ಮರದ ಬೇರಿಗೆ
ಮೌನದಲ್ಲೇ ಮಜ

ಎಲೆಗೆ ಸದ್ದೇ ಬೇಕು.
ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಕೂತ ಹಕ್ಕಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿಯಾದರೂ
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಹೂವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಿಡು,
ಬೆರಗಾದ ಧರೆಗೇ ಗೊತ್ತು.

೧೯೯೩