ಚಕಮಕಿ ಬೆಂಕಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲಯ್ಯಾ.
ಅದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ತೂಗಿ ಮಗುವಿನಂತೆ
ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ವರುಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು
ಎದುರೆದುರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ನೋಡು:
ಅಗೊ ಅಗೊ ಈಗ ನೀನೆ ಮಗು ಅವನಿಗೆ!-
ಮಗು-ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ,
ಮೈಕೈ ಸುಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡಕೋಪ್ಪಾ…