ಕಂ || ಶ್ರೀಸುರಲಲನಾಪಾಂಗವಿ
ಳಾಸ ಲತಾಲಲಿತ ಕಳ್ಪತರು ಚೇತೋವ
ಲ್ಲೀಸಂಶೋಭಿತಜಿನಪತಿ
ಭಾಸುರಪದಕಳ್ಪಶಾಖೆ ಕವಿಕುಳತಿಳಕಂ ೧

ವ || ಅಂತಾ ನಾಕಪತಿ ನಾಕಲೋಕಸಂಜನಿತಸುಖಾನೀಕಮನನಾಕುಳಚಿತ್ತನನು ಭವಿಸುತ್ತುಮಿರೆ

ಉ || ಘಾಸಿಸಲೆಂದು ಬರ್ಪ ಯಮತೇಜದಳುರ್ಕೆಗೆ ಬಾಡುವಂದದಿಂ
ಬಾಸಿಗಮೆಯ್ದೆ ಬಾಡಿದುದು ತತ್ಪದರೇಣುಗೆ ಮಾಸುವಂದದಿಂ
ಮಾಸಿತು ಸೀರೆ ತನ್ನೃಪನ ಸೈನ್ಯದ ಘಟ್ಟನದಿಂದೆ ಕಂಪಿಪಂ
ತಾಸುರಮಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು ನೆಟ್ಟನೆ ರತ್ನಪಿನದ್ಧಕುಟ್ಟಿಮಂ ೨

ವ || ಅಂತು ತನ್ನಾಯುರವಸಾನಸೂಚಕದುಶ್ಚಿಹ್ನಂಗಳ್‌ತೋಱೆ ಬಗೆ ಬೆದಱೆ ಬೞಿಯಮವಧಿಯಂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಷಣ್ಮಾಸಾವಧಿಯೆ ನಿಜಜೀವಿತಮೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ

ಉ || ಸೂಡಿದ ಬಾಸಿಗಂ ಬಿಡದೆ ಬಾಡಿದೊಡಂ ನಿಜವಕ್ತ್ರಪಂಕಜಂ
ಬಾಡದೆ ತನ್ನ ಸನ್ನುತವಿಮಾನದ ರತ್ನಪಿನದ್ಧಭೂಮಿಯ
ಲ್ಲಾಡಿದೊಡಂ ಸ್ವಕೀಯಧೃತಿಮೂಳಮನೋಲತಿಕಾಗ್ರಮೆಂದುಮ
ಲ್ಲಾಡದದೊಪ್ಪೆ ದರ್ಶನವಿಶುದ್ಧತೆಯಂ ಮೆಱೆದಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ೩

ಕಂ || ಅಱಿಯದರ್ಗಿವು ದುಶ್ಚಿಹ್ನಂ
ಪೆಱತೇನಱಿವುಳ್ಳವಂಗೆ ಶುಭಚಿಹ್ಮಂ ಮೆ
ಯ್ಮಱೆದಿಂತಿರವೇಡೆಂದೆ
ೞ್ಚೃಱಿಸಿ ಶುಭಾಕ್ರಾಂತಚಿಂತೆಯಂ ಮಾೞ್ಪುದಱಿಂ ೪

ಪಡೆಯಲ್ಕಾರ್ಪವನರ್ತಂ
ಕಿಡೆ ಧೃತಿಗಿಡದಂತು ದಿವಿಜನುಂ ಮುಂದೆ ಸುಖಂ
ಬಡೆವಾರ್ಪಿನಿಂದೆ ಧೈರ್ಯಂ
ಗಿಡದೆ ಜಿನೇಶ್ವರಪದಾಬ್ದಮಂ ಪೂಜಿಸಿದಂ ೫

ವ || ಅಂತಱುದಿಂಗಳ್‌ನೆಱೆವಿನಮನುದಿನಂ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನಾಧೀನಮಾನಸಂ ಸಮಸ್ತ ಕೃತ್ರಿಮಾಕೃತ್ರಿಮಚೈತ್ಯಾಲಯ ಸಕಳ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸಮವಸರಣಾದಿ ಪರಮತೀರ್ಥವಂದನಾರ್ಚನ ತತ್ಪರನಾಗಿರ್ದು ಸಮಾಧಿಸಮಯದೊಳ್‌

ಕಂ || ತೃಣಕುಟಿಯೊಳ್‌ಮಣಿಭವನಂ
ತೃಣಕಲ್ಪಿತಪುತ್ರಿಕಾಳಿಯೊಳ್‌ಯುವತಿಗಣಂ
ತೃಣರಚಿತಭೂಷಣಂಗಳೊ
ಳೆಣೆ ಮಣಿಭೂಷಣಮೆನುತ್ತುಮಿರ್ದನುದಾತ್ತಂ ೬

