ಕೇಳಿರೇನರಿ ಕತಿಯ ಕೇಳೀರೇನು|
ಕುದರೀ ಸಿದ್ಧನ ಕತಿಯ ಕೇಳೀರೇನು ||

ಒಂದಾನೊಂದೂರಾಗ ಸರದಾರ ಇದ್ದಾ
ಅವನ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕುದರೀಸಿದ್ಧಾ
ಕಣ್ಣಾಗ ಮಿಂಚೀನ ಚೂರಿ ಇಟಗೊಂಡಿದ್ದ
ಎದೆಯಾಗಿನ ದಯಮಾಯ ಒಣಗಿಸಿದ್ದ.

ಲೋಕಾ ಕಾಕು ಮಾಡಿ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ
ಮೋಡ ಗುಡುಗಿದ ಹಾಂಗ ಮಾತಾಡತಿದ್ದ
ಚಿಗರ ಚಿವುಟುತಿದ್ದ ಹಸರ ತುಳಿಯುತಿದ್ದ
ಬರಸಿಡಿಲು ಜಡಿಧಾಂಗ ನಗತಿದ್ದ.

ಆಡೋ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಓಡ್ಯೋಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ
ಚಂಡಾಟ ಚಕ್ಕಂದವಾಡಿದ್ದ
ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಮಂದೀಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕರುಣೆಗೆ
ಕೈಮೀರಿ ಸೈಯಳತೆ ದಾಟಿದ್ದ.

ಮಿತಿಮೀರಿದತಿಶಯ ತಾಳsದ ಜನ ತಗಿ
ಛೇ ಬ್ಯಾಡ ನಮಗವನ ತಂಟೆ.
ಯಾಕಂತೆ ಕೇಳಿದರ ಹೇಳ್ಯಾರು ಹಣೆಕುಟ್ಟಿ
ರಾಜನ ಮಗಳಿಂದ ಹಿಂಗಾಯಿತೇ:

ನಾಡೀನ ರಾಜನ ಮಗಳಿವನ ಮೆಚ್ಚಿದಳು
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣು ಬಾರೊ ಪೋರ,
ಏ ರಂಭೆ ನೀ ನನಗೆ ಸಹಚರಿಯಾಗೆಂಬೆ
ನಂಬಿದೆನೇ ನಿನ್ನ ಪೂರ.

ರಚನೆಯ ವಚನsವ ಆಡಿಕೊಂಡಾಡುತ
ಸೂರೆಗೊಂಡಳು ಸುಖದ ಸಾರ
ಕಡಿಕೊಮ್ಮೆ ಕಪಟವ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಓಡಿದಳು
ಛೀ ಸರಿಯೊ ಬೇಬರಿಸಿ ದೂರ.

ಅಂದಿನಿಂದಲಿ ಸಿದ್ಧ ಹಿಂಗಟಿ ಒರಟಾಗಿದ್ದ
ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಶಿವನೆ ಬಲ್ಲ
ಹಿಂಗs ಸಾಗಿರಲಾಗಿ ಮುಂದೀನ ಕತಿ ಕೇಳ್ರಿ
ತಿಳಿಯsದು ದೈವದ ಗೂಢ ||


ಮಂದೀಯ ಮೈತ್ರೀಗೆ ಎರವಾಗಿ ಒಂದಿನ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕಾಡಿನಾಗಿದ್ದ
ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ಕುದರಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ.

ಗಡಬಡಿಸಿ ನಿಂತ ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ
ಮೂಡಣದ ಗುಡ್ಡsದಲಿ ಹೊಯ್ಕ!
ಅರನಿದ್ದಿಯೊಳಗೆದ್ದು ಕಾಡು ಕಣ್ದೆರೆಧಾಂಗ
ಶಿಖರದ ನೆತ್ಯಾಗ ಬೆಳಕ!

ಕರಿಯ ಕುದುರಿಯನೇರಿ ಭರದಿಂದ ಬರತಿದ್ದ
ಕಾವೀಯ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾವಾ
ಕತ್ತsಲ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹೋ ಬಂದ ಬೆಳಕೇನ
ಇಳಿಧಾಂಗ ಮುಗಿಲೀನ ದೈವಾ!

ಕಾಡನ್ನೆ ಮಡಿಮಾಡಿ ಮುಡಗಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಾಂಗ
ಹೆಡಗಿ ರುಂಬಾಲೇನ ಹಸರಾ!
ಕತ್ತೀಗಿ ಶಮನಾಸ ಸುತ್ತ್ಯಾನ ನೆತ್ತ್ಯಾಗ
ಹಾರ್ಯಾಡೊ ಚುಂಗsದ ದಿಗರಾ!

