ಪುಷ್ಪದಂತ ಪುರಾಣಂ (ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ)

ಅಂಚಳ ೫ – ೩ – ೨ ಬಟ್ಟೆ

ಅಂತಿಕ ೩ – ೬೪ ಸಮೀಪ

ಅಂಬುಗಂಡಿ ೨ – ೬೧ ನೀರಿನ ದಾರಿ

ಅಗಿ ೮ – ೪೬ ಹೆದರು

ಅಗುಂತಿ ೯ – ೧೦೯ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅಗುಂದಲೆ ೨ – ೨೩ ಅತಿಶಯ

ಅಗ್ಗ ೨ – ೭೭ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಅಗ್ಗಳಿಸು ೨ – ೪೩ ಹೆಚ್ಚಿಸು

ಅಗ್ರಿಮ ೮ – ೪೫ ಮೊದಲಿಗ

ಅಜಾಕೃಪಣೀಯ ೧ – ೭೮ ಆಡಿನ ಮೊಲೆ

ಅಣಿ ೫ – ೧೨ ಸೈನ್ಯ

ಅಣ್ಕೆ ೩ – ೧೧೮ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು

ಅತ್ತಳ ೭ – ೭೫ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅದುಗುಂತಿ ೮ – ೫೪ ಅದಿರ್ಗಂತಿ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೂವು

ಅದಟ ೮ – ೧೩ ಪರಾಕ್ರಮ

ಅಧರಿಸು ೧೦ – ೫೧ ಕೀಳು ಮಾಡು

ಅನುಷ್ಣ ೯ – ೪೭ ಚಂದ್ರ

ಅಪಚಯ ೨ – ೫೦ ಬಿಡಿಸುವುದು

ಅಮರಧನು ೫ – ೧೦ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು

ಅಮರರಾಜೋರ್ವೀಜ ೧ – ೮೧ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ

ಅಮ್ಮಾವು ೩ – ೧೨೭ವ ಕಾಡುಹಸು

ಅವಚಱು ೧೩ – ೬೧ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸು

ಅವಟಯ್ಸು ೮ – ೪೭ವ ಒಪ್ಪಿಸು

ಅಷ್ಟ ಶೋಭೆ ೮ – ೪೯ವ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಾರಣೆ ತೆಗೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಎಂಟು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಅಳುಂಬ ೨ – ೮೭ ಅತಿಶಯ

ಅಳುಂಬ ೩ – ೧೧೪ವ ಮನೋಹರ

ಅೞ್ಕಮೆ ೮ – ೧೭ ಪರಾಕ್ರಮ

ಆಂದೋಳ ೮ – ೨೮ವ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ

ಆಕೃಷ್ಟಿ ೫ – ೭೪ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಆಚ್ಛಾದನ ೩ – ೧೦೯ ಮುಚ್ಚುವುದು

ಆತಪ ೮ – ೧೦೪ ಬಿಸಿಲು

ಆನ್‌೫ – ೩೭ ಮೇಲೆಬೀಳು

ಆರ್ದಕ ೨ – ೪೭ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ

ಆಱಡಿ ೧೩ – ೨ ಹಿಂಸೆ

ಆಲೇಹನಂಗೈ ೩ – ೭೬ವ ನೆಕ್ಕು

ಆವೇದಿಸು ೮ – ೨೧ ಹೇಳು

ಇಂಡೆಯಾಟ ೧೨ – ೨೧ ಚೆಂಡಾಟ

ಇಕ್ಕೆದಾಣ ೨ – ೪೬ ಆಶ್ರಯ

ಇಕ್ಷುಯಂತ್ರ ೨ – ೪೯ ಆಶ್ರಯ

ಇಕ್ಷುಯಂತ್ರ ೨ – ೪೯ ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಣ

ಇಱುಂಬುಗೊಳ್‌೫ – ೫೫ ಸಂದು ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಸೇರು.