ಭಾವನೆ ಚಳಮಾಗೆ ಚಳಂ
ಭಾವನೆ ಚಿರಮಾಗೆ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಭವಂ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮನಿಕುಂ ಯ
ದ್ಭಾವಃ ತದ್ಭವತಿಯೆಂಬ ನುಡಿಯುಳ್ಳುದಱಿಂ ೭

ವ || ಎಂದಿಂತು ದೂರೀಕೃತ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಪರಿಗ್ರಹಮೋಹಗ್ರಹನಂ ಕೃತಾತ್ಮ ಭಾವನೈಕಪರಿಗ್ರಹನುಮಾಗಿ

ಕಂ || ಜೀವನವಿರಹಿತಮಭ್ರಂ
ಭಾವಿಸುತಿರೆ ಕರಗುವಂತೆ ಕರಗೆ ಶರೀರಂ
ದೇವಂ ಜಿನಪತಿಪದಮಂ
ಭಾವಿಸುತೆ ಸಮಾಧಿಮರಣಮಂ ಸಾಧಿಸಿದಂ ೮

ವ || ಅಂತು ಸಮಾಧಿಯಂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು

ಕಂ || ಮದನಾಸ್ಪದಜಂಬೂದ್ವೀ
ಪದೊಳೊಪ್ಪುವಪೂರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತ್ಪೂರ್ವವಿದೇ
ಹದ ಪುಷ್ಕಳಾವತೀವಿಷ
ಯದೊಳಖಿಳಪದಾರ್ಥಪಷ್ಕಳಂ ವಿಜಯಾರ್ಧಂ ೯

ರಣಿತಮಧುಕರಸರೋಜ
ಪ್ರಣುತಾಸ್ಯೆಯ ಪುಷ್ಕಳಾವತೀವಿಷಯಮೃಗೇ
ಕ್ಷಣೆಯ ತೆಗೆದುಟ್ಟ ದುಗುಲದ
ಕಣೆಯಕ್ಕೆಣೆಯೆನಿಸಿ ರಜತಗಿರಿ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ ೧೦

ಮ || ಕುಜಪಾಷಾಣಮೃಗಾವಲಂಬಮಿತರಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿತಂಬಂ ಸ್ಫುರ
ದ್ವಿಜಯಾರ್ಧಾದ್ರಿನಿತಂಬಬಿಂಬಮನಿತುಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಧೀಶದೇ
ವಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಜಿನೇಶ್ವರಾಶ್ರಯಮಯಂ ತಾನೆಂದೊಡೇನೆಂದು ಪೇ
ೞ ಜಡಾವಾಸಮೆನಿಪ್ಪುವಂ ವಿಬುಧಲೀಲಾವಾಸದೊಳ್‌ಪೋಲಿಪೆಂ ೧೧

ನಿಜಸಾನುದ್ವಯಖೇಚರಾಮರಸಮೂಹಂ ಸಿದ್ಧಕೂಟಪ್ರಸಿ
ದ್ಧಜಿನಾಧೀಶನನಾದಮೋಲಗಿಸೆ ನಾನಾಖೇಚರೀನೃತ್ಯನಾ
ಕಜತೂರ್ಯಸ್ವನ ಕಿನ್ನರೀಸರಸಗೇಯಶ್ರೀ ಮನಂಗೊಳ್ವಿನಂ
ವಿಜಯಾರ್ಧಂ ನವರತ್ನರಾಜಿತಜಿನೇಂದ್ರಾಸ್ಥಾನದಂತೊಪ್ಪುಗುಂ ೧೨

ಮಸ್ರ || ಅಳಿನೀಝಂಕಾರಮುಂ ಕೋಕಿಳಕಳರವಮುಂ ನಂದನಾಕ್ಷೂಣಲಕ್ಷ್ಮೀ
ನಿಳಯೋದ್ಯದ್ದೇವವಿದ್ಯಾಧರಗೃಹದ ಲಸದ್ವಲ್ಲಕೀನಾದಮುಂ ಕೋ
ಮಳ ನಾನಾ ಕಿನ್ನರೀಗೇಯದ ಮೃದುರವಮುಂ ಕೀರ್ತಿಪಂತೊಪ್ಪೆ ತನ್ನು
ಜ್ವಳಕೀರ್ತಿಶ್ರೀಯನೋರಂತೆಸೆವುದು ವಿಜಯಾರ್ಧಂ ಮನೋಜಾತಹೃದ್ಯಂ ೧೩

