ಕ

ಕಂಕೆಲ್ಲಿ – ಅಶೋಕವೃಕ್ಷ ೮ – ೨೯

ಕಂಟಣಿಸು – ಹೇಸಿಗೆಪಡು ೧೦ – ೪೨ವ

ಕಂಠೀರವ – ಸಿಂಹ ೭ – ೫೬

ಕಂಚುಕಿ – ರಾಣಿವಾಸದ ಅಕಾರಿ ೧ – ೭೧

ಕಂಡರಸು – ಕೆತ್ತು, ಚಿತ್ರಿಸು, ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೊರೆ ೬ – ೩೩

ಕಂತು – ಮನ್ಮಥ ೧ – ೧೮

ಕಕ್ಷ  – ಮಹಲು, ತೊಟ್ಟಿ ೨ – ೮೮

ಕಚ – ಕೂದಲು ೩ – ೧೪೮

ಕಟಕ – ಪಾಳೆಯ, ಸೇನಾನಿವೇಶ ೭ – ೫೫

ಕಡವು – ಕಡಹದ ಮರ, ಕದಂಬವೃಕ್ಷ ೭ – ೨೩

ಕಡುಕೆಯ್ – ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಸಾಹಸಮಾಡು ೧ – ೧೩೪

ಕಡುಗೊರ್ಬು – ಬಹಳ ದಪ್ಪ ೮ – ೧ವ

ಕಡುಪು – ಕ್ರೋಧ ೩ – ೮

ಕಡುಸೇವೆ – ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರಮ ೧ – ೧೫೬

ಕಣ್ಗುಡಿತೆ – ಬೊಗಸೆಗಣ್ಣು, ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣು ೯ – ೭

ಕಣ್ಗೆಡ್ಡಮಾಗು – ಶೋಭಿಸು ೨ – ೮೯

ಕಣ್ಗೆಯ್ – ನಿದ್ರೆಮಾಡು ೮ – ೧೧

ಕಣ್ಗೆಸೆ – ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪು, ಶೋಭಿಸು ೧೨ – ೯೦

ಕಣ್ಣಲಾಗೆನೆ – ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ೮ – ೩೪

ಕಣ್ಣರಿವು – ಕಣ್ಣಿನ ಓಟ ೫ – ೮೩

ಕಣ್ಮಲರ್ – ಹೂವಿನಂತಿರುವ ಕಣ್ಣು, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣು ೨ – ೮೪

