೧. ಪ್ರಸನ್ನ: ನಾಟಕರಂಗ ಕೃತಿ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು. ೧೯೮೫

೨. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆ.: ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೩

೩. ವೈಕುಂಠರಾಜು ಬಿ.ವಿ. (ಸಂ): ಸಂಸ ನಾಟಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೮೮

೪. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅ.ನ.: ಸಂಸ ಸ್ಮರಣೆ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೮೭

೫. ಸಂಸ ಕವಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೫೬