ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ತ್+ಅ ʾ ತ ta
ತ್+ಆ ತಾ taa
ತ್+ಇ ಿ ತಿ ti
ತ್+ಈ ತೀ tii
ತ್+ಉ ತು tu
ತ್+ಊ ತೂ tuu
ತ್+ಋ ತೃ tru
ತ್+ಎ ತೆ te
ತ್+ಏ ತೇ tee
ತ್+ಐ ತೈ tai
ತ್+ಒ ತೊ to
ತ್+ಓ ತೋ too
ತ್+ಔ ತೌ tau
ತ್+ಅo ತಂ tam
ತ್+ಅಃ ತಃ tha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

41_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ತರಕಾರಿ
Tome Toondu tarakaari

ಅವಳ ತುಟಿ ಚೆಂದ
avaLa tuTi canda

ಆ ತಾಳಿ ದೇವರ ತಾಳಿ
aa taaLi deevara taaLi

ಆ ತೂಗುಮಂಚ ಮರದ ತೂಗುಮಂಚ
aa tuugumanca marada tuugumanca

ಆ ತೊಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತೊಲೆ
ii toole tengina marada toole

ಆ ತಂತಿ ತಗಡಿನ ತಂತಿ
aa tati tagDina tani

ಈ ತೊಲೆ ತೇಗದ ಮರದ ತೊಲೆ
ii toole teegada marada toole

ಮಾತು ಮೌನ
maatu mauna

ಅದು ತೇಗದ ಮರದ ತೊಗಟೆ
adu teegada marada toogaTe

ತೋಟದ ತುಂಬ ತೆಂಗಿನ ಮರ
too Tada tumba tengina mara

ಆ ತಂಬೂರಿ ದಾಸರ ತಂಬೂರಿ
aa tambuuri daasara tambuuri

ಈ ತೇರು ಮರದ ತೇರು
ii teeru marada teeru

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ತಾ ತಿ ತೀ ತೂ ತೃ  
             
             
             
ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ
             
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ನ್+ಅ ʾ ನ na
ನ್+ಆ ನಾ naa
ನ್+ಇ ಿ ನಿ ni
ತ್+ಈ ನೀ nii
ನ್+ಉ ನು nu
ನ್+ಊ ನೂ nuu
ನ್+ಋ ನೃ nru
ನ್+ಎ ನೆ ne
ನ್+ಏ ನೇ nee
ತ್+ಐ ನೈ nai
ನ್+ಒ ನೊ no
ನ್+ಓ ನೋ noo
ನ್+ಔ ನೌ nau
ನ್+ಅo ನಂ nam
ನ್+ಅಃ ನಃ nha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

42_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಆ ನೇಗಿಲು ಮರದ ನೇಗಿಲು
aa neegilu marada neegilu

ಆ ನೊಗ ಮರದ ನೊಗ
aa nooga marada nooga

ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ಡೊಂಕು
naayiya baala Doonku

ನೀಲಿಯ ನೂಲು
niiliya noolu

ಕರಿಯ ನಾಯಿ
kariya naayi

ನಕಲಿ ನೋಟು
nakali nooTu

ನಾಯಿಯ ಕೂಗು
naayi kuugu

ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿ
MaaDi kali oodi Tilli

ಕಾಗೆ ನರಿ ಕತೆ ಚಂದ
kaage nari kate canda

ಕೊರಳ ತುಂಬ ನೆಕ್ಲೇಸು
kooraLa tumba nekleesu

ಆ ರಸ ನಿಂಬೆ ರಸ
aa rasa nimbe rasa

ನಗರದ ತುಂಬ ನಾಯಿ
nagarada tumba naayi

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ
             
             
             
ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ
             
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಪ್+ಅ ʾ ಪ pa
ಪ್+ಆ ಪಾ paa
ಪ್+ಇ ಿ ಪ pi
ಪ್+ಈ ಪೀ pii
ಪ್+ಉ ಪು pu
ಪ್+ಊ ಪೂ puu
ಪ್+ಋ ಪೃ pru
ಪ್+ಎ ಪೆ pe
ಪ್+ಏ ಪೇ pee
ತ್+ಐ ಪೈ pai
ಪ್+ಒ ಪೊ po
ಪ್+ಓ ಪೋ poo
ಪ್+ಔ ಪೌ pau
ಪ್+ಅo ಪಂ pam
ಪ್+ಅಃ ಪಃ pha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

43_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಪಾರಿವಾಳ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಇದೆ
paarivaaLa panjaradooLage ide

ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಪೇಟ
adu maharaajara peeTa

ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಕಿರೀಟ
adu maharaajara kiriiTa

ದೇವರ ಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಚಂದ
deevara guDi pooje canda

ಅದು ಪೋನು
adu pooNu

ಅದು ಜೋಳದ ಪೈರು
adu joolada pairu

ಅದು ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರ
adu giLiya panjara

ಆ ಪದಕ ದೇವರ ಪದಕ
aa padaka deevara padaka

ದೇವರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡು
deevara paada puuje maaDu

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ
             
             
             
ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