ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು
ಪರಿವಿಡಿ ಪುಟ ೨ ೪, ೮, ೧೨, ೧೬, ೨೩, ೨೮, ೯ Moolaakshara Indentify Muulaakshara Indentify
೧೫ Fruite Fruit
೪೭ unbrela umbrella
೫೭ honeyhest honeynest
೬೧ type tape
೬೧ tomote tomato
೭೩ Lemmon Lemon
೭೩ niili – blue nruthya dance
೭೩ bulock bullock
೮೫ rabit rabbit
೯೩ loary lorry
೧೦೧ nedle needle
೧೦೫ coberea cobra
೧೦೫ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ
೧೨೦ egle eagle
೧೨೨ ೧೦ spectacal spectacle
೧೨೨ ೧೦ buffelow buffalo
೫೦ culb club
೮೧ baike bike
೮೮ Raudi Rowdy
೮೮ Rangooli Rangoli
೧೦೧ dose dosa
೭೭ pegion pigeon