ಕಂ || ರಾಜಿತವಿಜಯಾರ್ಧಾಚಳ
ರಾಜಕಟೀಸೂತ್ರಘಟಿತಮಣಿಗಣಮೆನೆ ವಿ
ಭ್ರಾಜಿಕುಮುಭಯಶ್ರೇಣಿ
ಶ್ರೀಜನ್ಮಾವಾಸಮಖಿಳಖಚರಾವಾಸಂ ೧೪

ವ || ಅವಱೊಳಗಮೇಯನಾಯಕರತ್ನವಿಳಾಸಮಂ ತಳೆದು

ಉ || ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವರ್ತನಸಮಾಶ್ರಯಮುತ್ತಮ ಭೋಗಗೇಹಮ
ತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಮಿನೀಜನನಿಕೇತನಮುತ್ತಮ ವರ್ಣಪೂರ್ಣಸಂ
ಪತ್ತಿನಿಧಾನಮುತ್ತಮಕಳಾನಿಧಿಮಂದಿರಮಂತರಱಂ ತ್ರಿಳೋ
ಕೋತ್ತಮಮಿಂತು ತನ್ನ ಪೆಸರ್ಗನ್ವಿತಮಂ ಪಡೆದೊಪ್ಪುಗುಂ ಪುರಂ ೧೫

ಕಂ || ಹೃದ್ಯಮೆನಿಸುವುದು ಚೋದ್ಯಮೆ
ವಿದ್ಯಾಧರಗಾಯಿಕಾನಿಕಾಯದ ಮಂದ್ರಂ
ಚೋದ್ಯಮಿದು ಮಧ್ಯತಾರಂ
ಹೃಯಮೆನಿಕ್ಕುಂ ಗಡಲ್ಲಿ ಪಾಡುವ ಪದದೊಳ್ ೧೬

ಮಣಿನೂಪುರರಶನಾಕಂ
ಕಣನಿನದಂ ಗೀತವಿರುತಿ ಕರಧೃತವೀಣಾ
ರಣಿತಂ ಸ್ಮರಶರಪಾತ
ಕ್ವಣನಕ್ಕೆಣೆಯೆನಿಸೆ ಸುೞಿವರಂಬರಚರಿಯರ್‌೧೭

ಸ್ರ || ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಳಾಪ್ರಿಯಂ ಸಾಧಿತಕುಳವಿಳಸಜ್ಜಾತಿಸಂಭೇದಶುಂಭ
ದ್ವಿದ್ಯಾವಷ್ಟಂಭದಿಂದಾಕ್ರಮಿಸಿ ಖಚರರಂ ನೀತಿಷ್ಣಾತನುರ್ವೀ
ಹೃದ್ಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಂ ಪೂಜಿತಜಿನಚರಣಾಂಭೋರುಹಂ ರಾಜವಿದ್ಯಾ
ನದ್ಯಂಭೋರಾಶಿಯಂತಾ ನಗರದೊಳೆಸೆದಿರ್ಪಂ ಜಿತಾರಾತಿದರ್ಪಂ ೧೮

ಕಂ || ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭೆಯಂ ಗೆಲೆ ತ
ನ್ನ ದ್ಯುತಿ ನಯನಾಂಶು ನಖಮರೀಚಿಪ್ರಚಯಂ
ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭವಲ್ಲಭೆಗಾ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಳಾಭಿಧಾನಮಿಂತನ್ವರ್ಥಂ ೧೯

ಆ ನೆಗೞ್ದ ರಾಜಹಂಸೀ
ಯಾನಂ ನಿರುಪಮಪಯೋಧರಾಗಮದೊಳ್‌ವಿ
ದ್ಯಾನಿಳಯಕುಭೃನ್ನಾಯಕ
ಮಾನಸದೊಳ್‌ಸೊಗಯಿಸಿರ್ಪುದದು ತಕ್ಕುದೆ ದಲ್‌೨೦

ಪಾಳಿಪುದುಚಿತಂ ವಿದ್ಯು
ನ್ಮಾಳೆ ಪಯೋಧರಸಲೀಲಲಾವಣ್ಯಪಯೋ
ಜಾಳದೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭ ಖಗ
ಪಾಳ ಮನೋರಾಗವಲ್ಲರಿಯನನವರತಂ ೨೧

ಅಂತಾ ಕಾಂತೆಯೊಳಂ ಶ್ರೀ
ಕಾಂತೆಯೊಳಂ ವಿಉಧವಿನುತವಿಶದಯಶಃಶ್ರೀ
ಕಾಂತೆಯೊಳಂ ನೆರೆದವನೀ
ಕಾಂತಂ ಸುಖಸಂಕಥಾವಿನೋದದೊಳಿರ್ದಂ ೨೨

ವ || ಅಂತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ಸುಧಾಸಾಗರಸಮೃದ್ಧಿಸಂಪಾದನ ಸಮಗ್ರ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯೊಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದೊಳ್‌

ಕಂ || ಸಿತದೀಧಿತಿ ಕುಮುದಿನಿಯೊಳ್‌
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಸತ್ಪಥದ್ಯೋತಕನಾ
ಕ್ಷಿತಿಪತಿಯ ಸತಿಯ ಮಹಿತಳ
ಹಿತಗರ್ಭದೊಳಾ ಶಶಿಪ್ರಭಂ ಜನಿಯಿಸಿದಂ ೨೩

ವ || ಅಂತಾ ನಿರ್ಮಳಗುಣವಿರಾಜಿತಂ ರಾಜಹಂಸನಂದದಿಂದಮಾ ಸರೋಜಮುಖಿಯ ಗರ್ಭಸರೋಜಿನಿಯೊಳ್‌ಬಂದು ನೆಲಸೆ

ಕಂ || ಕುಡುವ ಗುಣದಿಂದೆ ಲೋಕದ
ಬಡತನಮಂ ಕಿಡಿಸಲಾರ್ಪ ತನುಜಂ ತನ್ನಿ
ರ್ದೆಡೆಯ ಬಡತನಮನೋವದೆ
ಕಿಡಿಸುವುದೇಂ ಚೋದ್ಯಮೆನೆ ಪೊದೞ್ದು ಗರ್ಭಂ ೨೪

ತನುತೆಯನೊಲ್ಲದೆ ನಡುವುಂ
ಘನತ್ವದಿಂ ತಮ್ಮ ತೆಱದಿನಿನಿಯನ ಚಿತ್ತ
ಕ್ಕನುರಾಗಮನೊದವಿಸಿದಪು
ದೆನುತುಂ ಮೊಲೆಮೊಗದ ಕರ್ಪನಾಂತಂತೆಸೆಗುಂ ೨೫

ವ || ಅಂತಾ ಚಂದ್ರಾನನೆಯ ಬಂಧುಜನಹರ್ಷಗರ್ಭಮೇೞ್ಗೆವಾಡಿವದಚಂದ್ರನಂತನುದಿನ ಮನುಕ್ರಮದಿಂ ಬಳೆದು ನವಮಾಸಂ ನೆಱೆಯೆ ದಿಶಾಚಕ್ರಂ ಕಣ್ದೆಱೆಯೆ ಸಕಳ ಜಳಾಶಯಂ ಕಲುಷತೆಯಂ ತೊಱೆಯೆ ಶೈತ್ಯಸೌರಭ್ಯಮಾಂದ್ಯಗುಣದಿಂ ಪರಿಣತೆಯಿಂ ಸಮಿರಣಮಲೆಯೆ ಹವಿರ್ಭುಜಂ ಚತುರ್ಮುಖಶಂಖದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತದಿಂದ ಮೆಱೆದು ವಸುಂಧರಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೃಷ್ಟಿಯಂ ಕಱೆಯೆ ಗರ್ಭದರ್ಭಕನ ಪುಣ್ಯದೆಸೆಯಂ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ನವಗ್ರಹಂಗಳೇಕಾದಶಸ್ಥಂಗಳಾಗೆ ಪರಿಜನ ಪುರಜನ ಸನಾಭಿಜನಂಗಳನುರಾಗ ರಸಸಾಗರದೊಳ್‌ಮಗ್ನರಾಗೆ ಉದಯಕಾಲದ ಶುಭಲಗ್ನದೊಳ್ ಹಿಮರಶ್ಮಿಯಂತುದಯಿಸಿ ನಿಜಜನ್ಮೋತ್ಸವಾನೂನವಸುದಾನದಿಂ ವಸುಂಧರೆಗನ್ವರ್ಥಾಭಿಧಾನಮಂ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ರಶ್ಮಿವೇಗಾಭಿಧಾನಮಂ ಪಡೆದು ಬಳೆಯುತ್ತುಮಿರೆ

ಕಂ || ಪ್ರಮದಾಕ್ಷಿಕುಮುದವಿಕಸನ
ಹಿಮರಶ್ಮಿ ವಿರೋಧಿಖಚರಗರ್ವತಮೋವಿ
ಭ್ರಮ ತೀವ್ರರಶ್ಮಿ ಗುಣರಾ
ಗಮನಾಳ್ದಂ ರಶ್ಮಿವೇಗನನುಪಮಭೋಗಂ ೨೬

