ವಾ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಿನ್ನ ಉರಿಗಳ ನಾನೇನೇ ಕೊಯಿದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನೆ
ನನ್ನ  ಉಡಿಯಾಕ ಮುಡಿಯೆ ಮಗನೆ  ಜಾಣೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನನ್ನ  ಉಡಿಯಾಕ ಮುಡಿಯೆ ಮಗನೆ  ಜಾಣೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮುಡಿಯೆ ಮಗನೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮುಡಿಯೆ ಮಗನೆ ಜಾಣೆ  ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉರಿಗಳ ಭೀಮ ಕೊಯ್ದಾನವ್ವ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉರಿಗಳ ಭೀಮ ಕೊಯ್ದಾನವ್ವ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಯ್ದಾನವ್ವ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಯ್ದಾನವ್ವ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಟ್ಟು ಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಟ್ಟು ಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ನಾನೇನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಂದಿ ನೋಡುತಾರೆ
ನಿನ್ನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ನಿನ್ನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೂಸಿನ ಕುಂಚ ಕಟ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಎಲ್ಲಿಗೋಗ್ಯಾನ ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಎಲ್ಲಿಗೋಗ್ಯಾನ ಗಜಭೀಮ  ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಗಜಭೀಮ ಜಾಣ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||

ಕೊಂತೆಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಂತೆಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುತಾಳೆ  ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುತಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಸನ್ನು ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಸನ್ನು ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಧರ್ಮರಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಧರ್ಮರಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಹೋಗ್ಯಾಳವ್ವಾ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಕೂಸ ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಲೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಕೂಸ ಉಳ್ಳಬಿಟ್ಲೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಉಳ್ಳ ಬಿಟ್ಲೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಉಳ್ಳ ಬಿಟ್ಲೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ಕೊಂತೆಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಗುದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ಕೊಂತೆಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಗುದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||

ತಗುದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಮು||
ತಗುದಾಳೆ ಜಾಣೆ ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ||ಹಿ||