ಕೇಂಬ್ರಿಜ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್‌ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಯ್ ನರಿಯ ೨೦೦೮ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ – ಭಾಷೆಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳು

1. AFAIK, afaik as far as I know
2. AFK, afk away from keyboard
3. a/s/I? age, sex and location
4. at preposition EMAIL ADDRESS @ symobol
5. BAK, bak back at the keyboard
6. bcc blind carbon copy
7. BCNU, bcnu be seeing you
8. BF, bf boyfriend
9. BRB, brb be right back
10. BTW, btw by the way
11. CU, cu see you
12. f2f face to face
13. FWIW, fwiw for what it’s worth
14. FYA, fya for your amusement
15. GMTA, gmta great minds think alike
16. GTG, gtg got to go
17. HHOK, hhok ha ha only kidding
18. HTH, hth hope this helps
19. IIRC, iirc if I remember corectly
20. IMHO, imho in my humble opinion
21. IMO, imo in my opinion
22. lOW, iow in other words
23. I ` P a ? address Internet Protocol Address
24. JIT Just – in – time
25. L8R, I8r later
26. LOL, lol laughing out loud
27. MYOB mind your own business
28. OIC, oic Oh, I see
29. OTOH, otoch on the other hand
30. PMJI, pmji pardon my jumping in
31. ROTF, rotf rolling on the floor
32. ROTFL(ROFL) rolling on the floor laughing
33. ROTFLOL, rotflol rolling on the floor laughing out loud
34. TAFN, tafn that’s all for now
35. THNQ thank you
36. THX, thx thanks
37. TIA, tia thanks in advance
38. TPTB, tptb the powers that be
39. TTFN, ttfn ta – ta for now
40. YMMV,ymmv your mileage may vary