ಕಂ || ಶ್ರೀಜಿನಮಂದಿರದಿಂದಂ
ಪೂಜೋತ್ಸವಪುಲಕಕಲಿತತನು ಪೊಱಮಟ್ಟಂ
ರಾಜಶಿರೋಮಣಿ ಸುಕೃತಸ
ಮಾಜಾಕೃತಿ ಜೈನಜನಮನೋಹರಚರಿತಂ || ೧

ವ || ಅನಂತರಂ-

ಕಂ || ಶೃಂಗಾರಸದನಮಂ ಮಕು
ಟಾಂಗದಮಣಿಹಾರಕಟಕಕುಂಡಲನವದೇ
ವಾಂಗವಸನಾತ್ತಪಟಲಕ
ಸಂಗತಮಂ ಬಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದೊಳಪೊಕ್ಕಂ || ೨

ವ || ಅಂತು ಪೊಕ್ಕು-

ಕಂ || ಇದೆ ಸೀಮೆಯೆನಗೆ ಸಾಮ್ರಾ
ಜ್ಯದ ವಿಭವಕ್ಕೆಂದು ತೋರ್ಪ ತೆಱದಿಂ ಶೃಂಗಾ
ರದ ಚೆಲ್ವೆಸೆದಿರೆ ಕೈಗೈ
ದುದಾತ್ತನಾಸ್ಥಾನಮಂಟಪಕ್ಕೇೞ್ತಂದಂ || ೩

ವ || ಅಂತು ಚತುರ್ಮುಖದ್ವಾರೋದಾರಮಪ್ಪುತ್ತುಂಗಸರ್ವಾವಸರತವಂಗಮನೇಱಿ ಸಕಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಪುರೋಹಿತಾಂತರ್ವಶಿಕಾಧಿಕೃತರಾಜಪುತ್ರಸಮಾಜಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಿಷ್ಟಪ್ತಾ ಷ್ಟಾಪದವಿಷ್ಟರೋಪವಿಷ್ಟನಜಿತಸೇನಚಕ್ರಧರನಿರೆ-

ಮ || ವಿ || ವರಪಟ್ಟಾಂಶುಕರಾಶಿಯಂ ಸಮದಹಸ್ತಿವ್ರಾತಮಂ ಘೋಟಕೋ
ತ್ಕರಮಂ ರತ್ನಸಮೂಹಮಂ ಪತಿಗೆ ದೂತರ್ ತೋಱಿದರ್ ದೇವ ಗು
ರ್ಜರರಾಜಂ ಪದೆದಿತ್ತನಿತ್ತನೊಲವಿಂ ಕಾಳಿಂಗಭೂಪಾಲನಾ
ದರದಿಂ ಸಿಂಧುಮಹೀಶನಿತ್ತನೊಸೆದಿತ್ತಂ ಸಿಂಹಳಾಧೀಶ್ವರಂ || ೪

ಕಂ || ಎಂದು ತಂದ ಕಪ್ಪಂಗಳಂ ಪೆಸರ್ವೆಸರೊಳೆ ಪೇೞ್ದು ಕುಡೆ ತದಧೀಕೃತರಪ್ಪರನೊಪ್ಪು
ಗೊಳಲ್ವೇೞ್ದು ಉಚಿತಸನ್ಮಾನಂಗಳಿನವರಂ ಬೀಡಿಂಗೆ ಕಳುಪಿ ಬೞಿಯಂ ವಸಂತ
ಸಮಯಸಂಗತಿಯಿನಪಗತಜೀಮೂತನಾಗಿ ಜಿನಮತದಂತತಿಸ್ವಚ್ಛಮುಂ ನಿಶ್ಚಲಮುಂ
ಮಹಾಂತಮುಮವಗಾಹಿತಸಮಸ್ತಪದಾರ್ಥಮುಮಾದ ಗಗನಮಂಡಲಮಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಮುಖಮಂಡನಕ್ರೀಡೆಯಿಂ ನೋಡುತ್ತಿರ್ಪನ್ನೆಗಂ ತದೇಕದೇಶದೊಳ್-

