. ಡಾ. ವಿಲ್ಯಂ ಮಾಡ್ತ
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠ
ಕ.ವಿ.ವಿ., ಧಾರವಾಡ

. ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು
ಪ್ರವಾಚಕರು
ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

. ಡಾ. ತೀ.ನಂ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಿ.ಆರ್.ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಗೋಪಾಲ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಶೋಧ, ಧಾರವಾಡ

. ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ
ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ
ಸಮುದಾಯ, ಧಾರವಾಡ

. ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ
ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪಿ

. ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಭಾಗ,
ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ, ಹಂಪಿ

. ಶ್ರೀ ಎಚ್.ರಾಮಾಚಾರ್
ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ
ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್

. ಡಾ.ಹಿ.ಶಿ.ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ
ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

೧೦. ಡಾ. ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ
ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು