೧. ಅನಾದಿ ಭಕ್ತೋದ್ಧರಣೆ

01_Uddharane Sahitya

 

೨. ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟಾವರಣೋದ್ಧರಣೆ

02_Uddharane Sahitya

 

೩. ಅನಾದಿ ಜಂಗಮೋದ್ಧರಣೆ

03_Uddharane Sahitya

 

೪. ಅನಾದಿ ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಧರಣೆ

04_Uddharane Sahitya

 

೫. ಮಕುಟೋದ್ಧರಣೆ

05_Uddharane Sahitya

 

೬. ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗೋದ್ಧರಣೆ

06_Uddharane Sahitya

 

೭. ಚಿದಂಬರೋದ್ಧರಣೆ

07_Uddharane Sahitya

 

೮. ಷಡ್ಬ್ರಮ್ಮೋದ್ಧರಣೆ

08_Uddharane Sahitya

 

೯. ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗೋದ್ಧರಣೆ

09_Uddharane Sahitya

 

೧೦. ಶಾಂಭವಿ ಚಕ್ರೋದ್ಧರಣೆ

10_Uddharane Sahitya

 

೧೧. ಮಹಾಲಿಂಗೋದ್ಧರಣೆ

11_Uddharane Sahitya

 

೧೨. ವೃಷಭೋದ್ಧರಣೆ

12_Uddharane Sahitya

 

೧೩. ನವಚಕ್ರೋದ್ಧರಣೆ

13_Uddharane Sahitya

 

೧೪. ತತ್ತ್ವ ಪಂಚೀಕರಣೋದ್ಧರಣೆ

14_Uddharane Sahitya

 

೧೫. ಮಂತ್ರಪಂಚೀಕರಣೋದ್ಧರಣೆ

15_Uddharane Sahitya

 

೧೬. ಲಿಂಗಪಂಚೀಕರಣೋದ್ಧರಣೆ

16_Uddharane Sahitya

 

೧೭. ಷಡಾಕ್ಷರೋದ್ಧರಣೆ

17_Uddharane Sahitya

 

೧೮. ಬಸವಾಕ್ಷರೋದ್ಧರಣೆ

18_Uddharane Sahitya

 

೧೯. ನೂರೆಂಟು ಪ್ರಣಮೋದ್ಧರಣೆ

19_Uddharane Sahitya

 

೨೦. ಅಧೋ ಕುಂಡಲೀ ಉದ್ಧರಣೆ

20_Uddharane Sahitya

 

೨೧. ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡಲೀ ಉದ್ಧರಣೆ

21_Uddharane Sahitya

 

೨೨. ಲಿಂಗ ಷಡಾಕ್ಷರೋದ್ಧರಣೆ

22_Uddharane Sahitya

 

೨೩. ಲಿಂಗಷಡಾಕ್ಷರೋದ್ಧರಣೆ

23_Uddharane Sahitya

 

೨೪. ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರೋದ್ಧರಣೆ

24_Uddharane Sahitya