ಮ || ಲಲನಾಲೋಚನಕೈರವಕ್ಕೆ ಮುದಮಂ ತಂದೀವ ವಕ್ತ್ರೇಂದುಮಂ
ಡಳದೊಳ್‌ಶ್ಮಶ್ರುವಿಲೇಖೆ ನುಣ್ಗಱೆಯವೋಲ್ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪೆ ಕಾಂತಾಕುಚಾ
ವಳಿ ಭಾಸ್ವನ್ನಿಕಷಾಶ್ಮಸಂಗತಿಯಿನಂಗಂ ಷೋಡಶಸ್ವರ್ಣನಿ
ರ್ಮಳವರ್ಣಾಂಗಮರೀಚಿ ಯೌವನಮನಾಂತಂ ಖೇಚರಾಧೀಶ್ವರಂ ೨೭

ಮದನಾಶ್ತ್ರಂ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಮೋಹನಶರಂ ಸೌಭಾಘ್ಯಸಂಪತ್ತಿಯು
ನ್ಮದನಾಖ್ಯೇಷು ಕಳಾವಿಚಕ್ಷಣಗುಣಂ ಸಂತಾಪಬಾಣಂ ರತಿ
ಪ್ರದಬಾಣಂ ಸುದತೀವಶೀಕರಣಮಸ್ತ್ರಂ ಯೌವ್ವನಾರಂಭಮಾ
ಗೆ ದಿಟಂ ದರ್ಪಕನಂದದಿಂದೊಲಿಸಿದಂ ವಿದ್ಯಾಧರಸ್ತ್ರೀಯರಂ ೨೮

ಉ || ಕೈರವನೇತ್ರೆಯರ್ ವಿಕಚಕೈರವಮಂ ವರವಾರಿಜಾಸೈಯರ್
ವಾರಿಜಷಂಡಮಂ ಕುಸುಮಕೋಮಳೆಯರ್ ಕುಸುಮೋರುಶಯ್ಯೆಯಂ
ಚಾರುನವೀನಚಂದನಸುಗಂಧಿಯರುಜ್ವಳಚಂದನದ್ರವಾ
ಸಾರಮನಾರೊ ಸಾರದವರೊಲ್ದಭಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಶ್ಮಿವೇಗನಂ ೨೯

ವ || ಅಂತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೌವನಪ್ರಾಯನುಂ ಸಮನುಭೂತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯನುಂ ಸಮಾಸಾಧಿತ ಸಕಳಕಳಾವಿದ್ಯಸಮೂಹನುಂ ನವಯೌವನಶ್ರೀಜನ್ಮಗೇಹನುಂ ನಿಜಾಕಾರನಿರ್ಜಿತ ಮನೋಜನುಮಾದ ತನೂಜನಂ ಕಂಡು ಯುವರಾಜಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದನೆಂದಾ ನಂದಮಂದಿರಹೃದಯನಾಗಿ

ಕಂ || ಕುಂಠಿತರಿಪುಮದನವೆನಿಪ
ಕಂಠೀರವನಾತ್ಮಜಂಗೆ ಯುವನೃಪಪದವೀ
ಕಂಠಿಕೆಯಂ ಕಟ್ಟಿದನು
ತ್ಕಂಠತೆಯಿಂ ತೀವೆ ದಿಶೆಗಳಂ ತೂರ್ಯರವಂ ೩೦

ವ || ಅಂತನಂತಸಾಮಂತಸಮೇತಂ ಯುವರಾಜಂಗೆ ಖೇಚರರಾಜಂ ಯುವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಳ್‌ಪ್ರಾಣಿಗ್ರಹಣಮಂ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಜಾನ್ವಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆನಿಪ ಕನ್ಯಾರತ್ನಪಾಣಿಗ್ರಹಣಮಂ ಮಾಡಿಸಲೆಂದುದ್ಯುಕ್ತಚಿತ್ತನಾಗಿರೆ

ಕಂ || ತಮತಮಗುಭಯಶ್ರೇಣಿಯ
ಸಮಸ್ತ ಖಚರಾಧಿನಾಥರಾತನ ಭುಜವಿ
ಕ್ರಮಮಂ ಕ್ರಮಮಂ ವಿದ್ಯಾ
ಶ್ರಮರೂಪಮನೊಲ್ದು ಕೇಳ್ದು ನಿಜತನುಜೆಯರಂ ೩೧

ಮದನಶರಾಕಾರೆಯರಂ
ಮದನೋನ್ಮದಕುಂಭಿಕುಂಭಕುಚಯುಗಳೆಯರಂ
ಮದನಕಳಾಕುಶಳೆಯರಂ
ಮದನಮಹೀಪಾಳಭಾಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯೆಯರಂ ೩೨