ಕದಂಬ – ಗುಂಪು ೧೦ – ೯೭

ಕದಪು – ಕೆನ್ನೆ ೫ – ೧೫೦

ಕದರ್ಥನೆ ಕಾಟ ೭ – ೭

ಕದಿರ್ – ಕಿರಣ ೫ – ೧೫೮

ಕನಕಾಚಲ – ಚಿನ್ನದ ಬೆಟ್ಟ, ಮೇರುಪರ್ವತ ೮ – ೫೭ವ

ಕನ್ನಡವಕ್ಕಿ – ಗಿಳಿ ೧ – ೭೦

ಕನ್ನೆಮಾಡ – ರಾಜಪುತ್ರಿಯರು ವಾಸಿಸುವ ರಾಣಿವಾಸ, ಕನ್ಯಕಾಂತಪುರ ೬ – ೧೬೦

ಕಬರಿ – ಕೇಶಪಾಶ, ತಲೆಗೂದಲು ೬ – ೨೪ ಕಬಳಿತ – ನುಂಗಲ್ಪಟ್ಟುದು ೮ – ೧೦೧

ಕಯ್ಗಣ್ಣು – ಹೆಚ್ಚು ೯ – ೪೦ವ

ಕರಂಜ – ಹುಲುಗಿಲಿ ಮರ ೮ – ೧ವ

ಕರದೀಪಿಕೆ – ಕೈದೀವಿಗೆ ೨ – ೮೮

ಕರಿಕಲಭ – ಆನೆಮರಿ ೩ – ೬

ಕರಿಣಿ – ಹೆಣ್ಣಾನೆ ೨ – ೬೯

ಕರು – ಮೂಲಸ್ತಂಭ ೧೦ – ೪೨

ಕರುಮಾಡ – ಉಪ್ಪರಿಗೆಮನೆ ೩ – ೩೨

ಕರುವಿಡು – ಎರಕಹೊಯ್ಯು ೩ – ೮೬

ಕರ್ಚು – ತೊಳೆ, ಪ್ರಕ್ಷಾಳಿಸು ೧ – ೨೩೪

ಕರ್ಣಪೂರ – ಕರ್ಣಾಭರಣ, ಓಲೆ ೨ – ೪೦

ಕರ್ಬೊನ್ – ಕಬ್ಬಿಣ ೧ – ೧೩೮

ಕವರ್ – ದೋಚು, ಸುಲಿಗೆಮಾಡು ೮ – ೧೨೮

ಕವಾಟ – ಬಾಗಿಲು, ಕದ ೮ – ೨, ೧ – ೧೩

ಕವಿ – ೧ ಕವಿತ್ವಮಾಡುವವನು, ೨ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ೧ – ೨

ಕವಿಲ್ಗೆಂಪು – ಮಾಸಲುಕೆಂಪು ೮ – ೬೯

ಕಷಾಯಿತ – ೧ಒಗಚಾದ, ೨ ವಿಕಾರಗೊಂಡ ೩ – ೭೦

ಕಳ್ – ಹೆಂಡ, ಮದ್ಯ ೩ – ೮೦

ಕಳತ್ರ – ಹೆಂಡತಿ ೩ – ೫೮

ಕಳಕಂಠ – ಕೋಕಿಲೆ ೧ – ೭೨

ಕಱಂಗು – ಕಪ್ಪಾಗು ೪ – ೧೪

ಕಱುತ್ತು(ಧಾ, ಕಱು) – ದಂಡಿಸು ೫ – ೨೦೨

ಕೞ್ – ಸಡಿಲವಾಗು ೧ – ೧೧೧

ಕಾಕಲಿ – ಮಧುರಗೀತ ೪ – ೩೧

ಕಣ್ಕೆ – ನೋಡುವಿಕೆ ೬ – ೧೩೮

ಕಾದಂಬಿನಿ – ಮೋಡಗಳ ಸಾಲು ೨ – ೭೭

ಕಾದಲ – ಇನಿಯ, ಪ್ರಿಯ ೫ – ೧೪೯

ಕಾರ್ – ಮಳೆಗಾಲ ೧ – ೭೭

ಕಾರ್ಪಾಸ – ಹತ್ತಿ, ಅರಳೆ ೧ – ೧೦೩ವ

ಕಾರ್ಬೊನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ೯ – ೮೭

ಕಾಲಾಯಸ – ಕಬ್ಬಿಣ ೯ – ೧೩

ಕಾವಣ – ಚಪ್ಪರ ೭ – ೨೦ವ

ಕಾಶ್ಮೀರ – ಕುಂಕುಮ, ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರ ೨ – ೨೮

ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯತಾಮೂಢೆ – ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದವಳು ೫ – ೧೩೧

ಕಿಂಕಿಣಿ – ಕಿರುಗಂಟೆ ೭ – ೨೧ವ

ಕಿಂಚಿತ್ಕರ – ಅಲ್ಪ, ಸಣ್ಣವಿಷಯ ೧೦ – ೮೬

ಕಿಂಜಲ್ಕ – ಹೂವಿನ ಕೇಸರ ೯ – ೬

ಕಿನಿಸು – ಕೋಪ ೮ – ೮೫

ಕಿನ್ನರ – ಕುದುರೆಯಂತೆ ಮುಖವೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಶರೀರವೂ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಅಮಾನುಷ ಜಾತಿ ೪ – ೧