ಇಸುವೆಸ ೯ – ೬೦ ಸೇವಾವೃತ್ತಿ

ಇಳಿಪು ೨ – ೫೨ ಲೇವಡಿ ಮಾಡು

ಈನ್‌೩ – ೧೨೬ ಕರು ಹಾಕು

ಈಷತ್‌೩ – ೮೪ ಸ್ವಲ್ಪ

ಉಂಡಿಗೆ ೪ – ೨೯ ಮುದ್ರೆ

ಉಚ್ಚಲಿತ ೬ – ೪೩ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ

ಉಜ್ಜುಗ ೫ – ೧ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸ

ಉಡುಪ ೧೩ – ೮ ಚಂದ್ರ

ಉತ್ತಮಾಂಗ ೩ – ೧೩೦ವ ತಲೆ

ಉದಂತ ೧ – ೩೨ ಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ

ಉದಂತ ೩ – ೧೦೨ ಹೇಳಿಕೆ, ವಿಚಾರ

ಉದೀಚಿ ೬ – ೩೬ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು

ಉನ್ನಿದ್ರೆ ೧೨ – ೬ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು

ಉಪಕಂಟ ೬ – ೯ ಸಮೀಪ

ಉಪಶಲ್ಯಕ ೨ – ೫೧ ಊರಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಾಳ

ಉಪಾಯನ ೬ – ೩೧ವ ಬಾಗಿನ, ಉಡುಗೊರೆ

ಉಪೋಷಿತೆ ೩ – ೧೧೩ ಉಪವಾಸ ಇರುವವಳು

ಉಷ್ಟ್ರ ೭ – ೧೯ ಒಂಟೆ

ಉಳಿಕೆ ೧೨ – ೨೭ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ

ಋಕ್ಷ ೮ – ೯ ಕರಡಿ

ಎಗ್ಗು ೧೩ – ೬೯ ಸಂಕೋಚ

ಎಚ್ಚು ೧೧ – ೬೩ ಹಚ್ಚು

ಎಡ್ಡ ೩ – ೩೬ ಸುಂದರ

ಎರೆ ೩ – ೧೨ ಬೇಡು

ಎಳಕುೞಿಯಾಡು ೨ – ೨೪ ಹೀಯಾಳಿಸು

ಎಳತೆ ೫ – ೨೪ ನೇತಾಡುವಿಕೆ

ಎಳಸು ೯ – ೧೪ ಬಯಸು

ಏವ ೩ – ೨೩ ಕೋಪ

ಏವಯ್ಸು ೮ – ೧೧೪ವ ಕೋಪಗೊಳ್ಳು

ಐಕಿಲ್‌೬ – ೩೫ ಹಿಮ

ಓವರಿ ೬ – ೫೩ ಕೊಠಡಿ

ಓಳಿ ೭ – ೬೯ವ ರಾಶಿ

ಕಂಕರಿ ೧೨ – ೨೭ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ

ಕಂಪಣ ೮ – ೧೮ವ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷ

ಕಟಕ ೮ – ೩೧ ಕಡಗ

ಕಟಿಸೂತ್ರ ೧೧ – ೬೩ ಉಡಿದಾರ

ಕಡುಪು ೩ – ೧೨೭ ಉಗ್ರತೆ

ಕಡೆ ೧೨ – ೧೦೨ ರಂಗೋಲಿ

ಕಣಯ ೮ – ೨೮ವ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷ

ಕಣ್ಚಲ್ಲ ೮ – ೧೧೫ ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆ

ಕನಕ ೩ – ೨೧ ಉಮ್ಮತ್ತ

ಕನ್ನಡಿಸು ೮ – ೪೧ ಪ್ರತಿಫಲಿಸು

ಕಬರಿ ೫ – ೬೯ ಕೂದಲು

ಕರಣೀಯ ೭ – ೪೯ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಕರವಳರು ೮ – ೪೨ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು

