ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸೌ|| ಚನ್ನವ್ವ
ಮತ್ತು
ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಂಬಾರ

ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