ಕಿಳಿರು – ಕೆನೆಯುವುದು, ಹೇಷಾರವ ೩ – ೫

ಕಿಳ್ವಾಳವಳ್ – ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯವಳು ೧ – ೬೯

ಕಿಱುಕವ್ವರೆಗೊಳ್ – ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ೧೦ – ೪೧ವ

ಕಿಱುಕುಳ – ಕಮ್ಮಿಯಾದವನು, ಕೀಳ ೯ – ೯೦

ಕಿಱುಳ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಾಡಾಡಿ ೧೦ – ೨೧

ಕೀರ – ಗಿಳಿ ೧೦ – ೧೦೪

ಕೀಳಿಡು – ಕಿರುಚು ೧ – ೧೫೨

ಕೀೞ್ – ಕಡಿವಾಣ ೩ – ೪

ಕುಂಚಿಕೆ – ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕುಂಚ ೪ – ೪೪

ಕುಂತ – ಭರ್ಜಿ, ಈಟಿ ೮ – ೧೦೧

ಕುಂದ – ಮೊಲ್ಲೆಹೂ ೯ – ೧೭

ಕುಂಬಿಡು – ನಮಸ್ಕರಿಸು ೫ – ೧೧

ಕುಂಭ – ಆನೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲುಭಾಗ ೩ – ೧೦೭

ಕುಜಾತ – ಮರ ೫ – ೧೦

ಕುಟುಕು – ಗ್ರಾಸ, ಆಹಾರ ೧ – ೧೧೨ವ

ಕುಟಜ – ಬೆಟ್ಟಮಲ್ಲಿಗೆ ೯ – ೧೭

ಕುಟ್ಟಿಮ – ನೆಲಗಟ್ಟು ೨ – ೬೧

ಕುಟ್ಮಳ – ಮೊಗ್ಗು ೧ – ೨೩೧

ಕುಡುವಿಲ್ – ಬಾಗಿದ ಬಿಲ್ಲು ೧೦ – ೫೫

ಕುತ್ತು – ಏಟು, ಹೊಡೆತ ೧೦ – ೩೦

ಕುನ್ನಿ – ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮರಿ ೧ – ೧೩೯

ಕುಮುದ – ಬಿಳಿನೈದಿಲೆ ೧ – ೧೮೪

ಕುಮುದಿನಿ – ನೈದಿಲೆಬಳ್ಳಿ ೪ – ೬೧

ಕುರರ – ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ ೧ – ೮೨

ಕುವಲಯ – ೧ ಭೂಮಂಡಲ, ೨ ಕನ್ನೆ ದಿಲೆ ೯ – ೮೫

ಕುಶ – ದರ್ಭೆ ೨ – ೬೫

ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರ – ಮನ್ಮಥ ೧ – ೧೮೮

ಕುಸುರಿ – ಕಾಲಿನ ಆಭರಣ ೬ – ೧೪೧

ಕುಳಿರ್ – ತಣ್ಣಗಿರು ೧ – ೨೩೯

ಕೂರ್ಗಣೆ – ಚೂಪಾದ ಬಾಣ ೮ – ೫೫ವ

ಕೂರ್ಚ – ಕುಂಚ ೯ – ೩೪ವ

ಕೂರ್ತ(ಕೂರಿ) – ಪ್ರೀತಿಸಿದ ೬ – ೮೩

ಕೂರ್ಮೆ – ಪ್ರೀತಿ ೧ – ೭೧

ಕೃಪಾಣ – ಕತ್ತಿ ೧ – ೧೨

ಕೃಷ್ಣಿಕೆ – ಕಪ್ಪು ೬ – ೧೬೯

ಕೆಂದಳ – ಕೆಂಪಾದ ಅಂಗೈ, ಕರತಲ ೩ – ೨೫ವ

