ಯಾಹೂ ಮೆಸೆಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಭಾವನಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು

01_184_ABEBEEB-KUH