ಮುಗಿಲ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಿಮೋಡ ಚಾಣಿಸಿತು,
ನೆಲದ ಚಿಪ್ಪೊಳು ಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಧರೆಯೆದ್ದು ಹಸಿರ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿತು ಬಯಲಿನಲಿ,
ಬೀಳು, ಅ ಈ ಕಂಟಿ, ಟೊಂಗೆಗಳಲಿ

ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲಿ ನಂದನವು ತೊದಲಿತೋ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಅರಳಿದವು ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ.
ಹಸಿರೆಲೆಯ ತುದಿಗೆ ಹೂಬಣ್ಣ , ಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು;
ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕಿತೋ ದೀಪಾವಳಿ

ತೊಯ್ದ ಗದ್ದೆಯ ತೆಲೆಯ ಬಾಚಿ ಹೆಣೆಯಿತು ಗಾಳಿ,
ಕುಣಿದಾಡಿತೋ ಬಿದಿರ ಮೈಯ ತುಂಬಿ.
ಹರೆಬಂತು ಝರಿತೊರೆಗು, ಹರಿಗೂ, ಚರಂಡಿಗೂ,
ಬಿಳಿಮೋಡ ನಕ್ಕವೋ ಬುರುಗು ತುಂಬಿ.

ಗುಳ್ಳವ್ವ ಉರುಳಾಡಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಳೋ:
ಹುಲುಸು ಕನವರಿಸಿಹುದು ಹೊಲವ ತೂಗಿ.
ಒರಟು ಮೂಗನು ತಿರುವಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿತೋ
ಚದುರಂಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ.

ಬದಿಯ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳುವ ತೊಟ್ಟಿಲವೇಕೊ
ಚಿಗುರುನಗೆ ನಕ್ಕು ಚಿಲಿಪಿಲಿಸಿತಂದ.
ಮೊಲೆಯೂಡಿ ಅಂಗಾಲ ತೊಳೆದ ತಾಯೆದೆಯೊಲವು
ಜೋಗುಳವ ಹಾಡಿತ್ತು: ಕುಡಿಯೊ ಕಂದ!

೧೯೬೦