೧. ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ (ಕ.ಸಾ.ಪ.ಬೆಂ. ೧೯೭೭)

೨. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು ಮತ್ತು
ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಡಾ. ದಸ್ತಗೀರ ಅಲ್ಲೀಭಾಯಿ.

೩. ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ-ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ.
(ಆಯ್.ಬಿ.ಎಚ್.ಪ್ರ.. ಬೆಂ. ೧೯೮೦)

೪. ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಭಾಗ-೧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
(ಕ.ಸಾ.ಪ.ಬೆಂ. ೧೯೮೫)

೫. ಟೀಪೂ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ -ಎಂ. ಜೀವನ (ನ.ಸ.ಪ್ರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೯೮೨)

೬. ಮುಸ್ಲಿಂ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಡಾ. ಹೀರಣ್ಣಯ್ಯ (ಅನು)
(ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು ೧೯೭೭)

೭. ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು – ಡಾ. ದಸ್ತಗೀರ. ಅಲ್ಲೀಭಾಯಿ
(ಆಯ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂ. ೧೯೮೫)

೮. ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ – ಎಚ್.ಜೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ.
(ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು-೧೯೮೪)

೯. Encyclopedia of Islam Vol-III-B.Lewis & others (Netherland Publication – 1971) Festivals & Holidays of India – P. Thomas. Mohmmadan Festivals – G.E. Grunebaum.

(H.S. Publication New Yark-1951)
Observations of Musalamans of India – Mrs. Meer. H. Ali
The Great Martyr-Husain – Prof. Fazl Ahmad.

 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು (ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು)

೧. ಉದಯವಾಣಿ, ತರಂಗ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಜನಪ್ರಕಾಶ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹಾಗು ನೆಹರು ಕಾಲೇಜ ಮಿಸಲನಿ.