ಚಂ || ಇದು ಸುೞಿಗಾಳಿಯಿಂ ನೆಗೆದು ತೋಱುವ ಕಿಂಶುಕಶುಷ್ಕಪತ್ರಮಿಂ
ತಿದು ಗಗನಕ್ಕೆ ನಾಡೆ ನಲಿವಾಱಿದದೊಂದು ಕಪೋತಮಂತುಮ
ಲ್ತಿದು ಪರಿದಿರ್ದ ಪಾವಸೆ ಮುಗಿಲ್ಮುಱಿಯೆಂಬಿನಮಿಂಬುಗೆಟ್ಟು ಕಂ
ದಿದ ಪೞಗಂಚುಗನ್ನಡಿವೊಲೇನಿೞಿದಾದುದೊ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಂ || ೫

ವ || ಆಗಳ್-

ಉ || ಆ ಪರಿಪಾಂಡುರಪ್ರತತಿಯಾ ದ್ಯುತಿಯಾ ತತಿಯಾ ಮನೋಭವೋ
ದ್ದೀಪನವೃತ್ತಿಯಾ ಗ್ರಹಪರಿಗ್ರಹಸಂಗತಿಯಾ ಸುಧಾಮಯ
ವ್ಯಾಪೃತಿಯಾ ಪ್ರಪೂರ್ಣವಲಯಾಕೃತಿಯೀಗಳದೆತ್ತವೋದುದೆಂ
ದಾ ಪೃಥಿವೀಶ್ವರಂ ಪಗಲತಿಂಗಳನಚ್ಚರಿವಟ್ಟು ನೋಡಿದಂ || ೬

ಕಂ || ತಿಂಗಳಸಿರಿಯಿದು ಮುನ್ನಮೆ
ತಿಂಗಳಸಿರಿಯಲ್ತು ಪಕ್ಷಮೆಂಬಾಪಕ್ಷಂ
ಸಂಗತಿವಡೆಯದು ಪಗಲೀ
ಭಂಗಿ ದಲದಱಿಂದವಾರೊ ನೆರೆ ಸಿರಿಯೆಱೆಯರ್ || ೭

ಐದೇವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಸರ್ವೆ
ತ್ತೀವಿಧುಗಂ ಕಾಲವಶದೊಳಿಂತಾಯ್ತಾಮಿ
ನ್ನೀವಿಷಮಭವದೊಳಾಗದ
ದೇವಿಧಿವಟ್ಟಪೆವೊ ಮುಂದೆ ಶಲಭೋಪಾಯರ್ || ೮

ಇರುಳಾದ ಚೆಲ್ವು ಪಗಲೋ
ಸರಿಪುದು ಚಂದ್ರಂಗೆ ರವಿಗೆ ಪಗಲಾದೊಪ್ಪಂ
ಪರಿಹರಿಪುದಿರುಳ್ ತಾನೆನೆ
ನರಂಗೆ ಲೇಸೆಂದುಮೆಂತುಮೇಂ ನಿಂದಪುದೇ || ೯

ಇಂದೆಮಗೆ ಚಂದ್ರಬಲಮುಂ
ಟೆಂದು ಕೆಲರ್ ನಲಿದು ನಚ್ಚುವರ್ ಚಂದ್ರಂಗಂ
ಕಂದುಂ ಕುಂದುಂ ದಿವಸದೊ
ಳೊಂದಿದುದೆನೆ ಕಳಿವರಾರೊ ಕಾಲದ ಗುಣಮಂ || ೧೦

ವ || ಅಂತು ವಾಸರೇಂದುದರ್ಶನಂ ವೈರಾಗ್ಯಸಾಗರವೃದ್ಧಿಯಂ ಪಡೆಯಲೊಡಂ ಶರೀರ ಸಂಪದಾಯುರ್ಯೌವನಂಗಳಧ್ರುವಭಾವನೆಯೆ ಮನದೊಳ್‌ನಟ್ಟು ನಿಂದು-

ಘನಮೆನಿಪುದು ಮತ್ತಂತಪ
ಘನಮೆನಿಪುದು ಭಾವಿಪೊಡೆ ಘನಾಘನಮುಂ ತಾ
ನೆನಿಪುದು ಪೆಸರ್ಗೇಕಸ್ಥಿತಿ
ಯಿನಿತಿಲ್ಲವಯವದೊಳಕ್ಕುಮೇ ಅೞಿಯೊಡಲುಂ || ೧೧