ಬರೆದ ಕಾಡಿಗಿಯೊಳಗ ಹರಿದಾಡೊ ಮಿಂಚುಗಳ
ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕಣ್ಣೀನ ಗತ್ತಾ
ಮಾರುದ್ಧ ಜಡೆಯಿತ್ತು ಮೊಳದುದ್ದ ಬಿಳಿಗಡ್ಡ
ಗುದ್ದಿಮೊಳದಷ್ಟುದ್ದ ನಗತಾ.

ಗುಡ್ಡsದ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕೆಂಡsದ ಉಂಡೀಯ
ಉರುಳೀಸಿಧಾಂಗೋಡಿ ಬಂದಾ.
ಹೆಜ್ಜಿಹೆಜ್ಜಿಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಗಾರವೆತ್ತೂತ
ಹೈ ಅಂತ ಹಯವೇರಿ ಬಂದಾ.

ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಗುಟ್ಟ ಬಲ್ಲಂಥ ಬಾವಾ
ಕಲ್ಲಿನಂಥವನೆದುರು ಬಂದಾ.
ದೊಡ್ಡ ಬೆರಗುಗಳನ್ನು ಉಂಡಂಥ ಮುಖವೇನ
ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ಧನ ಮುಂದ ಬಂದಾ.

ಬಂದಾ ಬಂದಾ ಮುಂದsನ ನಿಂದಾ
ಬಾರೋ ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಮಗನ ಅಂದಾ
ಸಲಿಗೀಲೆ ಹೆಗಲೀಗಿ ಕೈಹಾಕಿ ಚಿಲಮೀಗಿ
ಗಾಂಜಿ ಐತೇನಲೆ ಅಂದಾ.

ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರ ಜೊಲ್ಲುಕ್ಕಿ ನಕ್ಕಾನ
ಜೋಳಿಗ್ಯಾನ ಗಾಂಜಿಯ ತಗದಾ
ಕುಡಿಹುಬ್ಬ ಹಾರೀಸಿ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೇನಂದಿ?
ಹೆಣ್ಣು ಕುದರಿಗಿ ಸಮನಂದಾ.

ಹುಡುಗೇರ ಮೈಚಂದ ತುಳುಕುವ ಹರೆ ಚಂದ
ಹರೆಯ ಮಾರುವ ನಗೆಯ ಚಂದ
ಸೊಂಟsದ ಬೆಂಕೀಗೆ ಬಿಡುಮುಡಿಯ ಹೊಗಿ ಚೆಂದ
ಜೋಲಾಡೋ ಜ್ವಾಲೀಯ ಅಂದ.

ಮುದುಕನ ಹುಡುಕಾಟಕೆದುರು ಆಡದ ಹುಡುಗ
ತೆರಬಾಯಿ ತೆರೆಕೊಂಡೆ ಇದ್ದಾ
ಸೇದೂವೆಯೇನಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಮುದುಕ
ಒಲ್ಲೆಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಾ.

ಖೊಕ್ಕಂತ ನಕ್ಕಾ ತಗದಿಟ್ಟ ಹುಕ್ಕಾ
ಮಕ್ಕೆಗೆ ಹೊಂಟೇನೋ ಮಗನ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರಮಾಸೀಗಿ ಬರತೇನ
ಆ ತನಕ ಈ ಕುದರಿ ನಿನಗs.

ಮೇಸಿ ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕ ಕೈತುಂಬ ರೊಕ್ಕಾ
ಈ ಮಾತು ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡೊ ಮಾತು ಹುಡುಗಾ
ಮೈದಡವಿ ಎದ್ದಾನ ಪಡುವಣದ ಕತ್ತsಲ
ಮಸಿಯೊಳಗ ತಾ ಮಾಯವಾದ.


ಹತ್ಯಾನ ಕುದರಿ ಬಂದಾನ ಊರೀಗಿ
ಮಂದಿ ಕರೆದರು ಕುದರಿಸಿದ್ಧಾ
ಕುದರಿ ಒಡನಾಟಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬದಲಾಗ್ಯಾನ
ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಯಾಗು ಸಿದ್ಧಾ.

