ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಜ್‌+ಅ ʾ ಜ ja
ಜ್+ಆ ಜಾ jaa
ಜ್+ಇ ಿ ಜಿ ji
ಜ್+ಈ ಜೀ jii
ಜ್+ಉ ಜು ju
ಜ್+ಊ ಜೂ juu
ಜ್+ಋ ಜೃ jru
ಜ್+ಎ ಜೆ je
ಜ್+ಏ ಜೇ jee
ಜ್+ಐ ಜೈ jai
ಜ್+ಒ ಜೊ jo
ಚ್‌+ಓ ಜೋ joo
ಜ್+ಔ ಜೌ jau
ಜ್+ಅo ಜಂ jam
ಜ್+ಅಃ ಜಃ jha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

38_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಕಾಡಿನ ಜೇನುಗೂಡು
kaaDina jeena guuDu

ಈ ಗೂಡು ಜೇನುಗೂಡು
ii guuDu jieenuguuDu

ಆ ಗೂಡು ಕೋಲಿಯ ಗೂಡು
aa guuDu kooLiya guuDu

ಆ ಗೋಪುರ ಜಂಗಮರ ಗೋಪುರ
aa goopura jangamara goopura

ಈ ಕಣಜ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ
ii kaNaja goodiya kaNaja

ಆ ಜೋಬು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಗಿಯ ಜೋಬು
aa ioobu amerrikada angiya jooba

ಆ ಗಾಡಿ ಜಟಕಾ ಗಾಡಿ
aa gaDi ja Tikaa gaaDi

ಈ ಆಟ ಜೂಟಾಟ ಆಟ
ii aa Ta joo TaaTa aaTa

ಅವಳ ಜಡೆ ಕೂದಲು
avaLa jaDe kuudala

ಜೈ ಭಾರತ ತನು ಜಾತೆ
jai bharata tanu jaate

ಅಡಿಗೆಯ ಜಾಲರಿ ಸೌಟು
aDigeya jaalari savTu

ಆ ಗೂಡು ಜಿರಲೆ ಗೂಡು
aa guuDu jirale guuDu

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ
             
             
             
ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ
             
             
             

 

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಟ್+ಅ ʾ ಟ Ta
ಟ್+ಆ ಟಾ Taa
ಟ್+ಇ ಿ ಟಿ Ti
ಟ್+ಈ ಟೀ Tii
ಟ್+ಉ ಟು Tu
ಟ್+ಊ ಟೂ Tuu
ಟ್+ಋ ಟೃ Tru
ಟ್+ಎ ಟೆ Te
ಟ್+ಏ ಟೇ Tee
ಟ್+ಐ ಟೈ Tai
ಟ್+ಒ ಟೊ To
ಟ್+ಓ ಟೋ Too
ಟ್+ಔ ಟೌ Tau
ಟ್+ಅo ಟಂ Tam
ಟ್+ಅಃ ಟಃ Tha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

39_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಆ ಗಾಡಿ ಟೈರಿನ ಗಾಡಿ
aa gaaDi tairina gaaDi

ಆ ಗಾಡಿ ಟೀ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಾಡಿ
aa gaaDi ti soppina gaaDi

ಆ ಆಟ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಆಟ
aa aaTa Tenniis aaTa

ಅಡಿಗೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಂದ
aDigege Toometoo canda

ಆ ಟೇಪು ಜಡೆಯ ಟೇಪು
aa Teepu jaDeya Teepu

ಈ ಟೋಪಿ ರಮಲಳ ಟೋಪಿ
ii Toopi rmalaLa Toopi

ಆ ಕಿಟಕಿ ಮರದ ಕಿಟಕಿ
aa kiTaki marada kiTaki

ಈ ಟೋಪಿ ಕೂದಲಿನ ಟೋಪಿ
ii Toopi koodalina Toopi

ಗಾಳಿ ಪಟ
gaaLi paTa

ಈ ಟೇಪು ರಮಳ ಜಡೆಯ ಟೇಪು
ii Teepu rmaL jaDeya Teepu

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ
             
             
             
ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ
             
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಡ್+ಅ ʾ ಡ Da
ಡ್+ಆ ಡಾ Daa
ಡ್+ಇ ಿ ಡಿ Di
ಡ್+ಈ ಡೀ Dii
ಡ್+ಉ ಡು Du
ಡ್+ಊ ಡೂ Duu
ಡ್+ಋ ಡೃ Dru
ಡ್+ಎ ಡೆ De
ಡ್+ಏ ಡೇ Dee
ಡ್+ಐ ಡೈ Dai
ಡ್+ಒ ಡೊ Do
ಡ್+ಓ ಡೋ Doo
ಡ್+ಔ ಡೌ Dau
ಡ್+ಅo ಡಂ Dam
ಡ್+ಅಃ ಡಃ Dha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

40_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ಕರಡಿ
kaaDina tumba karaDi

ಕರಡಿ ತುಂಬ ಕೂದಲು
karaDi tumba kuudalu

ಆ ಗಿಡ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ
aa giDa gulaabi giDa

ಚಂದದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ
candada gulaabi giDa

ಅಂದದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ
andada gulaabi giDa

ಆ ಕಡಗ ರಮಲಳ ಕೈ ಕಡಗ
aa kaDaga ramalaLa kai kaDaga

ಈ ಡಾಬು ರಮಳಲ ನಡುವಿನ ಡಾಬು
ii Daabu ramalaLa naDuvina Daabu

ಅಂಗಡಿ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ
angaDi tumba tarakarri

ಆ ಡೋಲು ಮರದ ಡೋಲು
aa Doolu marada Doolu

ಅಡಿಗೆಯ ತರಕಾರಿ
aDigeya tarakarri

ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಕಾಡು
gandhada guDi candada kaaDu

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ
             
             
             
ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