ಪಿಡಿವಿಡಿಯೆ ಕರಗುವುದು ಬ
ಯ್ತೊಡೆ ಮಸಿಯಾಗಿರ್ಪುದಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಪೆಱರ್ಗಾ
ಗಡೆ ಬಂದಪೆನೆಂಬುದು ಗಡ
ಸುಡು ಧನಮೆ ಜಗಕ್ಕೆ ದುಃಖಸಾಧನಮಲ್ತೇ || ೧೨

ಕುತ್ತಂ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ ಪಗೆ ಬೆಂ
ಬತ್ತುವನವನುೞಿಯೆ ಕೊಲ್ದುದಹಿಯದು ಮುಂ ತ
ಪ್ಪಿತ್ತೆನೆ ಪೊಡೆವುದು ಬಱಸಿಡಿ
ಲೆತ್ತಿದು ಮಾನವರ್ಗೆ ಜವನ ಜತ್ತಕುಱಲ್ತೇ || ೧೩

ಬಿಡದೆ ಜರೆಯೆಂಬ ಕಾೞ್ಕಿ
ಚ್ಚಡರ್ದೆತ್ತಲುಮೞುರೆ ಮೋಹದಿಂದೋವುವ ಕೆ
ಟ್ಟೊಡಲಿನಿತು ಮೋಹದಿರವಂ
ಪಡೆದಪುದೊ ಬೞಿಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕು ಯೌವನವನದೊಳ್‌ || ೧೪

ಮಂದಗತಿ ಪಿಂಗೆ ಬುಧವೃ
ತ್ತಂ ದೊರೆಕೊಳೆ ವಕ್ರತರತಮೋರಿವಿಜಯಧಿ
ಷ್ಣ್ಯಂ ದಲೆನಿಸಿತ್ತು ಮನ್ಮನ
ಮಿಂದೆನಗೀ ದಿವಸದಿಂದು ಗುರುವಾದುದಱಿಂ || ೧೫

ವ || ಎಂದು ಮಾಣದೆ-

ಉ || ಆ ವಧುವಂ ಶಶಿಪ್ರಭೆಯನಾದ್ಯಶಶಿಪ್ರಭೆಯೆಂದು ಚಕ್ರಮಂ
ಕೋವರ ಚಕ್ರಮೆಂದು ನಿಧಿಯಂ ಲಯಸನ್ನಿಧಿಯೆಂದು ತನ್ನ ಕೇ
ಳೀವನಮಂ ಪರೇತವನಮೆಂದವನೀಶನವಂ ಸಮಂತು ಸಂ
ಭಾವಿಸಿದಂದು ಭಾವಿಸದನೊಂದನೆ ದಂದುಗದಿಂದಗಲ್ದುದಂ || ೧೬

ವ || ಆ ಪ್ರಸ್ತಾನದೊಳ್-

ಉ || ಆ ನೃಪನೋಲಗಕ್ಕೆ ಋಷಿಯಾನನಿವೇದಕನೊರ್ವನೆಯ್ದಿ ಬಂ
ದಾನತನಾಗಿ ದೇವ ನಿಜಪುಣ್ಯವೆ ತಂದವೊಲಿಂದು ಬಂದು ಸಂ
ಜ್ಞಾನಮಯಂ ದಯಾರ್ದ್ರಹೃದಯಂ ಸುತಪೋವಿಭವಂ ಶಿವಂಕರೋ
ದ್ಯಾನದೊಳಿರ್ದಪಂ ಪರಿವೃತವ್ರತಿವೃಂದಸಭಂ ಗುಣಪ್ರಭಂ || ೧೭

ವ || ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಪುದುಂ ರಥಾಂಗಧರನಾತ್ಮಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಂ ಪಡೆದೆನೆಂದು ಸಂತಸದಂತನೆಯ್ದಿ-

ಕಂ || ಪುದಿದ ತೊಡರೆಲ್ಲಮಂ ಪಱಿ
ಯೊದೆದು ಬನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಗೆದು ಕದುಪಂ ಕೂಡಲ್
ಮದಗಜರಾಜಂ ನಡೆವಂ
ದದೆ ನಡೆದಂ ಮುದದೆ ಮುನಿಜನಕ್ಕವನೀಶಂ || ೧೮

ವ || ಅಂತು ಸಕಲಪುರಜನಪರಿಜನಂ ಬೆನ್ನನೆ ಬರೆ ಬಂದತ್ಯಂತಶುಚಿಯುಂ ವಿವಿಕ್ತಮುಂ ಮನೋಹರಮುಮಪ್ಪ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಮನಾಶ್ರಿತಶ್ರೇಯನೆಯ್ದೆವರ್ಪಾಗಳ್-