ಕೆಕ್ಕರಿಸು – ಹೆದರು ೧ – ೧೩೪ವ ಕೆಟ್ಟುದು – ಕಳೆದುಹೋದುದು ೮ – ೧೧೭

ಕೆತ್ತು – ಮುಚ್ಚು ೧೦ – ೪೪ವ

ಕೆತ್ತು,ಅದುರು, ಹಾರು ೨ – ೮೭, ೫ – ೧೪೪

ಕೆಲ – ಹತ್ತಿರ ೭ – ೫೫ವ

ಕೇಗು – ನವಿಲಿನ ಧ್ವನಿ, ಕೇಕಾರವ ೭ – ೧೩

ಕೇಣ – ದೀರ್ಘವಿಚಾರ, ಆಲೋಚನೆ ೫ – ೧೨೪

ಕೇಯೂರ – ತೋಳುಬಂದಿ, ಅಂಗದ ೧ – ೧೬

ಕೇರ್ – ತಡಿಕೆ ೮ – ೧೨೨

ಕೇರ್ಗಟ್ಟು – ತಡಿಕೆ ೧೦ – ೬೫ವ

ಕೇಸಡಿ – ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲು, ಹೆಜ್ಜೆ ೧೦ – ೫೮

ಕೇಸರಫಲ – ವಕುಳವೃಕ್ಷದ ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ೫ – ೨೫

ಕೇಸರಿಕಿಶೋರ – ಸಿಂಹದ ಮರಿ ೨ – ೧೧೮

ಕೈಗಣ್ಮು – ಹೆಚ್ಚಾಗು ೭ – ೧ವ

ಕೈವಾರ – ಸ್ತೋತ್ರ ೭ – ೫೪

ಕೈವಿಡಿ – ಮದುವೆಯಾಗು ೬ – ೧

ಕೊರ್ವು – ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಅತಿಶಯವಾಗು, ಕೊಬ್ಬು ೧ – ೧೨೭

ಕೋಟರ – ಪೊಟರೆ ೧ – ೧೦೪

ಕಾರಹೊಗೆ – ಕಂಟುರಾಸನೆ ಬರುವ ಹೊಗೆ ೧೦ – ೪೧

ಕಾಲೇಯಕ – ನಾಯಿ ೧೦ – ೪೧

ಕೌಂಗು – ಅಡಕೆಮರ ೧ – ೮೩ವ

ಕೌತುಕಾವಹ – ಆಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ೪ – ೬೮

ಕೌಶೇಯ – ರೇಶ್ಮೆವಸ್ತ್ರ ೧ – ೧೮೩ವ

ಕೌಸ್ತುಭ – ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ರತ್ನ ೬ – ೧೩೦

ಕೌಳುಡೆ – ದಿಂಬು ೬ – ೩೧

ಕೌಳೇಯ – ನಾಯಿ ೧ – ೧೮೦

ಕ್ಷುಣ್ಣ – ಪರಿಚಿತವಾದ ೨ – ೧೦೬

ಖಂಜ – ಕುಂಟ ೨ – ೧೧೫

ಖುರಮಣಿಕ – ಕುದುರೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಗೂಟ ೭ – ೯ವ

ಖಲೀನ – ಕಡಿವಾಣ ೩ – ೮

ಖೇಚರ – ಆಕಾಶಚಾರಿ, ದೇವತೆ ೪ – ೬೯

ಗಂಡಸ್ಥಳ – ಕಪೋಲಪ್ರದೇಶ, ಕೆನ್ನೆ ೧ – ೧೦೧ಗಂಧವಹ – ವಾಯು, ಗಾಳಿ ೧೦ – ೧೨

ಗಂಧಸಿಂಧುರ – ಮದ್ದಾನೆ ೩ – ೧೧೭

ಗಜನಿಮೀಲನ – ಆನೆಯಂತೆ ಮದದಿಂದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ೩ – ೭೮