ಕರು ೨ – ೭೨ ಗೋಡೆ

ಕರ್ಣತಾಳ ೩ – ೫೯ವ ಆನೆಯ ಕಿವಿಯ ಬಡಿತ

ಕರ್ದಮ ೮ – ೪೭ವ ಕೆಸರು

ಕಲುಂಬು ೮ – ೩ ಕಲಕು

ಕಳ ೫ – ೮೦ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ

ಕಾಂಚೀಲತೆ ೫ – ೨೯ ಒಡ್ಯಾಣ

ಕಾರಂಡೆ ೨ – ೩೯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕಿ

ಕಾಶ್ಮೀರ ೧೨ – ೧೦೨ ಕಸ್ತೂರಿ

ಕಿತ್ತಡಿ ೩ – ೨೯ ಪಾದ

ಕಿಣಭ್ರಾಜತ್‌೮ – ೪೩ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ

ಕಿಱುಗೇಣ್‌೩ – ೩೬ ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತಿ

ಕಿಸು ೫ – ೬೨ ಕೆಂಪು

ಕೀರ್ಣ ೨ – ೬೯ ತುಂಬಿದ

ಕೀಲಾರ ೬ – ೨೨ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಜಾಗ

ಕುಪಿಜ ೪ – ೮೮ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ

ಕುನುಂಗು ೫ – ೭೪ ಬಗ್ಗು

ಕುಪ್ಪಿಗೆ ೩ – ೨೮ ಭರಣಿ

ಕುರವಕ ೨ – ೩೯ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ

ಕೂಂಕು ೩ – ೭೬ವ ಕುರಿತು

ಕೂರಿಸು ೯ – ೨೧ ಪ್ರೀತಿಸು

ಕೂರ್ಪು ೩ – ೧೬ ಪ್ರೀತಿ

ಕೂವ ೫ – ೯೭ ಬಾವಿ, ಕೂಪ

ಕೃಷ್ಣಾಗರು ೧೦ – ೯೧ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸುಗಂಧದ ಮರ

ಕೆಯ್ಪಱೆ ೫ – ೯೮ ಚಪ್ಪಾಳೆ

ಕೆಯ್ನೀರ್‌೮ – ೬೦ ಧಾರೆ

ಕೆಯ್ಗೆಯ್‌೨ – ೪೮ ಅಲಂಕರಿಸು

ಕೈತವ ೩ – ೧೯ ಮೋಸ

ಕೊಂಡುಕೊನೆ ೧ – ೬೭ ಹೊಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ೩ – ೧೨೯ವ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವುದು

ಕೊಣಸು ೩ – ೪೬ವ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿ

ಕೊನರು ೨ – ೪೫ ಚಿಗುರು

ಕೊಱಚಾಡು ೨ – ೪೪ ಪೀಡಿಸು

ಕೊಲ್ಲಿನೋಟ ೫ – ೯೦ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟ

ಕೋ ೮ – ೫೦ ಪೋಣಿಸು

ಕೊಟ್ಟಾಗಾರ ೬ – ೨೨ ಕೋಷ್ಠಾಗಾರ, ಕಣಜ

ಕ್ರಕಚ ೭ – ೧೭ ಗರಗಸ

ಗಗನಾಪಗೆ ೭ – ೬೬ ಗಂಗೆ

ಗವ್ಯೂತಿ ೬ – ೧೭ವ ದೂರದ ಒಂದು ಅಲತೆ

ಗೞಿಸು ೯ – ೬೯ ಒಂದುಗೂಡಿಸು

ಗಹನ ೫ – ೬೩ವ ಕಾಡು

ಗಾಡಿ ೨ – ೪೪ ಸೌಂದರ್ಯ

ಗಾತ್ರಕ್ಷೇತ್ರ ೩ – ೧೦೭ ದೇಹ

ಗಾವರಿಸು ೫ – ೧೫ ಧ್ವನಿ ಮಾಡು

ಗುಂಜಿ ೮ – ೧೧೯ ಗುಲಗಂಜಿ

ಗುಣ ೯ – ೧೧೧ ಬಿಲ್ಲಿನದಾರ

ಗುವಿ ೮ – ೨೮ವ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು

ಗೆಂಟು ೨ – ೮೨ ಹತ್ತಿರ

ಗೊಂದಳ ೩ – ೧೨೭ ಗುಂಪುಗೂಡು

ಗೋತ್ರ ೫ – ೪೭ವ ಬೆಟ್ಟ

ಚಂದ್ರಿಕೆ ೮ – ೧೦೬ ವ ಬೆಳದಿಂಗಳು

ಚಟ್ಟ ೨ – ೬೧ ಶಿಷ್ಯ

ಚಳಿಸು ೫ – ೯೨ ಕುಟ್ಟು

ಚಾಗ ೨ – ೪೪ ತ್ಯಾಗ

ಚಾಳಿಸು ೮ – ೩೬ ಚಲಿಸು

ಚಾಳಿಸು ೧೦ – ೬೮ ಹೀಯಾಳಿಸು

ಚೀನ ೨ – ೬೨ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ

ಚೀರ ಘಟ್ಟಿ ೨ – ೬೨ ಬ್ರಹ್ಮ (?)

ಚುನ್ನ ೧೩ – ೬೬ ಹಾಸ್ಯ

ಚೂಡಾಕರಣ ೪ – ೫೧ ಚವಲ

ಚೂಳಿಕೆ ೧ – ೯೪ ಬೆಟ್ಟ, ಮರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ತುದಿ

ಜಂಪತಿ ೧೨ – ೧೦ ದಂಪತಿ

ಜಗುೞು ೩ – ೪ ಜಾರು

ಜಡ ೩ – ೩ ನೀರು

ಜಲಕ್ಕನೆ ೩ – ೧೨೧ ಕೊಡಲೆ, ತಕ್ಷಣ

ಜಾಗ ೧೨ – ೧೦೦ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು

ಜೀವಣ ಶಾಲೆ ೨ – ೫೦ ಊಟದ ಮನೆ

ಝಂಪಾಣ ೫ – ೨೦ ಮುಸುಕು

ಝಷ ೫ – ೨೦ ಮೀನು

ಝಂಕಟ ೧೨ – ೨೭ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ

ಟಂಕಿತ ೨ – ೭೫ವ ಮುದ್ರಿಸಿದ

ಡಕ್ಕೆ ೧೨ – ೨೭ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ

ತಕ್ಕು ೩ – ೯೨ ಠಕ್ಕು, ಮೋಸ

ತಗುಳ್‌೨ – ೩೦ವ ತಾಗು, ತಗಲು

ತಟಂಕಷ ೧ – ೩೪ ಕೂಲಂಕಷ

ತನುತ್ರ ೬ – ೩೪ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ

ತರವಾರಿ ೬ – ೩೪ವ ಕತ್ತಿ

ತಱುಂಬು ೨ – ೭೭ ದೂಡು, ತಳ್ಳು

ತವೆ ೩ – ೧೨ ತೀರು

ತಳಕು ೮ – ೧೮ ಹೋಗು

ತಳವಾರೆ ೧೦ – ೭೧ ತುದಿಯ ವರೆಗು

ತೞೆ ೫ – ೧೯ ಛತ್ರಿ

ತಿಂಗಣಿ ೮ – ೫೦ವ ಗೊಂಡೆ

ತಿಂಬು ೨ – ೪೪ ತುಂಬಿಸು

ತಿಗ್ಮರೋಚಿ ೩ – ೧೨೦ ಸೂರ್ಯ

ತಿಱಿ ೨ – ೪೫ ಸಂಗ್ರಹಿಸು

ತೀರಮೆ ೨ – ೪೬ ಮುಕ್ತಾಯ

ತುಷಾರ ೩ – ೮೪ವ ಬೆಳದಿಂಗಳು

ತೂಳ ೫ – ೮೫ ಹತ್ತಿ

ತೆಂಬೆಲರ್ ೪ – ೨೩ ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿ

ತೆನೆ ೨ – ೬೧ ಗೋಪುರ

ತಲ್ಲಂಟಿ ೧೨ – ೧೦೯ ಉಡುಗೊರೆ

ತೇಂಕು ೫ – ೩೪ವ ತೇಗು

ತೇರಯ್ಸು ೨ – ೪೪ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ತೋಡು ೩ – ೪೦ ಸಮಾನ

ತೋಣಿ ೨ – ೬೭ ಸಮ

ತೋಮರ ೮ – ೨೮ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷ

ತೋಮೆ ೩ – ೧೨೭ವ ಗುಂಪು