ಇದು ಹೀಗೇಕೆ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಲೇ ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೂ, ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು , ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೂ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಮದ ಉರಿ, ಚರ್ಮದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು ಪಕ್ಷಿಲೋಕದ ಏಕೈಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಕ್ಕಿ!

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಹಾವು, ಚೇಳು ಎಂದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಕ್ಕಿ.

ಅದು ಹೂಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿ.

ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷಿಲೋಕದ ಏಕೈಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೈ ತುಂಬಾ ವಿಷವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ದನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪು!ಹೌದು, ಹೊಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿಗಳು ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲವು. ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುವ ಇವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ, ತಲೆ, ಬಾಲದ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಕ್ಕು ಸಹ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಕೊಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಕ್ಕಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹೂಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ತಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಪಿಟೊ ಹುಯಿ ಕಿರೊಸಿಫಲಸ್‌ ಎಂಬ ತಳಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೊಟೊ ಹುಯಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ತಮಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಯಿತೋ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿರಿಸಿ ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತವೆಂದು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಮೋ ಬಿಟಿಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚರ್ಮ, ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ, ಎದೆಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉರಿ, ತುರಿಕೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಾರಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹೀಗೇಕೆ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಲೇ ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೂ, ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೂ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಮದ ಉರಿ, ಚರ್ಮದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹೂಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಂದಲೇ, ಇವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ! ಹೌದು, ಕ್ರೊಸೈನ್‌ ತಳಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತವಂತೆ. ಅವು ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹೂಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡೆಡ್‌ ಪಿಟೊ ಹುಯಿಗಳು ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಆಕಾರದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.