ಕಂ || ಸುತಪಃಕೃಶೀಕೃತಂ ಸಂ
ಶ್ರಿತಧೈರ್ಯಂ ಸೂರ್ಯಧಾಮಸಮುದಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಕೃತತನು ತಪಸ್ವಿಯಿರ್ದಂ
ಪ್ರತಿಮಾಯೋಗದೊಳಖರ್ವಗುಣಗಣನೊರ್ವಂ || ೧೯

ವ || ಮತ್ತಂ-

ಕಂ || ಸರ್ವಾಂಗಮಲಧರಂ ಪರಿ
ನಿರ್ವೃತಿಸೌಖ್ಯೋನ್ಮುಖಂ ವ್ಯಪಾಕೃತಮೋಹಂ
ಸರ್ವಜ್ಞಸೂಕ್ತಿಪಠನದಿ
ನೊರ್ವಂ ಋಷಿಯಿರ್ದನಾತ್ತಗುರುಸೌಹಾರ್ದಂ || ೨೦

ರಾದ್ಧಾಂತಪಾರಗಂ ಗುಣ
ವೃದ್ಧಂ ಮಾರ್ಗಪ್ರಭಾವನಾರ್ಥದಿನಿರ್ದಂ
ಸದ್ಧರ್ಮಕಥಾಕಥನದಿ
ನಿರ್ದನದೊರ್ವಂ ತಪೋಧನಂ ಜ್ಞಾನಧನಂ || ೨೧

ತನ್ನಿಂದೆ ತಿಳಿದು ತನ್ನಂ
ತನ್ನೊಳೆ ತಾಂ ನಿಂದು ತನ್ನೊಳುದಯಿಸಿದ ಸುಖಂ
ತನ್ನನೆ ತಣಿಪುತ್ತಿರೆ ಮುನಿ
ಪನ್ನಿಹಿತಧ್ಯಾನನೊಪ್ಪಿದಂ ಪೆಱನೊರ್ವಂ || ೨೨

ಉದ್ಯನ್ನಯಪ್ರಮಾಣಮ
ಹಾದ್ಯುತಿಯಿಂ ಮಸುಳೆ ಕುನಯಖದ್ಯೋತಂ ತ
ತ್ವೋದ್ಯೋತಿಕನೆಸೆದಿರ್ದಂ
ಹೃದ್ಯಾಕೃತಿಸಾಧುಭಾಸ್ಕರಂ ಮತ್ತೊರ್ವಂ || ೨೩

ವ || ಅಂತನೇಕಯೋಗನಿಯೋಗಯುಕ್ತರಪ್ಪ ಪಲಂಬರ್ ಮುನೀಂದ್ರಚಂದ್ರರಂ ಪ್ರತಿವಿಕಸಿತ ವಿಲೋಚನಾಲೋಕಸಮುದಯಕುಮುದಸ್ರಜಂಗಳಿಂ ಸಾರ್ವಭೌಮನರ್ಚಿಸುತುಂ ತದಾಶ್ರ ಮಮಂ ಪುಗುವಾಗಳ್-

ಚಂ || ತೊಳಪ ಗುಣೋತ್ಕರಂ ಬಳಸಿದೂರ್ಜಿತಧರ್ಮದೆ ಸನ್ನಯೋತ್ಕರಂ
ಬಳಸಿದ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯದೆ ಕೂಡೆ ನಿಜಾಂಚಿತಲಕ್ಷಣೋತ್ಕರಂ
ಬಳಸಿದಗಾಧಬೋಧದ ವಿಲಾಸಮನೇೞಿಸಿ ತಾಪಸೋತ್ಕರಂ
ಬಳಸಿದ ತದ್ಗುಣಪ್ರಭಮುನಿಪ್ರಭುವೊಪ್ಪಿದನಂದು ನಾಡೆಯುಂ || ೨೪

ಕಂ || ಅಗ್ರದೊಳೊಪ್ಪುವ ವಿಮಳಶಿ
ಲಾಗ್ರದೊಳಿರೆ ಮುನಿಯ ಮೂರ್ತಿ ನೆನೆಯಿಸಿದುದು ಲೋ
ಕಾಗ್ರದೊಳೊಪ್ಪುವ ವಿಮಲಶಿ
ಲಾಗ್ರದೊಳೆಸೆದಿರ್ದ ಸಿದ್ಧಶುದ್ಧಾಕೃತಿಯಂ || ೨೫

