ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಸರದಾರ, ಹಲವು ನಾಟಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರ
ಸ್ತ್ರಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ
ಅಭಿನಯವೇ ಉಸಿರು, ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಬದುಕು
ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಜೀವನಯಾನವೇ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ
ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..