೧. ಅಂಬಪುೞ ರಾಮವರ್ಮ, (೨೦೦೨), ಕಥಕಳಿ ನಿರೂಪಣಂ, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಬುಕ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ ಕೋಟ್ಟಯಂ.

೨. ನಾರಾಯಣ ಪಿಶಾರಡಿ ಕೆ.ಪಿ. (ಡಾ), (೨೦೦೨), ಕಥಕಳಿ ಲೋಕಂ, ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತೃಶ್ಯೂರ್.

೩. ಪಟ್ಟಪರಂಬಿಲ್‌ ಗೋಪಿನಾಥಪಿಳ್ಳ, (೨೦೦೨) ಕಥಕಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಕ, ಕೇರಳ ಭಾಷಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌, ತಿರುವನಂತಪುರಂ.

೪. ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ (ಡಾ), (೨೦೦೬), ಕೇರಳ ಕಥನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೫. ವೆಳ್ಳಾಯಣಿ ಅರ್ಜುನನ್‌(ಡಾ), (೧೯೯೫), ಡೈರಕ್ಟರ್, ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ – VI, State, Institute of Encyclopeadic Publications, Thiruvananthapuram.

೬. ಶರ್ಮ ವಿ.ಎಸ್‌. (ಡಾ), (ಸಂ), (೧೯೯೫), ಅನು: ರಾಮ ಎಂ.(ಡಾ), ಕೇರಳ ಕಲಾಮಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌, ತಿರುವನಂತಪುರಂ.