ವ || ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ-

ಕಂ || ಕಾವೆಸೆವ ಕಱಿಯ ನೆಯ್ದಿಲ
ಪೂವಂ ಪೂಜಿಸಿದ ತೆಱದೆ ತನುಮುನಿಪದರಾ
ಜೀವದ ಕೆಲದೊಳ್ ವೇತ್ರಲ
ತಾವೃತವೆಸೆದತ್ತು ಮಸೃಣಪಿಂಛಗುಳುಚ್ಛಂ || ೨೬

ಸ್ಥಳಕಮಳಶಂಕೆಯಿಂ ಯತಿ
ಚಳನಂಗಳನಳಿಪಿ ಸಾರ್ದ ಹಂಸನ ಚೆಲ್ವಂ
ತಳೆದೇನೆಸೆದುದೊ ತೊಳತೊಳ
ತೊಳಗುವ ಶಶಿಕಾಂತಮಣಿಕಮಂಡುಲು ಕೆಲದೊಳ್‌ || ೨೭

ವ || ಅಂತು ಸಮೀಚೀನಸಂಯಮೋಪಕರಣಾಲಂಕೃತನಾಗಿರ್ದ ಮುಮುಕ್ಷುಮುಖ್ಯನಂ ತ್ರಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂಗೆಯ್ದು ಗುರುಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮಭಿವಂದಿಸಲೊಡಂ-

ಕಂ || ಯತಿ ಪರಸೆ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿ
ಶ್ರುತಿಯೊಗೆದುದು ತನ್ಮುಖೇಂದುವಿಂದಂ ಕರ್ಣಾ
ಮೃತಮುತ್ಥಿತಪುಳಕಾಂಕುರ
ತತಿಯುಪಹೃತಮೋಹತಾಪಮತಿಮೃದುಮಧುರಂ || ೨೮

ವ || ಅನಂತರಮಾ ಪರಕೆಯೊಡನೊಗೆದ ಶೇಷರ್ಷಿವೃಷಭದತ್ತಾಶೀರ್ವಾದಮಂ ನೃಪಚಿಂತಾ ಮಣಿ ಕರ್ಣಪೂರಂಮಾಡಿ ಸಂತಸದಿಂ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು-

ಕಂ || ಚಿತ್ತ ಶುಭದುದಯವಶದಿಂ
ದೆತ್ತಾನುಂ ನೆನೆಯೆ ನಿಮ್ಮನಂತವನೆ ಮುನೀಂ
ದ್ರೋತ್ತಮ ಕೃತಾರ್ಥನೆನೆ ಕಾ
ಣುತ್ತೆಱಗುತ್ತಿರ್ದನೊಳ್ಪನದನೇವೇೞ್ವೆಂ || ೨೯

ಜನಿತಕುದೃಷ್ಟಿಭ್ರಮಮತಿ
ಘನಮೋಹತಮಃಪಟಾವೃತಂ ಜಗಮದಱೊಳ್
ಮುನಿಭಾನು ಭವದ್ವಾಕ್ಪ್ರಭೆ
ಯನಿಶಂ ಬೆಳಗದೊಡೆ ಸತ್ಪ್ರವರ್ತನಮುಂಟೇ || ೩೦

ನೀನಾಲಂಬನಮಾದೆಯ
ಧೋನಿಪ ತಜ್ಜನಕೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಸೋಪಾನಂ
ತಾನಾದುದು ಕೈವಲ್ಯಸು
ಧಾನಿಳಯಾಗ್ರಾರುರುಕ್ಷುಗಕ್ಷಯಬೋಧಾ || ೩೧

ಮುನಿಪವಚೋರುಚಿಯಿಂದಂ
ದಿನಪನವೋಲ್ ಬೆಳಗೆ ಲೋಕಮಂ ಸತ್ಪಥವ
ರ್ತನಮಿಲ್ಲ ತಮಗೆನಿಪ ದು
ರ್ಜನಮನಿತುಮುಲೂಕಜನ್ಮಮಾಗಲೆ ವೇೞ್ಕುಂ || ೩೨