ವ || ಕನ್ಯಾರತ್ನಮಂ ಕುಡುವುದರ್ಕಿದುವೆ ಸಂಚರಮೆಂಬಂತೆ ಪುರುಷರತ್ನೋಪಾರ್ಜ ನೋಪಾಯಮೆನಿಸಿದ ರತ್ನೋಪಾಯನಂಗಳುಮನುಚಿತವಚನಚತುರ ಸಚಿವೋತ್ತಮರ ಕೆಯ್ಯೊಳಟ್ಟುವುದುಮಟ್ಟಿದುದೆ ಮುಹೂರ್ತಮಾಗೊಡ್ಡೋಲಗಂಗೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದ ಪಾಗುಡಮುಮಂ ಲೇಖಾರ್ಥಮುಮಂ ಮಹಾಸಂಧಿವಿಗ್ರಹಿಯಂ ಕೆಯ್ಕೊಳಲ್ವೇೞ್ವುದು ಮಾತಂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಮೆಂದು ಕೆಯ್ಕೊಂಡು ರತ್ನಕರಂಡಕದ ಮುದ್ರೆಯನುನ್ಮುದ್ರಿತಂ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ದ ರತ್ನಾಭರಣಂಗಳಂ ಖಚರವಲ್ಲಭಂಗೆ ಬೇಱೆ ವೇಱೆ ಬಿರ್ಚಿ ತೋಱಿ ಸುವರ್ಣಪತ್ರಲಿಖಿತಲೇಖಾರ್ಥಮಂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಸ್ಖಳಿತವಾಚಕಂ ಸಭಾಮಂಡಳ ಶ್ರವಣರಮಣೀಯಮಾಗೆ ಖಚರಾಧೀಶನಾದೇಶದಿಂ

ಉ || ಖೇಚರನಾತ್ಮಜಾತಸುಭಗತ್ವಗುಣಪ್ರಕಟಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂ
ವಾಚಿಸೆ ಸಂಧಿವಿಗ್ರಹಿಶಿಖಾಮಣಿ ಮೆಯ್ನವಿರುಣ್ಮಿ ಹರ್ಷಮಂ
ಸೂಚಿಸೆ ಕೇಳ್ದು ರಾಜಸಚಿವಪ್ರಚಯಕ್ಕುಚಿತಾರ್ಥಮಂ ನಿರಾ
ಳೋಚದಿನಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿದನೊಪ್ಪಿರೆ ತನ್ನುಚಿತಜ್ಞತಾಗುಣಂ ೩೩

ವ || ಅಂತು ಮನ್ನಿಸಿ ಸಮುನ್ನತಪ್ರತ್ಯುಪಾಯನಂಬೆರಸು ಕನ್ಯಾರತ್ನಾಕರ್ಷಣಮಂತ್ರ ನಿಪುಣರೆನಿಪ ಮಂತ್ರಿಗಳಂ ಕಳಿಪುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭವಿಭುವಿನುದ್ಯೋಗಮಂ ರಶ್ಮಿವೇಗಂ ಕಂಡೀ ಸಂಭ್ರಮಮೇನೆಂದು ತಂದೆಯಂ ಬೆಸಗೊಳೆ ನಿನ್ನ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧಮೆಂದಱಿಪೆ ಲಬ್ಧಿವಸದಿಂ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿತೀರಂ ತನಗನತಿದೂರಮಪ್ಪುದಱಿಂ

ಕಂ || ಸಮನಿಪ ವಿವಾಹಸಂಬಂ
ಧಮನತಿದೃಢಬಂಧಮೆಂದೆ ತನಗದು ಬಂದಂ
ತಮರದಮಂ ನೋಡುವ ಚಿ
ತ್ತಮನಾಳ್ದಂ ಚೋರನಂದದಿಂದಾ ಖಚರಂ ೩೪

ಮಾರಂ ಮಿಗೆ ಚಿತ್ತಗೃಹ
ದ್ವಾರಮನೊಳಪುಗಲೆ ಬಗೆಯೆ ವೈರಾಗ್ಯಗುಣಂ
ಬಾರಿಸಿದುದು ಚತುರಪ್ರತಿ
ಹಾರನ ತಱದಿಂ ಕುಮಾರಕಂಠೀರವನಾ ೩೫

ವ || ಅಂತೊಗೆದ ವೈರಾಗ್ಯಭಾವನಾವಿಶೋಧಿಯೆ ಜಾತಿಸ್ಮರಣಕಾರಣಮಾಗೆ

ಮ || ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಗುಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ದಿವಿಜಸ್ತ್ರೀಯರ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಧರೀ
ಗಣವೆಂದುಂ ಕಿಡದಿರ್ಪ ಯೌವನಕೆ ನಿತ್ಯಂ ಯೌವನಂ ನಾಕಜ
ಪ್ರಣುತಶ್ರೀವಿಭವಕ್ಕೆ ಖೇಚರಪದಂ ನೋೞ್ಪಂದು ಹೇಮಾಚಳ
ಕ್ಕಣುವೆಂತಂತೆ ಸಮಾನಮೆಂದಿೞಿಸಿದಂ ಜಾತಿಸ್ಮರಂ ಖೇಚರಂ ೩೬

