ಇಂತಪ್ಪ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಲಿಂಗ ಷಡಾಕ್ಷರಿಯೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಅಂಗ ಷಡಾಕ್ಷರಿಯೇ ದೇಹವಾಗಿರ್ಪ ಭೇದವೆಂತೆಂದೊಡೆ:

||ವಚನ||
ಓಂಕಾರವೆ ಶಿವ; ಯಕಾರವೆ ಸದಾಶಿವ
ವಕಾರವೆ ಈಶ್ವರ; ಶಿಕಾರವೇ ಮಹೇಶ್ವರ;
ಮಕಾರವೇ ಈಶ್ವರ; ನಕಾರವೇ ಈಶನ
ಈ ಷಡಕ್ಷರವೆ ಷಡ್ವಿಧ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಪ್ಪುತಿರ್ಪ್ಪುದಯ್ಯಾ
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮ; ಮಕಾರವೆ ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮ;
ಶಿಕಾರವೆ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮ; ವಕಾರೆ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ;
ಯಕಾರವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ; ಓಂಕಾರವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ಈ ಷಡಕ್ಷರವೆ ಷಡ್ವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ;
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ; ವಕಾರವೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ;
ಶಿಕಾರವೆ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ. ವಕಾರವೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ;
ಯಕಾರವೆ ಪರಶಕ್ತಿ; ಓಂಕಾರವೆ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ;
ಇಂತಿವು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪವೆಂದರಿವುದು ನೋಡಾ.
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ; ಮಕಾರವೆ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯ;
ಶಿಕಾರವೆ ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ. ವಕಾರವೇ ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ
ಯಕಾರವೆ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ; ಓಂಕಾರವೆ ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯ ನೋಡಾ
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೇ ಪೀತವರ್ಣ; ಮಕಾರವೆ ನೀಲವರ್ಣ;
ಶಿಕಾರವೆ ಕುಂಕುಮವರ್ಣ ; ವಕಾರವೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ; ಯಕಾರವೆ ಸ್ಪಟಿಕವರ್ಣ ;
ಓಂಕಾರವೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಸ್ವರೂಪು ನೋಡಾ.
ಇಂತಿವು ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯ ವರ್ಣಭೇದವೆಂದರಿವುದಯ್ಯಾ.
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಸದ್ಯೋಜಾತಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ:
ಮಕಾರವೆ ವಾಮದೇವಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ
ಶಿಕಾರವೆ ಅಘೋರಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ;
ವಕಾರವೆ ತತ್ಪುರುಷಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ
ಯಕಾರವೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ; ಓಂಕಾರವೆ, ಮಹಾಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ,
ಇಂತಿವು ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯ ವದನಭೇದವೆಂದಿರಿವುದು ನೋಡಾ.
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಸತ್ತು; ಮಕಾರವೆ ಚಿತ್ತು;
ಶಿಕಾರವೆ ಆನಂದ : ವಕಾರವೆ ನಿತ್ಯ;
ಯಕಾರವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ:
ಓಂಕಾರವೇ ನಿರಂಜನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದಿರಿವುದಯ್ಯಾ.
ಮತ್ತೆ ನಕಾರವೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ; ಮಕಾರವೆ ಗುರುಲಿಂಗ;
ಶಿಕಾರವೆ ಶಿವಲಿಂಗ; ವಕಾರವೆ ಜಂಗಮಲಿಂಗ
ಯಕಾರವೆ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಓಂಕಾರವೆ ಮಹಾಲಿಂಗ
ಇಂತಿವು ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಲಿಂಗವೆಂದಿರಿವುದಯ್ಯಾ,
ಇಂತಿವು ಲಿಂಗಷಡಕ್ಷರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಕಾಣಾ,
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ!

 

ಲಿಂಗಷಡಾಕ್ಷರೋದ್ಧರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