ಅಗಲಿ ನಡೆದೆ ನಗುದ ಕಂದ
ಮುಗಿಲಿನಾಚೆ ಸಗ್ಗ ಬಯಸಿ
ಮನುಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ
ದುಃಖರಾಶಿಗೆಮ್ಮ ಹೊಗಿಸಿ


ಎಣಿಕೆ ಗೈಯಲಾಗದಂಥ
ಊರನೀನು ಸೇರಿನಿಂದೆ
ದೂರ ಬಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಕಾಂಬೆಯೇನು ತಾರೆಯಾಗಿ?


ಅರಳಿ ನಲಿವ ಹೂವ ಮೊಗ್ಗು
ಅರಳ್ವ ಮುನ್ನ ಉದುರಿ ಹೋಯ್ತೆ!
ಬಾಳಸವಿಯ ಹೀರ್ವ ಮೊದಲೆ
ಬಾಳ್ವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಾಯ್ತೆ|


ಬಾನಿನೆದೆಯ ಬೆಳಗುವಂತೆ
ಮನೆಯ ಬೆಳಗಿ ಸುಖದೊಳಾಡೆ
ಮುದ್ದು ಮಗಳೆ ಎದ್ದುಬಾರೆ
ಹೃದಯಕಿನಿತು ಶಾಂತಿನೀಡೆ

* * *

– ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮೀರಾ
ಜೀವನ, ಸಂಪುಟ ೭, ಸಂಚಿಕೆ ೫, ೧೯೪೯