೧. ಅಲ್ಟಿ-ಬಿದಿರಿನ ಸಾಧನ

೨. ಕೈ ರಾಟಿ-ಮುದ್ದಿ

೩. ಕಾಂಡಕಿ ಸುತ್ತುವ ರಾಟಿ

೪. ರಾಟ್ಸ್ಯಾಳ

೫. ಹಾಸು ಹೊಯ್ಯುವ ಹರಿ (ಪಾಗಡಿ ರಾಟಿ)

೬. ಟಾನಹರಿ

೭. ಕೆಚಗುಣಕಿ

೮. ಗೋಡಾ

೯. ಕುಂಟಿ

೧೦. ಶೆಟಲ್‌

೧೧. ಹೊಕ್ಕಳ ಗೂಟ

೧೨. ಕಿವಿಗೂಟ

೧೩. ಅರದಂಡಿಗೆ

೧೪. ಪಿಂಜರ

೧೫. ಹಗ್ಗದ ಗೂಟ

೧೬. ಹಣಗಿ

೧೭. ತಂತಿ ಬೆಜ-ಕೈ ಬೆಜ

೧೮.  ಶೆಳ್ಳು

೧೯. ಶಲಿಗಿ ಶೆಳ್ಳು

೨೦. ಲಾಳಿ-ಕೈ ಲಾಳಿ

೨೧. ಚುಂಗಿ ಕೋಲು

೨೨. ಪೇಟಿ ಕೋಲು

೨೩. ವೈಂಡಿಂಗ್‌ ಮಶಿನ್‌

೨೪. ಗಾಡಾ

೨೫. ಕಾಲ್ಪಡಿ

೨೬. ಶೇಡಕಟಗಿ

೨೭. ಉಡಾತ್ರ

೨೮. ಪಿಡಚಿ

೨೯. ನೇಯ್ಗೆ ಹಗ್ಗ

೩೦. ಕುಂಚ

೩೧. ಪಳಿಗಟಿಗಿ

೩೨. ತಟ್ಟು-ಬೆಜ

೩೩. ಶೆಟಲ್‌ಗಣಿ

೩೪. ಕೈಗೂಟ  (ರಾಮಲಿಂಗ ಗೂಟ)

೩೫. ಮಗ್ಗದ ಕುಣಿ.