ವ || ಎಂದತ್ಯಂತಪ್ರಶ್ರಯಸಮಾಶ್ರಿತೋಕ್ತಿಮುಕ್ತಾಕ್ಷತಂಗಳಂ ದಂತಕಾಂತಿಚಂದನಚರ್ಚೆವೆರಸ ರ್ಚಿಸಿದ ಭೂಕಾಂತನಂತರಂಗವಿಶುದ್ಧಿಯಂ ತಪೋನಿಧಿ ಮನದೊಳವಧಾರಿಸಿ ಗುಣಾನು ರಾಗಿತ್ವದಿಂದಮಿಂತೆಂದರ್-

ಕಂ || ಇದು ದಲ್ ನಿಮಿತ್ತಭಾವಂ
ಮದಕ್ಕೆ ಸಾಜದಿನೆನಿಪ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ತಾ
ನದೆ ನಿನ್ನೊಳ್ ಮತ್ತೊಂದಾ
ದುದರ್ಕೆ ನೃಪ ಸಮನಿಸಿತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಮೆಮಗಂ || ೩೩

ನಯದಿಂ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಯೋ
ದಯದಿಂ ಪಾರ್ಥಿವಜನಕ್ಕೆ ವಿನಯವಚೋನಿ
ಶ್ಚಯದಿಂ ಯೋಗಿಜನಕ್ಕಂ
ದಯೆಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ದಲ್ ಚಮತ್ಕೃತಿಯೊದವಂ || ೩೪

ಇನಿವಿರಿದು ರಾಜ್ಯಪದದೊಳ
ಮಿನಿವಿರಿದು ಸುಖಾನುಭವದೊಳಂ ಕಾಣಲ್ಕಾ
ಗೆನಿಪೆಱಕಮವಱೊಳಾದುದು
ನಿನಗಂತುಟೆ ಹಿತದೊಳಲ್ಲದೆಸಪನೆ ಚದುರಂ || ೩೫

ಎಂದ ಮುನೀಶಂಗಂದಿಂ
ತೆಂದಂ ಧರಣೀಶನೀಶ ನೀಮಿರ್ದೆಡೆಗೇ
ೞ್ತಂದಪೆನೆಂದಿರೆ ನಿಮ್ಮನೆ
ತಂದತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಪುರಾಕೃತಂ ಮತ್ಸುಕೃತಂ || ೩೬

ಪರಮದಯಾನಿಧಿಯೆನ್ನೊಳ್
ಕರುಣಂ ನಿಮಗುಳ್ಳೊಡೆನಗೆ ದಯೆಗೆಯ್ವುದು ನೀ
ಮಿರದೆ ಜಿನದೀಕ್ಷೆಯಂ ಬಿ
ತ್ತರಿಸುಗುಮೆನಗದುವೆ ಬೞಿಕೆ ನಿರ್ವೃತಿಸುಖಮಂ || ೩೭

ಶಾ || ಪಾಪಾರಾತಿಯನಾಂಪುದಲ್ತು ಚತುರಂಗಂ ಸೈನಿಕಂ ಕಾಲಶಂ
ಪಾಪಾತಕ್ಕೆ ಸಿತಾತಪತ್ರನಿಕರಂ ಕಾಪಲ್ತನಿತ್ತೊರ್ಮೆ ದಲ್
ಪೋಪಾಗಳ್ ನಿರಯಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೊಡಂ ಬಂದಪ್ಪರಲ್ತಿಂ ಭವ
ಚ್ಛ್ರೀಪಾದಾಂತಿಕದೀಕ್ಷೆ ತಾನೆನಗೆ ಮಾೞ್ಕುಂ ಸ್ವಸಂರಕ್ಷೆಯಂ || ೩೮

ಕಂ || ಎನೆ ಮುನಿವೃಷಭಂ ಭೂಪನ
ಮನದೊಳ್ ಮಾಣದೆ ಪೊದೞ್ದ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪೆಂ
ಪನೆ ಪರಿಕಿಸಲೆಂದಾಗ್ರಹ
ವಿನಿವರ್ತನಸೂಚಕೋಕ್ತಿಗಳನಿಂತೆಂದಂ || ೩೯

