ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಂದಂ | ಪರಮಸುಖವಂ | ಕೇವಲಂ |
ದೈನತೀಭಂ ದ್ವೈದ್ವ ತೀರ್ಥಂ | ಗಗನ ಸದ್ಭುಭಂ |
ಮೇಘ ವರ್ಣ | ಏಕಂ | ನಿತ್ಯಂ | ವಿಮಾಲಾಚರರಿ |
ವಚನಂ | ಭಾವತೀತಂ | ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತಂ | ಭವ ರೋಗ
ವೈದ್ಯಂ | ಸದ್ಗುರುತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ||