ಹುಸಿಯಲ್ಲ ಅಸಲ ಖರೆ ಸೋಸಿ ಹೇಳತೇವ್ರಿ
ಇದ್ದನೊಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ |
ಕಾಡಿನಂಥಾ ಗೂಡಿನೊಳಗ ಗೂಡಿನಂಥಾ ಗುಡಿಸಲದೊಳಗ
ಮರೆತ ಹಾಡಿನ ತುಂಡು ಸಾಳಿನ್ಹಾಂಗ | ಇದ್ದಾ
ಹೊರಗೆ ಬರಲು  ರಹದಾರಿಯಿಲ್ಲದ
ಆಳ ನೋವಿನ್ಹಾಂಗ ||

ವಚನ || ಆತ ಖ್ಯಾತನಲ್ಲ, ಜರಿರುಮಾಲಿಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲಿಲ್ಲ,
ಹುಟ್ಟಿ ಖಾನೆಸುಮಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಗೋರಿಗು ಇಲ್ಲ,
ಆದರೂ ಘಟ್ಟಿಕುಳ, ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಸಲ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತರತರದ ಗಿಡಮರ     ೧೦

ಮುರಿಮುರಿಗೆಯೆಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಬರೀತಿದ್ದ
ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬರಲೆ ಇಲ್ಲ, ||

ಬೊಡ್ಡಿ ಟೊಂಗಿ ಬರೆದಾ|
ಟಿಸಿಲು ಟಿಸಿಲಿನ
ದೇಟು ದೇಟಿನ ನೀಟ ಗೆರೆಯ ಬರೆದಾ|
ಅಗಿದು ಅಗಿದು ಒಳ

ಗುದ್ದಿ ಹೊಗುವ ಎದೆ
ಯಾಳ ಬೇರು ಬರೆದಾ|
ಇಳಿಬಿದ್ದ ಬಿಳಲು ಬರೆದಾ|

ಗಿಡಕ ಮರಕ ಎಲೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲಾ
ತಲಿಯಮ್ಯಾಲ ಕೈ, ಕೂತನಲ್ಲಾ
ಮರೆತ ಹಾಡಿನ ತುಂಡು ಸಾಲಿನ್ಹಾಂಗಾ | ಇದ್ದಾ
ಹೊರಗ ಬರಲು ರಹದಾರಿಯಿಲ್ಲದ
ಆಳ ನೋವಿನ್ಹಾಂಗ ||

ವಚನ || ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗಿ, ಮರ ಬೆಳೆದು ಮೆಳೆಯಾಗಿ
ಒಂದಿದ್ದನ್ನು ಹಲವು ಹದಿನೆಂಟಾಗಿ, ಛಾವಣಿಯ ತುಂಬ
ಮೆಳೆಹೊದರು ಬೆಳಕಿಳಿಯದಂತೆ ಇಡಿಕಿರಿದು ಬಲೆ ಹೆಣೆದರೂ

ಎಗ್ಗಿರದ ಕಾಡು ಒಡ್ಡೊಡ್ಡಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಗುಡಿಸಲಿನ ಗೋಡೆಯಲಿ
ಬೆರಳೂರುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೂ , ಸದರಿ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ
ಬಿಳಿದಾಡಿ ಬೆಳೆದರೂ        ೩೦
ಕೈಯುಗುರು ಬೆಳೆದರೂ
ಬೋಳುಗಿಡಮರಕೆ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಹೊರಗೆ ಹಂಗಾಮ ಹದ ಬಂದರೂ
ಒಳಗೆ ಋತುಮಾನ ಕಾಲಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹೊರತಾದ ಹೊರಗಿಗೆ, ಮೈಮರೆತ ಕಾಡಿಗೆ
ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲೆದರೂ ಕರೆದರೂ
ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ!

ಎಲೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲಾ||
ಕಣ್ಣನಂಚಿನ ಹಸುರು ಕುಂಚಿನಲಿ
ಹೆಸರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲಾ|

ಕಂಡ ಖರೆಗೆ ಹಸರೇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ
ಉಸಿರು ಚಿಗುರಲಿಲ್ಲಾ|

ಕಾಡು ಗೆರೆಯೊ? ಗೆರೆ ಘೋರ ಗೋರಿಯೋ?
ಕನಸು ನಿಜವೊ? ನಿಜ ಕಾಡಿಗೆ ಒಳಗೊ?
ಹೆಸರಿಗೆರವಾದ ಆಳ ಗೋಳಿನ್ಹಾಂಗ | ಇದ್ದಾ
ಹೊರಗೆ ಬರಲು ರಹದಾರಿಯಿಲ್ಲದ
ಆಳ ನೋವಿನ್ಹಾಂಗ ||

ವಚನ || ನಾಭಿಯಾಳದ ಹಸಿರು ನೋವು ಹಬೆಗುಳ್ಳಿಯಾಗಿ,
ತೇಲುವ ಮೋಡವಾಗಿ, ಬೋಳು ಗಿಡಮರದ
ಗಂಟಲಲಿ ಉಕ್ಕಲಾರದೆ ಸಿಕ್ಕಿ,  ಬಿಕ್ಕಾಗಿ                    ೫೦
ಕಲೆಗಾರನ ಗಂಟಲುಬ್ಬಿತು ಸ್ವಾಮೀ
ಕಲೆಗಾರನ ಗಂಟಲುಬ್ಬಿತು!
ನೋವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಹಿಡಿಯಷ್ಟಾಗಿ,
ಹುಣ್ಣಾಗಿ ತುಂಬಿ ಮಗಿಯಷ್ಟಾಗಿ,
ಕುರುವಾಗಿ, ನೋವು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದೆ,
ಒದ್ದಾಡಿದಾ ಬಿದ್ದು  ಒದ್ದಾಡಿದಾ | ಸ್ವಾಮಿ
ಹಗಲಾರು ಇರುಳಾರು ನರಳಾಡಿದಾ,
ಸಾಯಲಾರೇ ಶಿವನೆ ಬದುಕಲಾರೆ

ವಚನ || ಮೌನದ ತುಟಿಗೆ ಮಾತು ಬಂತು ಕೋ
ಉಘೇ ಉಘೇ ಶಿವಾ ಎನ್ನಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ,
ಶಿವಲಿಂಗ ಎನ್ನಿರಿ.             ೬೦
ಬಣ್ಣಕೆರವಾದ ಕನಸಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತು ಕೋ
ತಟ್ಟಂತ ದನಿಯಾಗಿ ಚಟ್ಟಂತ ಮೇಲೆದ್ದಾಗ
ಗಂಟಲ ಕುರುವೊಡೆದು, –

ಹುಣ್ಣೊಳಗಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಯೊಡೆದು
ಇಷ್ಟೆ ಕಣ್ಣಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಚುಂಚದ ಹಕ್ಕಿ
ಗಕ್ಕನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ
ರೆಂಬೆರೆಂಬೆಗೆ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ
ಹಾರಿ ನಿಬ್ಬೆರಗಿನಲಿ ಹಾಡತೊಡಗಿತು.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಶರಣೆನ್ನಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಲೆಗಾರನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಶರಣೆನ್ನಿರಿ,

ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡಿತಣ್ಣಾ ||
ತುಂಬಿದೆದೆಯ ತಂಬುಲದ ಹಾಡುಗಳ
ಕಾಡಿಗಿಡಿಸಿತಣ್ನಾ |
ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗೂ ನೆಗೆದು ಹಸಿರು ಹೂ
ಹಡಿಗೆ ಮುಡಿಸಿತಣ್ಣಾ |
ಹಾಡಿದಷ್ಟು ಹಸಿರುಕ್ಕಿತೊ ಅಣ್ಣಾ
ಉಕ್ಕಿದ ಹಸಿರೇ ಬಲೆಯಾಯ್ತಣ್ಣ
ಹೊರಗೆ ಬರಲು ರಹದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ
ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಣ್ಣಾ | ಹಕ್ಕಿ
ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ತಾ ಬಲಿಯಾಯಿತಣ್ಣಾ ||

ಹುಸಿಯಲ್ಲ ಅಸಲ ಖರೆ ಸೋಸಿ ಹೇಳತೇವ್ರಿ
ಇದ್ದನೊಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ |
ಕಾಡಿನಂಥಾ ಗೂಡಿನೊಳಗ  ಗೂಡಿನಂಥಾ ಗುಡಿಸಲದೊಳಗ
ಮರೆತ ಹಾಡಿನ ತುಂಡು ಸಾಲಿನ್ಹಾಂಗ | ಇದ್ದಾ
ಹೊರಗೆ ಬರಲು ರಹದಾರಿಯಿಲ್ಲದ
ಆಳ ನೋವಿನ್ಹಾಂಗ ||