ಕಾರುಣಿಕರ್ ಧರ್ಮಜ್ಞರ್
ಚಾರಿತ್ರಸಮೇತರೆನಿಪ ನಿಮ್ಮನ್ನರನಾ
ಗಾರತೆಯಿಂ ಪಾವನಮನ
ಗಾರತೆಯಿಂದೆಸಗುವೆಸಕಮಿಂ ಪೆಱತುಂಟೇ || ೪೦

ವ || ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ-

ಚಂ || ತಳೆವೊಡೆ ಮದ್ವಿಧರ್ ನಿಯಮದಿಂ ಯಮಿಗಳ್ ಕಠಿನಾಂಗಸಂಗತ
ತಳೆಗುಮತೀವದುರ್ಧರಮೆನಿಪ್ಪ ತಪೋಭರಮಂ ಭವದ್ವಿಧರ್
ತಳೆಯಲದೆಂತುಮಾರ್ತಪರೆ ತದ್ಭರಮಂ ಭರದಿಂ ನಿಕಾಮಕೋ
ಮಳಕಮನೀಯಕಾಯರವನೀಪತಿ ಕುಂಕುಮಲೇಪಲಾಲಿತರ್ || ೪೧

ವ || ಅದುಕಾರಣದಿಂ-

ಕಂ || ಧರೆಯಂ ಸದ್ಧರ್ಮಾಶ್ರಯ
ಧರೆಯನನಾಧೇಯನಱಿಯದಾಕಲ್ಪಂ ನೀಂ
ಧರಿಯಿಸೆ ತಪಮದೆ ಹೀನೋ
ದ್ಧರಣದಿನತ್ತೊಂದುಮಲ್ತೆ ಪೇೞ್ ತಪಮುಂಟೇ || ೪೨

ವ || ಎನಲೊಡಮಜಿತಸೇನಮಹಾರಾಜಂ ಮುನಿರಾಜ ಸಂಸಾರಭಯದಿಂ ದೀನಭಾವಮಂ ತಾಳ್ದಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸೆ ನಿಮಗಮಂತೆಯೆಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಪರಿಚ್ಛೇದಮನೆ ನಿಲೆ ನುಡಿದು ಸಮಸ್ತಕ್ಷಾತ್ರಭಾರಮಂ ಜಿತಶತ್ರುವೆಂಬ ಪುತ್ರನೊಳ್ ನಿಱಿಸಿ ತಾನುಮು ಪಶಮಭಾವದೊಳ್ ನಿಂದು ಬೞಿಯಂ ಲೋಕಾಯತವಾದಿಯಂತೆ ಆಸಾಧಿತಗುರು ಮತನುಂ ವಿರಹಿಯಂತೆ ಮುಕ್ತಾಭರಣನುಂ ಸಾಯಂತನತರಣಿಯಂತೆ ಪರಿಹೃತಾಂಬರನುಂ ದಿನಮುಖಸರೋಜಾಕರದಂತೆ ವಿಕಚತಾಸಮೇತನುಂ ಶಿಶಿರಸಮಯದಂತಾರೂಢತ ಪನುಮಾಗಲೊಡಂ-

ಕಂ || ಸುತಯುವತಿಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಕೃ
ತಿತತಿವ್ಯಾಮೋಹಶಿಶಿರದಿಂ ಕೊರಗಿದ ಭೂ
ಪತಿಯ ಮುಖಾಬ್ಜಂ ಸಂಶೋ
ಭಿತಮಾದತ್ತಾ ತಪಃಪ್ರಭಾವಾತಪದಿಂ || ೪೩

ತಿಳಿಯೆ ಜಡಾಶಯಮೆಸಕ
ಕ್ಕಳವಡೆ ಮಾರ್ಗಂ ದಿಗಂಬರಶ್ರೀ ತನ್ನೊಳ್
ಬೆಳಗೆ ಸಮಂತಾತಪಮಂ
ತಳೆದೂರ್ಜಿತನಾದನೂರ್ಜದಂದದಿನಾದಂ || ೪೪

ಅರಿಗಳನಂಜಿಸುತುಂ ಪರಿ
ಹರಿಸುತ್ತುಂ ವಿಷಯಬಾಧೆಯಂ ಸದ್ಧನಮಂ
ಪರಿವರ್ಧಿಸುತುಂ ಕಿಡುತರೆ
ಸಿರಿ ಕಿಡದಭ್ಯಾಸಮೆನಿಪ ತೆಱದಿಂ ನಡೆದಂ || ೪೫