ಏನಂಬೊ ಕುದರಿ! ಕಣ್ಣಾಗ ಚೂರಿ!
ಹುಡುಗನ ಮನದಾಗ ಆಡ್ಯಾವರಿ!
ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದುಕ್ಕೀನ ಹಾಂಗ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚಿ
ಝಳಪಿಸುವ ಖಡ್ಗಧಾಂಗಿದ್ದಾವರಿ.

ಒಡೆಯನ ದನಿ ಕೇಳಿ ಓಡ್ಯೋಡಿ ಬರತಿತ್ತು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಡದೀಯ ಹಾಂಗ
ಬೆನ್ನೇರಿ ಕತ್ತೀನ ಕೂದsಲ ಹಿಡಿದರ
ಕರಿಯ ಹುಡುಗಿಯ ಕೂಡಿಧಾಂಗ.

ಹಿಂಗಾಲ ಮ್ಯಾಲ್ನಿಂತು ಸೊಂಟ ಬುಗುರಿಯನೆತ್ತಿ
ಒಡೆಯಾನ ತೊಡಿಗೊತ್ತಿ ಒತ್ತಿ
ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದರ ಬೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಹುಡುಗ
ಹೌಹಾರಿ ಹಾ ಅಂದ ಬೆವರಿ.

ಗೆದ್ದಾನ ಯುದ್ಧಾ ಹೈ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾ
ಊರೀನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ.
ಹೊಳೆಯೊ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೊಗಳ್ಯಾರ ಮಂದಿ
ಸಿದ್ಧನ ಕುದರಿಯ ಜೋಡಿ.

ಹಾರದೆತ್ತರವಿಲ್ಲ ಜಿಗಿಯದ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ
ಮುಟ್ಟsದ ಗುರಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಲಹರಿ ಲಹರಿಯೊಳಗ ಕುದರಿ ಹರಿದಾಡಿದರ
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹಸಿರೊಡೆದವನಲ್ಲ!


ರಾಜನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸವಾರಿ
ಜಿದ್ದಿಲೆ ಗೆದ್ದಾನ ಗುರಿಯ
ಈ ವಾಜಿ ತೇಜಿಯ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಂದ
ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಇದರ ಪರಿಯ.

ಗಂಡಗಂಡರ ರಾಜ ಮಂಡಿಯೂರುತ ಬಂದ
ತಗೊ ಮಗಳ ಕೊಡೊ ಕುದರಿ ಅಂದ,
ಹೆಂಡೀರ ಕೊಟ್ಟsರು ಕೊಡೆನೆಂದ ಸಿದ್ಧ
ಛೇ ರಾಜ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ.

ಬಡನಡುವಿನೊಯ್ಯಾರಿ ಅವಳೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ
ಸಿದ್ಧನ ಬಳಿಬಂದು ಖುದ್ಧ.
ಏನೊ ಕುದುರೀಜಾಣ ಎಲ್ಲೇತ್ಯೊ ನಿನ ಗ್ಯಾನ
ಎದಿಯೊಳಗ ಹೊಕ್ಕೀಯೊ ಕದ್ದ.

ಕುದರೀಯ ಕಾಣುತ ಚೆದುರಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕಿ
ಮಧುರ ನುಡಿದಳು ಹಲವು ಅಂದ.
ಕುದುರೀಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೆದಕೆದರಿ ಕೇಳಿದಳು
ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ ಹೇಳು ಚಂದ.

ಅರಸನ ಮಗಳೆ ನೀ ಅರಶೀನ ಸೀರೆವಳೆ
ಐವತ್ತು ನೆರಿಗೆಯ ಹಾಸಿ
ಹೊಳ್ಳ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತsಲೆ ನೆತ್ತsರು ಕಾರಿದರು
ದಕ್ಕsದು ನಿನಗಿಂಥ ಕುದರಿ.

ಸಿದ್ಧsನ ಸೊಕ್ಯಾಯ್ತು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಾಯ್ತು
ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿತ್ತು ಕುದರಿ.
ಜಗದ ಸವಾರರ ಹೊಟ್ಟೀಗಿ ಕಿಚ್ಚಾಯ್ತು
ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಾಯ್ತು ಕುದರಿ.

* * *

ಹಿಂಗs ಸಾಗಿರಲಾಗಿ ಮುಂದೀನ ಕತಿ ಕೇಳ್ರಿ
ತಿಳಿಯsದು ದೈವದ ಗೂಢ
ಸೊಕ್ಕ್ಯಾವ ಕುದರಿ ಸೊರಗ್ಯಾನ ಹುಡುಗಾ
ಕರಗ್ಯಾನ ಚಿಂತೀಯ ಒಳಗ.

ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರಮಾಸೀಯ ಅವಧಿ
ಹಾ ಬಂತೊ ಇನ್ನೊಂದ ದಿನಕ
ಬಂಗಾರದಂಥಾ ಈ ಸಿಂಗಾರ ಕುದರೀಯ
ಹೆಂಗಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂದಾ.

ಅಪ್ಪಾ ಏ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ದೇವರೊ
ಭೂಮೀಗೂ ಆರೊರಸ ಹಿರಿಯಾ
ದಿಂಡರಿಕಿ ಉರುಳೇನೊ ದಾರೀಗೆ ಬರಬ್ಯಾಡೊ
ಕುದರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆನಯ್ಯಾ.

ಯಾರಿಲ್ಲದಲ್ಲೀಗೆ ಬಂದಾನೊ ಮೆಲ್ಲsಗ
ಚಂಚಲವಾದವು ಚಿತ್ತ!
ಹಾ ಬಂದ ಹೋ ಬಂದ ಬಂದs ಬಿಟ್ಟನು ಬಾವಾ
ಗಾಳ್ಯಾಗ ಬಗವಾ ಹಾರಿಸುತ.


ಎದ್ದೋಡಿ ಎದುರಾಗಿ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಕ
ಹಣೆಯೊಳಗ ಮೂಡ್ಯಾವ ತಿಲಕ
ಏ ವಚನವಂತಾ ಘನಮಾನವಂತಾ
ಕೊಡೊ ಕುದರಿ ನಮಗ ಸನಮಂತಾ.

ಏನ ಹೇಳಲಿ ಗುರುವೆ ಊನವಾದವು ಮಾತು
ಯಾ ಮಾಯವಾದವು ಕುದರಿ,
ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲೆ ಇಲ್ಲ
ಹೋದಾವು ಕಾವಲ ಮೀರಿ.

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲೋ ತಮ್ಮಾ
ಖರೆ ಕೊಸರಿ ಬಂದಾವೊ ಹೊರಗ.
ಸುಳ್ಯಾಕೆ ಹೇಳೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವೀಗೆ
ಉಳಿದಾವೆ ಖರೆ ಸೆರೆಯ ಒಳಗ?

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ದಂಡ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು
ಕಳೆದ ಕುದರಿಯನೊಂದ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೇಳಿರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನು
ನನ್ನ ಜೀವನಾ ಒಂದ ಬಿಟ್ಟು.

ಮಾತನ್ನೆ ಮರೆತವನು ಮತ್ತೇನ ಕೊಟ್ಟೀಯೊ?
ನಡಿ ನೋಡತೇನಂದ ಬಾವಾ
ಗುರುವಿನ ಕರಕೊಂಡು ಒಳಬಂದ ಒಳಗೊಳಗ
ಮುಳು ಮುಳು ಅಂದಾವ ಜೀವಾ.

ಎಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬದಲೆಂಗ ಹೇಳೇನು?
ತಗಲಾಡಬೇಡೆಲವೋ ಮಗನೆ
ಸುಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಗುರತ ಹಿಡಿದು ನುಡಿಯಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಯಾತಕೆನ್ನಲಿ ಕೋಪ ನಿಮಗೆ?

ಸುಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಳಿದು ಕರಿದನು ಬಲ್ಲೆ
ಮನದಾನ ಅಭಿಮತ ಬಲ್ಲೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಸಲ್ಲಲಿತ ವಚನದಲಿ
ಸುಳ್ಳು ಬೆರಸಿದ್ದನ್ನ ಬಲ್ಲೆ.

ಪರಿಪರಿ ಕೇಳಿದರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾತಮಿಯ
ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ.
ಮಗನ್ಹಾಂಗ ರಮಿಸಿದರು ಗದರಿದರು ಕುದರಿಯ
ಕದ್ದೆನೆನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ.

ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಜೋಳಗ್ಯಾನ ಹಿಡಿಬೂದಿ
ಹಾರಿಸಿ ಹೋದಾನ ಬಾವಾ
ಹುದುಗಿದ್ದ ದಿಗಿಲುಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದು ಹೋದಾವು
ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು ಬಗವಾ.


ಅಕ್ಕಕ್ಕು ಕರಿಗುದರಿ ತನಗs ದಕ್ಕಿತು ಎಂದು
ಓಡೋಡಿ ನೆಲಮನೆ ಹೊಕ್ಕ.
ಚಿತ್ರಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು ತುದಿಬುಡ
ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ.

