ಯಾವ ದೇಶವಿದು?
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಬಾನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೊಳೆತಿಲ್ಲ
ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಕಲಬೆರಕೆ
ಯಾಗಿವೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ!
ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು
ಈ ದೇಶದ ನಕಾಶದಲ್ಲಿ!

ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದೆ ವಾಯುಮಂಡಳ
‘ಹೊಸ ನಾತ ಹೊಸ ನಾತ’
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಕರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ
ತೊಟ್ಟಿಲ ಹಸುಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ
ಕತ್ತು ಚೆಲ್ಲಿವೆ!
ಹರಿಯದ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ
ಮೀನು ತೇಲಾಡಿವೆ.
ಬಾವಲಿ ನಿಂತಿವೆ ಕಾಲಮೇಲೆ!
ನವಿಲು ನೇತುಬಿದ್ದಿವೆ ಮರಕ್ಕೆ!
ಹೂತು ಹೋಗಿವೆ
ಆದ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕತೆ!


ಒಬ್ಬನೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತೇನೆ.
ದೇಶದ ತುಂಬ

ಊದಿದರೊಡೆವ ಗುಳ್ಳೆಯ ಥರದ ಜನ
ಹೂಂಕರಿಸಿ ಅಹಂಕಾರಗಳ
ಎರಚಾಡುವ ಭಾರೀ ಭಾರೀ ಜನ.
ಗುರುತು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ
ಓಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆದರೂ.
ಮುಖ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಬಂದರೆ
ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ
ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡದೆ,
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ.

ಯಾವ? ದೇಶವಿದು?
(ನಾಟಕ)