ಕಂ || ದೇವಗತಿ ವಿಷಯಿಗಲ್ಲದ
ದೇವುದೊ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗದಱೊಳಲ್ಪವ್ರತಮುಂ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸದು ಪರಿ
ಭಾವಿಪೊಡೆ ತಪಕ್ಕೆ ಮನುಜಗತಿಯೊಂದೆ ವಲಂ ೩೭

ಮುನ್ನಿನ ತಿರ್ಯಗ್ಗತಿ ಬೞಿ
ಕ್ಕನ್ನೆರಪಿದ ದೇವಗತಿ ವಿನಿಷ್ಫಲಮಾದ
ತ್ತಿನ್ನೀಭವಮಂ ತಪದಿಂ
ದನ್ನೆಗೞ್ದಾಂ ಸಫಳಮಾಗೆ ಮಾೞ್ಪೆನಮೋಘಂ ೩೮

ವರ ಬೋಧನಿಶಿತಖೞ್ಗಂ
ನಿರವಧಿವೈರಾಘ್ಯಖೇಟಕಂ ಕೆಯ್ಗಳವ
ಟ್ಟಿರೆ ದುರಿತರಿಪುವನಲೆವುದು
ನೆರವಂ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಪಗೆಯನಿಱಿಯದರೊಳರೇ ೩೯

ವ || ಎಂದಿಂತು ತನ್ನಂತರಂಗದೊಳ್‌ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ

ಕಂ || ವಿಮಳಗುಣಪ್ರಕಟನದ
ತ್ತಮನಸ್ಕಂ ಖಚರನಿಂದುವೆಂತಂತಿರೆ ರಾ
ಗಮನಾಗಳೆ ನೂಂಕಿ ಸದ್ವೃ
ತ್ತಮನುತ್ತಮನೊಲ್ದು ಮೆಱೆಯಲುದ್ಯತನಾದಂ ೪೦

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭನ ಸುತಂ ಸಂ
ಪದ್ಯೌವನ ರೂಪ ವಿಭ್ರಮಾಧಿಕಮನಿತುಂ
ವಿದ್ಯುದ್ವಿಳಸಿತಮೆನುತನ
ವದ್ಯಗುಣಂ ಬಗೆದನೇಂ ಮಹಾತ್ಮನೊ ಮಹಿಯೊಳ್‌೪೧

ವ || ಅಂತು ಬಗೆದು ಬೞಿಯಂ ತಂದೆಗಿಂತೆಂದಂ

ಕಂ || ಸುತನಿರೆ ಘನಬಂಧನದೊಳ್‌
ಪಿತೃಬಿಡಿಪುದುಗೆಟ್ಟು ಮದುವೆಯೆಂಬೀ ನೆವದಿಂ
ಮತಿವಿಕಳರಂತೆ ಭವಸಂ
ತತಿಬಂಧದೊಳೆನ್ನನಿರಿಪುದುಚಿತಮೆ ಪೇೞಿಂ ೪೨

ವ || ಅದಱಿನೀ ಶೋಭನಮೆನಗಶೋಭನಂ ಕೆಯ್ನಿರೆಂಬುದು ಸಂಸೃತಿ ಲತಾಮೂಳಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ನೀರ್‌ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಂ ಪವಿತ್ರಚಾರಿತ್ರೇಂದುಗೆ ರಾಹುಗ್ರಹಣಮೆಂದು ತನ್ನ ವಿಷಯವಿರಕ್ತಿಯಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಮಾಡೆ

ಮ || ಒದವಿರ್ದೀ ನವಯೌನಂ ನಿರುಪಮಂ ರೂಪಂ ಕಳಾಪ್ರೌಢಿಯ
ಗ್ಗದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುದಗ್ರಮಪ್ಪ ವಿಭವಂ ವಿದ್ಯಾಧರಸ್ತ್ರೀಸಮೂ
ಹದೊಳಪ್ಪೊಂದು ವಿವಾಹಮುತ್ಸವಕರಂ ನೋೞ್ಪಂದಿ ವೈರಾಗ್ಯಮಾ
ಪುದಱಿಂದಾದುದಿವಂಗೆನುತ್ತೆ ಖಚರಂ ವಿಭ್ರಾಂತಿಯಂ ತಾಳ್ದಿದಂ ೪೩