ಹಾ ಕುದರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಕುಸಿದಾನೊ
ಯಾಸಿ ತಿರುಗ್ಯಾವಣ್ಣ ಮೋಸ.
ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ  ಕುದರಿ ಎತ್ತ ಹೋದಾವೆಂದು
ಹುಡುಕ್ಯಾನು ಹೊಕ್ಕು ವನವಾಸ.

ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ದಿಂಡಿರಿಕಿ ಉರುಳ್ಯಾನು
ಹರಕೀಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ ಕುದರಿ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಯಾನು
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕುದರಿ.

ಕಂಡೀರೇನರಿ ನೀವು ಮಂಡ ಬಾವಾನೆಂದು
ಕಂಡವರ ಅಂಗಲಾಚ್ಯಾನು.
ಆ ಪಾಪಿ ಮುಂಗೋಪಿ ಶಾಪೀಸಿ ಹೋದಾನು
ಕಂಡರೆ ಹೇಳಿರೆಂದಾನು.

ರಾಜsನ ಪಾಗಾದ ಒಳಹೊರಗ ಹುಡಕ್ಯಾನು
ಕಾಡೀನ ತುದಿಬುಡ ತದಕಿ.
ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕೆಂದರೆ ದಿಕ್ಕೇನ ದೊಡ್ಡsದೋ
ಹುಡಿಕ್ಯಾನ ಬುಡ ಗದಬಡಿಸಿ.


ಹಿಂಗs ಸಾಗಿರಲಾಗಿ ಮುಂದೀನ ಕತಿ ಕೇಳ್ರಿ
ತಿಳಿಯದು ದೈವದ ಗೂಢ.
ಕಡಿಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಡಾನು ದೂರsದ ಊರಿನ
ಸಂತ್ಯಾಗ ಕುದುರಿಯ ಹಿಂಡ.

ಸಾಲು ಕುದರಿಯ ಒಳಗ ಜೋಲು ಮಾರಿಯ ಮಾಡಿ
ಕರಿಗುದರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಂಡಾ
ಹೋ ಒಂದ ಉಸಿರಿನಲಿ ದೌಡಾಸಿ ಬಂದಾನ
ಕುದುರಿಯ ಬಾಚಿ ಹಿಡಕೊಂಡಾ.

ತಿಕ್ಯಾನ ತೀಡ್ಯಾನ ತೆಕಿಮುಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾನ
ಮೂಸಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಾನ ಕುದರಿ.
ಕುದುರೆ ಕುದುರೇ ಅಂತ ಮುದಿಕೇರ ಹಾಂಗತ್ತ
ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸ್ಯಾನ ಧಾರಿ.

ಸಾಬಣ್ಣ ಈ ಕುದರಿ ಹೆಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಾನ ಸಿದ್ಧಾ.
ಸೇರ ಬಂಗಾರಕ್ಕ ಮಾರಿ ಹೋದಾನೊಬ್ಬ
ಮಾರು ಜಡೆ ದಾಡಿಯ ಬಾವಾ.

ಸೇರಿಗಿ ಸವ್ವಾಸೇರ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಾನ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊಡಕೊಂಡು ಬಂದಾ.
ಸುಣ್ಣಬೆಣ್ಣೆಯ ಗುರುತ ಹಿಡಿಯಲಾರದ ಹುಡುಗ
ಕುದರೀಯ ನಗಿ ನಕ್ಕು ಬಂದಾ.


ಒಡೆಯ ಕರೆದರೆ ಕುದುರೆ ಓಡೋಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ
ನಿದ್ದಿ ಮಾಡುತಲಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ.
ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣವು ಚೂರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು
ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ ಹಾಂಗ ಮಸ್ತಿ.

ಮೊದಲಿನ ಕುದುರಿ ಇದಲ್ಲsವೆ ಅಲ್ಲಂದ
ತಲಿಚೆಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೂನಂತಾದ.
ಅದಕಿದೆ ಎಲ್ಲೀಯ ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ತಗಿ
ಇದೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕುದರಿ ಎನುತಿದ್ದ.

ಏರಿದ್ದ ಶಿಖರಗಳ ಮತ್ತೇರ ಹೋದರ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿಂತಾವು ಕುದರಿ
ಹಾರಿದ್ದ ತಗ್ಗುಗಳ ಹಾರಹೋದರ ಮತ್ತ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆದಾವು ಕುದರಿ.

