ಪರಿಶೀಲನಗ್ರಂಥಗಳು

ಆಚಣ್ಣ ಕವಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣಂ. ಸಂಪಾದಕರು : ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಪಭಟ್ಟ, ಎಂ. ಗೋವಿಂದರಾವ್, ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮದರಾಸು ೧೯೫೩.

ಆಚಣ್ಣ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣಂ (ಗದ್ಯಾನುವಾದದೊಡನೆ). ಸಂಪಾದಕರು: ಪ್ರೊ. ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ, ಪಂಡಿತ ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ; ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ, ಹೊಸ ದೆಹಲಿ, ೧೯೭೫.

ಆಚಣ್ಣ ಕವಿಯ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣಂ. ಸಂಪಾದಕರು : ಬಿ. ಬಿ. ಮಹೀಶವಾಡಿ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೪.

ಶ್ರೀಪದಾಶೀತಿ, ಸಂಪಾದಕರು : ಎಂ. ಸಿ. ಪದ್ಮನಾಭಶರ್ಮ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೧.

ಎರಡನೆಯ ನಾಗವರ್ಮ ವಿರಚಿತ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣಂ, ಸಂಪಾದಕರು : ಬಿ. ಎಸ್. ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಪದ್ಮಕವಿ ವಿರಚಿತ ವರ್ಧಮಾನ ಚರಿತಂ, ಸಂಪಾದಕರು : ಬಿ. ಎಸ್. ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ, ಹೊಸದೆಹಲಿ, ೧೯೭೪.

ಜಿನಸೇನ ದೇಶವ್ರತಿ ವಿರಚಿತ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣಂ, ಸಂಪಾದಕರು : ಬಿ. ಎಸ್. ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೭೫.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವೈ. ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೨೦೦೦.

ಮಹಾವೀರ ಚರಿತೆ (ಆಚಣ್ಣ ಕವಿಯ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ) ಲೇಖಕರು : ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಕೀರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಹೊಂಬುಜ ೨೦೦೩.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿತೆ (ಸಂಪುಟ ೧.) ಲೇಖಕರು : ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೨೪.

ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಜೀವನ ಕಾಲ ವಿಚಾರ ಲೇಖಕರು : ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ೧೯೨೭

ಸಮುದಾಯದ ಮಾಘಣಂದಿ ಮತ್ತು ಆಚಣ್ಣ, ಲೇಖಕರು : ಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ, ೪೪-೧, ೧೯೫೯.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಲೇಖಕರು : ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೮.

ಆಚಣ್ಣ, ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ತಾರಾನಾಥ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.