ವ || ಅಂತು ವಿಭ್ರಾಂತಿಯಂ ತಾಳ್ದಿ

ಕಂ || ಅಂಬರಚರಪದಮಂ ಕುಡ
ಲಾಂ ಬಯಸಿರೆ ನಚ್ಚಿನೆರ್ಮೆ ಕೋಣನನೀದ
ತ್ತೆಂಬವೊಲೀ ಮಗನಿರದೆ ತ
ಪಂಬಡಲೆಳಸಿರ್ದನೆಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಸುಯ್ದಂ ೪೪

ಸ್ಮರರೂಪನಿವಂ ಜಾತಿ
ಸ್ಮರಣಾಗಲೆವೇೞ್ಕುಮಲ್ಲದೊಡೆ ವೈರಾಗ್ಯಂ
ದೊರೆಕೊಳ್ಳದೆಂದು ಖಚರಂ
ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಮಗುಱೆ ಮೋಹಮೂರ್ಛಿತನಾದಂ ೪೫

ದೊರೆಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಸುಖಮಂ
ಪರಿಹರಿಸಿ ತಪಕ್ಕೆ ಪೋಗಲುದ್ಯೋಗಿಸುವಂ
ಪರಿಪಕ್ಷಕ್ಷೇತ್ರಮನುೞೆ
ದರಣ್ಯಮಂ ಮಾಣದುೞುವ ಮರುಳಂ ಪೋಲ್ಕುಂ ೪೬

ವ || ಅದುಕಾರಣದಿಂ

ಮ || ಕ್ರಮಮಂ ಮಿಱಲೆಬಾರದೀ ಮದುವೆಯಂ ಸಂತಾನಸಂರಕ್ಷಣಾ
ರ್ಥಮೊಡಂಬಟ್ಟಧಿರಾಜ್ಯಮಂ ತಳೆದು ನೀನೆನ್ನಂ ತಪೋರಾಜ್ಯಭಾ
ರಮನಾಂಪಂತಿರೆ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರ ಬೞಿಕಂ ನೀನುಂ ತಪೋರಾಜ್ಯಭಾ
ರಮನಾನಿಂತಿದು ರಾಜನೀತಿಗುಚಿತಂ ಮನ್ನಿಪ್ಪುದೆನ್ನುಕ್ತಿಯಂ ೪೭

ವ || ಅದಲ್ಲದೆಯುಮಿ ತಪೋಭೂಮಿಕಾರೋಹಣಂ ಪರಿಣತವಯಸರಪ್ಪೆಮ್ಮಂದಿ ಗರ್ಗುಚಿತಮಲ್ಲದೆ ನವಯೌವನನಪ್ಪ ನಿನಗೀಗಳುಚಿತಮಲ್ಲೆಂದನೇಕಪ್ರಕಾರ ಲೌಕಿಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಬಳಾಬಾಹುಪಾಶದೊಳ್‌ತೊಡರ್ಚುವ ನುಡಿಗಳಂ ನುಡಿಯೆ ರಶ್ಮಿವೇಗನಿಂತೆಂದಂ

ಕಂ || ಭಾವಿಸುವೊಡೆ ನಿಮ್ಮಯ ನುಡಿ
ದೀ ವಚನಮೆ ಸತ್ಯಮೆನಗೆ ಕೃತ್ಯಂ ಪೃಥುಕೋ
ಪಾವಿಳನಂತಕನಿಂತಿದ
ನಾವಗಮನುಸುರಿಪೊಡವನೊಳದು ಕೂಡುಗುಮೇ ೪೮

ಎಱಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೆಯ್ಯಂ
ಮಱೆದಿರೆ ನಿಜಜೀವಿತಾಬ್ಧಿ ಗೞಿಯಿಸೆ ಬೞಿಕಂ
ತಱುನೀರ ಮಿಂಬೊಲಮರರ್‌
ಮಱುಗುವರುೞಿದವರ ಬಾೞ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೆಯೆ ಪೇೞಿಂ ೪೯

ಉ || ಪುಟ್ಟೆ ವಿರಕ್ತಿ ಲಭ್ದಿವಶದಿಂ ಬೞಿಯಿಕ್ಕದೆ ಕಾಲಮಂ ತಪಂ
ಬಟ್ಟು ಪರತ್ರೆಯಂ ಸುಜನನಾರ್ಜಿಸವೇೞ್ಪುದು ಭೋಗಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ
ನೆಟ್ಟನೆ ನಿಂದು ಮೆಯ್ಮಱೆದನಪ್ಪೊಡೆ ದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಾಂತಕಂ
ತೊಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಬೞಿಕೇಂ ದೊರೆಕೊಳ್ಗುಮೆ ದುಲರ್ಭಂ ತಪಂ ೫೦