ಯಾರಿಲ್ಲದಲ್ಲಿಗೆ ಕುದರಿಯ ಕರೆದೊಯ್ದು
ವಿವರವ ಪರಿಕಿಸುತಿದ್ದ
ಅಲ್ಲಂತ ಹೌದಂತ ಹಣಗಲಕ ಬಿದ್ದಾಗ
ತಂತಾನ ವಾದಿಸುತಿದ್ದ.

ಕೊಂದ ಒಗಿಬೇಕಂತ ಬಂದೂಕ ತರತಿದ್ದ
ಕೊಲ್ಲದ ಹಿಂದಿರುಗುತಿದ್ದ.
ಘಾತ ಭಾವಾ ಬಂದು ಬೇತ ಮಾಡ್ಯಾನಯ್ಯೊ
ಇದs ಬ್ಯಾರೆ ಜಾತಿ ಎನುತಿದ್ದ.

ಕಂದೀದ ಮಾರಿಯ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಟಿದೆ
ಒಳೊಗೊಳಗ ಮುಳು ಮುಳು ಅತ್ತ.
ರಾಜsನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸವಾರಿ
ಗುರಿಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೋಗಿ ಸೋತ.

ಮೊದಲಿಟಿನ ಕುದರಿಯನ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿದೆ
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಂದಾಗ
ಆ ಕ್ಷಣವೆ ಸಿದ್ದಾ ಮನಸು ಮಾಡೆದ್ದಾ
ಅನುಮಾನವಿನ್ನ್ಯಾತಕೆಂದಾ.


ಹೈ ಅಂತ ಕುದರಿಯನೇರ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಾ
ಸೈ ಅಂತ ಹಿಡದಾನ ಮರ್ಮ,
ಕತ್ತೀನ ಕೂದಲಿಗಿ ಕೈಹಾಕಿ ಜಗ್ಯಾನ
ಜೋರೀಗಿ ಜೋತಾವ ಚರ್ಮ.

ಹಿಂಗಾತ ಮ್ಯಾಲ್ನಿಂತು ಹಿಂಭಾರ ಹಾಕಿದರ
ಮದ್ದು ಸ್ಫೋಟಿಸಿಧಾಂಗ ಓಡಿ
ನೋಡುವ ಮಂದಿಗೆ ಕಾಣುತಲಿದ್ದರು
ವೈರಿಗಳಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ,

ಸಿದ್ಧ ಸವಾರನಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕುದರಿ
ಕುದರಿಯ ಹಾಂಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕುಸ್ತೀ ಹಿಡಿದಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
ಘಾಸಿಸುವಂತಿದ್ದರಲ್ಲ!

ನಂಬಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಹಾರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದಲಿ
ಕೆಡವಿ ಕೊಂದೇನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾ!
ಓಡ್ಯೋಡಿ ಹೌಹಾರಿ ಕೊಳ್ಳಕೀತನ ತೂರಿ
ತೀರಿಸುವೆನೆಂಬುವ ಕುದರಿ!

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಬ್ಬsರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು
ಗೊರಸಿನ ದನಿ ದಿಕ್ಕ ತುಂಬಿ
ಕಾಣಕಾಣುತ ಆಹಾ ಕಾಣದಾಯಿತು ಜೋಡಿ
ಮಂದಿ ನಿಂತರು ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿ.

* * *

ಹೋದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ
ಕಣ್ಣೀಗು ಬೀಳಲಿಲ್ಲವರು.
ಆಗೀಗ ಗೊರಸಿsನ ದನಿ ಕೇಳಿಸುವದುಂಟು
ಜನರಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವರು.

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಕಟ್ಟೀದಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು
ಪೇರಿಸಿದ ಅಡಕಲಗಡಿಗೆ,
ವಸ್ತುsಗಳಾಧಾರ ತಪ್ಪಿದರ,  ಬಿಚ್ಚಿದರ
ಸಂಬಂಧ ಸಲಿಗೆಯ ಬೆಸುಗೆ

ಕುದರೀಸಿದ್ಧರ ಜೋಡಿ ತುಳಿದಾಡಿ ಹೋಯ್ತೆಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಮಂದಿ
ಕಾಡಿsಗಿ ಎಡಿಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡುವರು
ಕುದರೀಸಿದ್ಧರ ಕತಿಯ ಹಾಡಿ !!