ಬನದೇವತೆಯು ಆಗ ನಿಂತಿದ್ದಳೇನೊ
ಬನದೊಳಗೆ ಅವಳು ಹಾಡುವಳೇನೊ!
ಬನದೊಳಗೆ ಅವಳು ಹಾಡುವಳೇನೋ! ||೧||

ಕೇಳಬೇಕೆಂಬಾಶೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಆಗ
ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಂತು ಕೇಳಿತು ಎನಗೆ
ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಂತು ಕೇಳಿತು ಎನಗೆ ||೨||

ಬನದ ಸಿರಿಯ ನೋಡಿ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು
ಮನಸಿನ ಸೊಗಸನು ಹೇಳಲಾರೆ
ಮನಸಿನ ನೊಗಸನು ಹೇಳಲಾರೆ ||೩||

ಬನದೇsವತೆಯನು ನೋಡುವೆನೆಂದು
ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಹಗಲು
ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಹಗಲ ||೪||

ಬನದೇsವತೆಯನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ತಿರುಗಿದೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬನದೊಳಗೆಲ್ಲ
ತಿರುಗಿದೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬನದೊಳಗೆಲ್ಲ ||೫||

ಸಿಕ್ಕಿದಳೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೇನೋ
ಎನುತ ತಿರುಗಾಡಿದೆ ಬನದೊಳಗೆಲ್ಲ
ಎನುತ ತಿರುಗಾಡಿದೆ ಬನದೊಳಗೆಲ್ಲ ||೬||

ಬರುವೆನು ಈಗಲೆ ಎನ್ನುತಲವಳು
ಓಡಿದಳೆಲ್ಲಿಗೋ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ
ಓಡಿದಳೆಲ್ಲಿಗೋ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ||೭||

ಬರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವಳು
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ||೮||

* * *

– ಕಮಲಾ
ಜಯಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಪುಟ ೧೦, ಸಂಚಿಕೆ ೧, ೧೯೩೨