ಗಡಪ – ವೇಗ ೪ – ೪

ಗರ – ಗ್ರಹ ೩ – ೯೬

ಗರ್ಹಿಸು – ನಿಂದಿಸು ೬ – ೯೨

ಚರ್ಚೆ – ಲೇಪನ ೫ – ೧೪೦ವ

ಚಾರ್ಟುಪ್ರಿಯವಚನ ೫ – ೧೭೬ವ

ಚಾಮೀಕರ – ಚಿನ್ನ ೬ – ೧೦ವ

ಚುಬುಕ – ಗಲ್ಲ ೩ – ೩೮

ಜಂಝಾಸಮೀರ – ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ೯ – ೧೫

ಜಂಬೂಫಳ – ನೇರಳೆಹಣ್ಣು ೫ – ೨೦೯

ಜಘನ – ಸೊಂಟ ೬ – ೪೧

ಜಡಿ – ಗದರಿಸು ೩ – ೮೯

ಜಡಿಪ – ತರ್ಜನೆ, ಬೆದರಿಕೆ ೮ – ೪೬ವ

ಜವ್ವನಿಗ – ತರುಣ ೫ – ೪೫

ಜಾಗರ – ಅಂಕುರಾರ್ಪಣದ ಸಸಿ, ಪೈರು ೩ – ೧೦೫ವ

ಜಾತಿಸ್ಮರತೆ – ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ೧೦ – ೫

ಜಾದಿ – ಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಹೂವು ೧ – ೨೯

ಜಾನುಚಂಕ್ರಮಣ – ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುವಿಕೆ ೨ – ೫೮

ಜಿಗಿಲ್ – ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು ೧ – ೧೦೧

ಜೂಟ – ಕೂದಲಿನ ಗುಂಪು, ಮುಡಿಕಟ್ಟು ೧ – ೧

ಜೋಗವಟ್ಟಿಗೆ – ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆ, ಯೋಗಪಟ್ಟಿಕೆ ೪ – ೬೫

ಜೇವಡ – ಬಿಲ್ಲಿನ ಟಂಕಾರ ೧೦ – ೫೫ವ

ಜೋವೇಱು – ಬೆಂಡಾಗು ೮ – ೪೫

ಝಂಪಾಳ – ಮುಸುಕ ೬ – ೨೫

ಝೋಂಪಿಸು – ಮೈಮರೆ ೮ – ೧೧೪

ಡವಕೆ – ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾದ್ಯ ೩ – ೨೮

ಡಾವರ – ಕ್ಷೋಭೆ ೫ – ೫೭

ಡಿಂಡಿಮ – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ೧ – ೧೨೩

ತಗುಳ್ – ಆರಂಭಿಸು ೧ – ೨೪೧ವ

ತಗುಳ್ – ಮುತ್ತು, ಆವರಿಸು ೨ – ೧೩

ತಗುಳ್ಚು – ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ೫ – ೩೧

ತಗೆ – ಅಡ್ಡಿ, ತಡೆ ೧೦ – ೪೯

ತನಿಗೆತ್ತು – ಬಹಳವಾಗಿ ನಡುಗು ೮ – ೫೩

ತನುಜಾತ – ಮಗ ೨ – ೫೨

ತಮಾಲ – ಹೊಂಗೆಮರ ೧ – ೭೯

ತರ – ಗುಂಪು, ಸಾಲು, ವ್ಯಾಪನೆ ೨ – ೧೨

ತರ್ಜಿತೆ – ಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ೬ – ೯೨

ತಲೆವಟ್ಟಿರು – ಆಸಕ್ತವಾಗು ೩ – ೯೧

ಗವಿಲ – ಹಳದಿಮಿಶ್ರ ಕೆಂಬಣ್ಣ ೫ – ೧೮

ಗವ್ಯೂತಿ – ಎರಡು ಕ್ರೋಶ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ ೮ – ೧೦೪ವ

ಗಾಂಪ – ಮೂಢ, ದಡ್ಡ ೩ – ೮೨

ಗಾಡಿ – ಸೊಬಗು, ಚಲುವು ೬ – ೧೧

ಗಾಳಿ – ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿ ೩ – ೯೬

ಗಾವರ – ಧ್ವನಿ ೪ – ೩೧

ಗೀರ್ವಾಣಮಾರ್ಗ – ಆಕಾಶ ೯ – ೯೬ವ

ಗುಂಡಿಗೆ – ಕಮಂಡಲು ೧ – ೧೭೨

ಗುಣ – ದಾರ ೫ – ೫೬

ಗುಣ್ಪು – ಆಳ ೧ – ೯೭

ಗುಲ – ಕಾಲಿನ ಹರಡು ೧ – ೩೬

ಗೃಹಮಹತ್ತರ – ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ಅಕಾರಿ ೩ – ೬೧

ಗೆಂಟು – ದೂರ, ಹತ್ತಿರ ೩ – ೪೦

ಗೆತ್ತು – ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ೫ – ೬೪ವ

ಗೋರಿಗೊಂಡ ಎರಳೆ – ಬೇಟೆಗಾರರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೋಹಿಸಿ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗುವ ಜಿಂಕೆ ೫ – ೯೭

ಗೋವಿ – ಕೊಳಲು ೩ – ೮೫

ಗೋಳಿಗೆ – ಹೆಣ್ಣುಕುದುರೆ ೩ – ೧೩

ಗೋತ್ರಸ್ಖಲನ – ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಯಿತಪ್ಪಿ ಹೇಳುವುದು ೬ – ೧೩೫