ನೂಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವದು

ನೂಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವದು

ಕಾಂಡಕಿ ಸುತ್ತುವದು

ಕಾಂಡಕಿ ಸುತ್ತುವದು

ಹಾಸು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವದು

ಹಾಸು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವದು

ಹಣೆಗೆ ಕೆಚ್ಚುವದು

ಹಣೆಗೆ ಕೆಚ್ಚುವದು

ಮಗ್ಗದ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯುವದು

ಮಗ್ಗದ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯುವದು

ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಹಾಸು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವದು

ಹಾಸು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವದು

ಹಾಸು ಹಣೆಗೆ ಜೋಡಣೆ

ಹಾಸು ಹಣೆಗೆ ಜೋಡಣೆ